zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Powiat

Powiat zawierciański: lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa [MATERIAŁ SPONSOROWANY]

Na terenie całej Polski funkcjonuje sieć punktów darmowej pomocy prawnej i poradnictwa. W powiecie zawierciańskiego działa pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych w Zawierciu, Włodowicach, Pilicy, Szczekocinach i  Żarnowcu. Z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
  i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację ( w 2019 roku fakultatywnie), lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się w punktach wyznaczonych przez Powiat, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty: telefonicznie – centralny numer w powiecie zawierciańskim: 32 45 07 122 lub osobiście – pok. 209  w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  Możliwym jest udzielenie pomocy prawnej osobie oczekującej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej bez uprzedniego umówienia terminu wizyty, jeśli nie koliduje to z harmonogramem przyjmowania interesantów, którzy umówili wizytę. Poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą zgłaszać chęć skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na adres mailowy: sod@zawiercie.powiat.pl, na adres 42-400 Zawiercie ul. Sienkiewicz 34 z dopiskiem” Nieodpłatna Pomoc Prawna” lub pod numerem tel.: 32 45 07 122, ze wskazaniem okoliczności uzasadniających potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość; w miejscu z urządzeniami ułatwiającymi porozumiewanie z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się; skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego; w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej.

Osoby wyżej wymienione zobowiązane są również do złożenia  staroście pisemnego oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w formie papierowej
lub elektronicznej, za pośrednictwem:

 • faksu 32 67 21 971 , lub
 • na adres e-mail: sod@zawiercie.powiat.pl, lub
 • poczty na adres Starostwo Powiatowe w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie z opisem „Nieodpłatna Pomoc Prawna”, lub
 • kancelarii Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosowmej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście ( https://bip.zawiercie.powiat.finn.pl/bipkod/14540155 ) sporządzanej przez starostę.

Osoba uprawniona może wyrazić opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej na specjalnym druku udostępnianym przez osoby udzielające porady – Karta Pomocy część B. Po wypełnieniu druku osoba uprawniona umieszcza go w urnie znajdującej się w punkcie świadczenia nieodpłatnej pomocy.

Więcej informacji o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zawierciańskiego znajduje się na stronie: https://bip.zawiercie.powiat.finn.pl/bipkod/14529342

Oto pełna lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.