zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Powiat

O wiadukcie w Trzebyczce na sesji rady miejskiej w Łazach

26 listopada 2020 roku w trybie zdalnym odbyła się XX sesja Rady Miasta i Gminy Łazy.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, radni w pierwszej kolejności uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego 19 października, księdza Leonarda Zagórskiego, który przez wiele lat pełnił funkcję proboszcza w gminie Łazy. Następnie przyjęto protokół z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 30 września 2020 roku. W dalszej części obrad, burmistrz Łaz Maciej Kaczyński, zdał sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.

Maciej Kaczyński wspominał m.in. o:

– przeprowadzonych badaniach przesiewowych pracowników urzędu i podległych jednostek administracyjnych na obecność COVID-19,

– wybranym do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach konkursu projektu “Rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży i rodzin w gminie Łazy”, realizowanego do grudnia 2022. Jak wynika z niniejszych obrad, wartość całkowita projektu wynosi 1 165 300, 80 zł., a jego dofinansowanie to kwota rzędu 1 083 729, 74 zł. Celem projektu jest utworzenie świetlicy środowiskowej,

– zakupie 250 nowych strojów za około 56 500 zł dla grup artystycznych z powiatu zawierciańskiego, dzięki wsparciom z Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Jak wynika z wypowiedzi burmistrza, stroje trafiły do 13 zespołów z gminy Łazy, Poręba i Siewierz,

– dostarczeniu gminie Łazy 9-osobowego wozu Renault Trafic przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Jak poinformował Maciej Kaczyński zakup ten został dofinansowany ze środków PFRON,

Podczas obrad przedstawiono także na wniosek Antoniego Flaka informacje dotyczące działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w czasie trwania pandemii. Odpowiedź na zapytanie radnego udzieliła dyrektor OPS w Łazach Bożena Strzelecka, wspominając m.in. o programie “Wspieraj seniora”, czy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W obradach podjęto następnie uchwały w sprawie zmiany: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2020-2031, uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2020, uchwały w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku nieruchomości, uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych, czy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy. Na sesji podjęto uchwałę także w sprawie “Programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

W obradach z dnia 26 listopada złożono poprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Poprawka wiązała się z inwestycją przy budynku KTS, finansowanej z trzech programów: “Ograniczenie niskiej emisji”, “Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej” i “Realizacja budynku KTS”.

W ramach odpowiedzi na zapytania i wnioski, sołtys Trzebyczki Janusz Jastrzębski pytał o remont wiaduktu. Sołtys poprosił o wyjaśnienie, dlaczego linia autobusowa została zawieszona i jeżeli jest to związane z niebezpieczeństwem przejazdu, to czy użytkownicy konstrukcji mogą się po niej bezpiecznie przemieszczać. Janusz Jastrzębski ponadto dodał, że mieszkańcy Trzebyczki obawiają się, że modernizacja wiaduktu nie zostanie ukończona do 15 grudnia, jak początkowo zakładano. Sołtys poddał także w wątpliwość, czy w związku z prowadzonymi pracami i niebezpieczeństwem przejazdu przez konstrukcję miejscowość nie będzie odśnieżana i nie będą odbierane z niej nieczynności. Maciej Kaczyński, odpowiadając na pytania sołtysa, dodał że inwestycja przebudowy wiaduktu na Trzebyczce realizowana jest przez starostwo powiatowe, a nie przez gminę. Burmistrz wspominał także o wystosowanym do starostwa piśmie w sprawie likwidacji kursów autobusowych i o tym, że jednostka ta nie informowała o zagrożeniach w trakcie modernizacji wiaduktu. Na koniec głos zabrała radna Marta Grzesica, która oznajmiła, że na Facebooku Powiatowego Starostwa w Zawierciu podano, iż w planach modernizacji konstrukcji zostały zauważone błędy, w związku z czym inwestycję wstrzymano do momentu doprojektowania planu przebudowy budynku.

Jak można wyczytać z Facebooka Powiatowego Starostwa w Zawierciu:

– W projekcie przebudowy wiaduktu nad torami PKP w Trzebyczce zabrakło natomiast odwodnienia. W przypadku tej inwestycji konieczne jest zrobienie nowego projektu (!), uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i decyzji ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej). Termin zakończenia tego zadania ulegnie zmianie.

MM

Zdjęcie: YouTube UM Łazy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.