zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Wojewoda unieważnił uchwałę rady miasta dotyczącą planu zagospodarowania przestrzennego

Wojewoda Śląski w dniu 2 listopada stwierdził nieważność uchwały nr LXII/575/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów położonych przy ulicach: Bema, Smuga, Wyspiańskiego.

Oto pełna treść uzasadnienia:

W dniu 26 września 2018 r. Rady Miejska w Zawierciu podjęła uchwałę nr LXII/575/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów położonych przy ulicach: Bema, Smuga, Wyspiańskiego.

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w dniu 3 października Prezydent Miasta Zawiercie przekazał organowi nadzoru uchwałę Rady Miejskiej w Zawierciu nr LXII/575/18 celem zbadania jej zgodności z prawem oraz dokumentację prac planistycznych odzwierciedlającą przebieg postępowania w sprawie uchwalenia miejscowego planu.

W dniu 30 października 2018 r. Wojewoda Śląski zawiadomił o wszczęciu postępowania nadzorczego.

W trakcie prowadzonego postępowania organ nadzoru stwierdził, że uchwała została podjęta z naruszeniem zasad sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ Rada Miejska w Zawierciu, ustalając strefę technologiczną od linii elektroenergetycznych 220kV i nie ustalając dla niej ograniczeń w zagospodarowaniu, naruszyła art. 15 ust. 2 pkt 9 cyt. ustawy o planowaniu. W § 4 ust. 1 pkt 7 uchwały stanowi, że linie elektroenergetyczne 220kV wraz ze strefą technologiczną oznaczenie graficzne rysunku planu. Z rysunku tego wynika, że tereny, przez które przebiega linia wysokiego napięcia to przede wszystkim tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo – usługową(oznaczone symbolami MN, MU, MNU).

W dniu 31 października 2018 r. Prezydent Miasta Zawiercia złożył wyjaśnienia, w których podnosi, że „przedmiotowe linie elektroenergetyczne 220kV stanowią obiekty już zrealizowane. Tym samym gmina nie wyznaczyła lokalizacji nowych inwestycji celu publicznego w powyższym zakresie, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a jedynie w celu informacyjnym wprowadziła oznaczenie przebiegu sieci wraz ze strefą kontrolowaną.(…) Gmina ujawniając na rysunku planu przebieg linii wraz ze strefami kontrolowanymi, nie wprowadziła dodatkowych ograniczeń na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 9 u.p.z.p. ,uznając, że da się pogodzić przyjęte w planie przeznaczenia terenów i sposoby ich zagospodarowania z faktycznymi przepisami regulującymi podejmowanie działań inwestycyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie linii elektroenergetycznych.”

Takie wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie, ponieważ stosownie do powołanego przepisu art. 15 ust. 2 pkt 9 ustawy o planowaniu, w planie miejscowym rada gminy powinna określić obowiązkowo szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu. Skoro zatem do ustaleń planu wprowadzono strefę technologiczną od linii elektroenergetycznych 220kV i strefa ta została wrysowana na rysunku planu to z treści uchwały powinno jasno wynikać jakie to rodzi konsekwencje.

Ustalając ograniczenia związane z występowaniem sieci infrastruktury technicznej należy mieć jednak na względzie, iż dla części z ich obowiązują stosowne przepisy warunkujące szerokości stref i ograniczenia w zabudowie, jak np. strefa kontrolowana dla istniejących gazociągów, strefa bezpieczeństwa od rurociągów przesyłowych, ustanowione, na podstawie art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, ze zm.) przez radę powiatu lub sejmik województwa obszary ograniczonego użytkowania.

Dla linii energetycznych ustaleń takich w przepisach odrębnych brak. W takiej sytuacji chcąc wprowadzić ograniczenia w zabudowie gmina powinna samodzielnie podąć decyzję planistyczną w oparciu o przepisy art. 15 ust. 2 pkt 9 cyt. ustawy o planowaniu i ustalić obszary, w których obowiązują szczególne warunki zagospodarowania.

Jeżeli strefa od istniejącej sieci nie wynika z obowiązujących dokumentów opracowanych na potrzeby jej ustanowienia wprowadzenie w planie miejscowym strefy zawsze jest przejawem władztwa planistycznego – jest to ustalenie planu, a jeżeli rada gminy ustala strefę to określa dla niej szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

Uzasadnieniem do wprowadzenia ograniczeń w zagospodarowaniu terenów przeznaczonych pod zabudowę mogą być w szczególności przepisy § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 1422 ze zm.), z których wynika, że budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być wznoszony poza zasięgiem szkodliwego promieniowania i oddziaływania pól elektromagnetycznych, przy czym dopuszcza się wznoszenie budynków w tym zasięgu pod warunkiem zastosowania środków technicznych zmniejszających uciążliwości, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami ustalonymi dla obszarów ograniczonego użytkowania, określonych w przepisach
odrębnych.

Nie można uznać, że rada gminy wypełniła wymóg wynikający z art. 15 ust. 2 pkt 9 ustawy o planowaniu – wyznaczenie bowiem na rysunku strefy technologicznej, nie czyni zadość przepisom, które nakazują wprowadzenie zapisów regulujących zagospodarowanie występujących w miejscowym planie linii elektroenergetycznych o mocy 220kV, nie tylko w części graficznej, ale przede wszystkim w części tekstowej.

W myśl art. 85 i 86 ustawy o samorządzie gminnym wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością gminną na podstawie kryterium zgodności z prawem. Zgodnie z art. 91 wskazanej ustawy uchwała gminy, która jest sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru w drodze rozstrzygnięcia nadzorczego.

Na konieczność taką wskazuje także art. 28 ustawy o planowaniu, którego przepisy jednoznacznie stanowią, że istotne naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, istotne naruszenie trybu, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały gminy w całości lub w części.

W omawianej sprawie, wskazane istotne naruszenie zasad sporządzania planu skutkuje stwierdzeniem nieważności uchwały Nr LXII/575/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów położonych przy ulicach: Bema, Smuga, Wyspiańskiego, w całości.

Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Skargę składa się za pośrednictwem organu nadzoru – Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od jego otrzymania.

Stosownie do przepisu art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

4 KOMENTARZE

    • chodzi o to że trzeba zmienić plan żeby wybudować maszt telefonii komórkowej w Blanowicach obok starej szkoły, który jednym może szkodzić a drugim portfel pogrubiać. No i to się niektórym nie podoba, np. Wojewodzie 😉

  1. Nie podobo im się to że chceta u Gymbali wybudować antene która bedzie zatruwać ludziów. Wybudujta antene tam gdzie nima chałup.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.