zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Powiat

Były wójt i przewodniczący Rady Gminy Żarnowiec: “Dziękujemy (…) rodzicom, którzy wychowali swoich synów i oddali ich do Ludowego Wojska Polskiego”

 Sesja Rady Gminy Żarnowiec odbyła się w poniedziałek 30 listopada.

Na początku sesji, wójt Żarnowca Grzegorz Scelina wraz z płk. Andrzejem Kusiem oraz Zastępcą Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie mjr Jackiem Łukasikiem, dowodem wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy odznaczyli medalem “Za zasługi dla obronności kraju” nadawanym przez Ministra Obrony Narodowej: Janusza Gawinka, Marię Gawinek, Zbigniewa Gąsiora, Urszulę Gąsior, Annę Grelę oraz Ryszarda Grelę. Po wręczeniu medali, płk. Kuś podziękował wójtowi za zorganizowanie uroczystości oraz rodzicom za trud wychowania synów na wzorowych i ofiarnych żołnierzy. Następnie głos zabrał przewodniczący rady Eugeniusz Kapuśniak:

Pięknie dziękujemy panu pułkownikowi i panu majorowi. Dziękujemy szczególnie tutaj naszym dzisiejszym bohaterom, aktorom, czyli rodzicom, którzy wychowali swoich synów i oddali ich do Ludowego Wojska Polskiego, aby tam służyli przez określony czas – powiedział Eugeniusz Kapuśniak.

Przy zatwierdzaniu porządku obrad, jeden z radnych, Krystian Grela, zgłosił kilka uwag. Pierwsza uwaga dotyczyła samych obrad. Według przekonań radnego, w trosce o zdrowie obradujących, sesja powinna być przeprowadzona w sposób zdalny. Druga sprawa dotyczyła kwestii pomocy dla rodziny z Żarnowca, która w niedzielę 22 listopada straciła w pożarze niemal cały dobytek.  Radny przekazał informację o zbieraniu datków na rzecz poszkodowanej rodziny. Trzecia uwaga związana była z odznaczeniem medalem “Za zasługi dla obronności kraju” mieszkańców gminy Żarnowiec.

– Wydaje mi się, że przynajmniej z tych, których tutaj znam, to ich synowie nie służyli w Ludowym Wojsku Polskim – panie przewodniczący – i chyba jest uwłaczające to, że Pan gratulował czegoś takiego. Niezrozumiałe dla mnie – powiedział radny Krystian Grela.

Eugeniusz Kapuśniak nie odniósł się do słów radnego Greli.

Ostatnia uwaga dotyczyła niedawnej śmierci Zenona Wróbla – wieloletniego radnego żarnowieckiego.

Wydaje mi się, że wypadałoby minutą ciszy uczcić jego pamięć –  powiedział radny Krystian Grela.

W dalszej części obrad uczczono minutą ciszy śmierć Zenona Wróbla – wieloletniego komendanta posterunku policji w Żarnowcu, wieloletniego radnego rady gminy oraz byłego sołtysa miejscowości Małoszyce. Następnie, wójt Żarnowca Grzegorz Scelina, zdał sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.

Grzegorz Scelina wspominał, m.in. o:

– złożonym wniosku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych na kwotę 5 200 000 zł, celem którego jest dofinansowanie wymiany wodociągu na linii Łany Małe, zbiorniki Otola,

– wydanym zarządzeniu w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Ochrony Środowiska w Gminie Żarnowiec na lata 2020-2023 z perspektywą  do roku 2026. Projekt dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę powyżej 8 000 zł.  Kwotę 2 000 zł gmina zobowiązana jest pokryć z własnych funduszy,

– odbiorze drogi gminnej Chlina Góry – odcinek 770 metrów. Wybudowanie drogi to kwota rzędu 132 418,  37 zł. Zadanie zostanie pokryte z budżetu gminy w 41%. Możliwość pozyskania środków  na ten cel wynosi 59 %,

– finansowanym z Funduszu Inicjatyw Lokalnych zakupie autobusu do przewozu dzieci z gminy Żarnowiec za  613 770 zł,

– otwarciu ofert na zakup lekkiego samochodu pożarniczego za  207 993 zł,

– odbiorze 350 sztuk chryzantem w ramach pomocy producentom i sprzedawcom chryzantem, którzy ponieśli straty spowodowane restrykcjami związanymi z epidemią koronawirusa i zamknięciem cmentarzy,

– zakończeniu projektu termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Chlinie, którego koszt wyniósł 1 850 927, 48 zł. Gmina złożyła wniosek o współfinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w wysokości 828 017, 87 zł. Konkurs ma zostać rozstrzygnięty w styczniu 2021 roku,

Wójt Grzegorz Scelina podziękował następnie wszystkim mieszkańcom Żarnowca, którzy udzielili pomocy rodzinie poszkodowanej w pożarze. Gmina zobowiązała się zapewnić poszkodowanym lokal zastępczy, a także przeznaczyła jednorazową pomoc finansową w wysokości 5 000 zł z Ośrodka Pomocy Społecznej.

W dalszej części obrad podjęto uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok, określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r., przyjęcia “Programu współpracy Gminy Żarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie  na rok 2021”, przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r., przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Żarnowiec na 2021 rok, przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żarnowiec na lata 2020-2023 z perspektywą  do roku 2026.

Podczas sesji podjęto także uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.

W ramach odpowiedzi na zapytania i wnioski, radna Wiesława Kowalczyk, złożyła zapytanie do wójta, dlaczego na XVI Sesji Rady Gminy Żarnowiec wójt złożył projekt uchwały w sprawie zakończenia wydawania przez Radę Gminy gazetki “Echo Żarnowca”.

Następnie Krzysztof Kotnis złożył interpelację z prośbą o udzielenie informacji na temat wykonania zaległych prac – remontu przepływów pod drogą powiatową w Chlinie, a także usypania poboczy przy tej drodze w miejscach, gdzie jest to konieczne – oraz zabezpieczenia środków finansowych na 2021 rok w budżecie powiatu zawierciańskiego na ten cel. Interpretacja została złożona do wójta gminy Żarnowiec, Grzegorza Sceliny, z prośbą o przesłanie dokumentu do Starostwa Powiatu Zawierciańskiego.

Radny Krystian Grela również zabrał głos i zapytał:

– Wójta Grzegorza Sceliny: dlaczego w biuletynie informacji publicznej została usunięta zakładka: “Pytania mieszkańców do przewodniczącego i odpowiedzi”?

– Przewodniczącego Eugeniusza Kapuśniaka: o ilu pismach skierowanych do biura rady przewodniczący od początku kadencji 2018-2023 radnych nie poinformował? Krystian Grela motywował swoje pytanie otrzymaną wcześniej informacją, że o wszystkich istotnych pismach wpływających do Biura Rady Gminy, przewodniczący informuje radę na bieżąco. Słowo istotnych nie jest według radnego Greli sprecyzowane, stąd pytanie, o ilu pismach skierowanych do biura rady Eugeniusz Kapuśniak nie poinformował radnych od początku kadencji.

Radny Grela następnie poruszył kwestię termomodernizacji budynku po byłej szkole podstawowej w Woli Libertowskiej. Krystian Grela zapytał o to, czy termomodernizacja będzie realizowana w ramach projektu, o którym już mówiono, czy z innych źródeł będzie ona finansowana.

Projekty w budżecie odnośnie termomodernizacji tej szkoły już były wzięte pod uwagę i do dzisiaj nie została stermomodernizowana – powiedział radny Krystian Grela.

W dalszej części obrad, głos zabrał sołtys Żarnowca Adam Kłysiński, który podziękował mieszkańcom Żarnowca za datki na rzecz poszkodowanej rodziny w pożarze. Jak wspomniał sołtys, uzbierano blisko 20 000 zł.

Następnie wójt Grzegorz Scelina odpowiedział na zapytanie radnego Greli:

Ówcześnie chyba trzeci raz jest składany tej projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. On przez wcześniejsze fazy jak gdyby nie przechodził czy to w kwestii formalnej, czy… Praktycznie nigdy nie doszedł do oceny kwestii merytorycznej z uwagi na błędy. Przeważnie chodziło tutaj o uzupełnienie załączników.

Na koniec obrad podano informację  na temat złożonych oświadczeń majątkowych, a także informację przewodniczącego rady gminy o otrzymanej korespondencji, z którą jak wyjaśnił Eugeniusz Kapuśniak, można zapoznać się również w biurze rady.

MM
redakcja@zawiercianskie.pl

Zdjęcie: Archiwum Mediów Zawierciańskich

4 KOMENTARZE

  1. Kapuśniak startuje od lat z komitetu samorządowo ludowego taka nazwa, wiele lat służył Polsce ludowej to co się dziwić że ciągnie wilka do lasu. Możesz wyjsc z komuny ale komuna z ciebie nigdy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.