zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Zobaczcie porządek obrad sesji Rady Miejskiej i Rady Powiatu

Oto porządki obrad sesji Rady Miejskiej w Zawierciu oraz Rady Powiatu Zawierciańskiego – sesje odbędą się w najbliższych dniach.

Sesja Rady Miejskiej w Zawierciu odbędzie się w dniu 27 września 2017 r. o godzinie 12-tej w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, ul. Leśna 2 sala narad parter

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Wybór Sekretarza sesji.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu NR XLIV/17 z sesji z dnia 30 sierpnia 2017 r.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych. Instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

7. Przyjęcie informacji na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Zawiercie na lata 2017 – 2027.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/143/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Zawierciańskim w zakresie utrzymania terenów zielonych w pasach drogowych dróg powiatowych w obrębie Gminy Zawiercie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ul. Franciszka Zubrzyckiego położonej w Zawierciu – osiedle Centrum.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej – ulicy Inwestycyjnej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zawiercie oznaczonej jako działka o nr ew. 912, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa przy ulicy Jaskółczej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zawiercie oznaczonej jako działka o nr ew. 1/13, karta mapy 68, obręb Zawiercie.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

18. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc sierpień 2017 r.

19. Odpowiedzi na interpelacje.

20. Sprawy organizacyjne.

21. Wolne wnioski.

22 . Zamknięcie sesji.

 

PORZĄDEK OBRAD XLII SESJI RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO w dniu 28 września 2017 roku

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu  Nr XLII/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017– 2025  za I półrocze 2017 roku.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za I półrocze 2017 roku.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za I półrocze 2017 roku.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Powiatu Zawierciańskiego dotyczących organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Włodowskiej.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie  pojazdów z drogi na obszarze powiatu zawierciańskiego oraz ich parkowanie na parkingach strzeżonych, a także wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zaliczenia niektórych odcinków dróg gminnych do kategorii dróg powiatowych na terenie gminy Łazy.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 1708 S, położonej w granicach administracyjnych Gminy Łazy.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 1733 S, położonej w granicach administracyjnych Gminy Łazy.

17. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o pracy między sesjami i otrzymywanej korespondencji.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie sesji.

 

Źródło: Urząd Miejski w Zawierciu, Starostwo Powiatowe w Zawierciu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.