zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Wojewoda stwierdził nieważność 22 uchwał Zarządu Powiatu. Starosta: “sytuacja jest pod kontrolą”

Pod koniec lipca Wojewoda Śląski wydał rozstrzygnięcia nadzorcze stwierdzające nieważność 22 uchwał Zarządu Powiatu Zawierciańskiego.

Stwierdzenie nieważności uchwał Zarządu Powiatu Zawierciańskiego ma związek z powołaniem po ubiegłorocznych wyborach samorządowych 4 osób – a nie 5, do czego zobowiązuje statut powiatu – do prac w zarządzie. Piąta osoba została wybrana w dniu 31 stycznia 2019 r.

Zgodnie z treścią art. 27 ust. 1 ustawy rada powiatu wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, w tym starostę i wicestarostę, przy czym liczbę członków zarządu rada określa w statucie. Statut Powiatu Zawierciańskiego przyjęty uchwałą Nr XXXVII/471/13 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 23 maja 2013 r. przewiduje w§ 64 ust. 1, że Zarząd składa się z 5 osób, w tym Starosty, Wicestarosty oraz 3 członków. Zgodnie z art. 28 ustawy zarząd powiatu działa do dnia wyboru nowego zarządu. Przepis ten ma na celu zapewnienie ciągłości działania zarządu powiatu w przypadku końca kadencji rady powiatu. Zarząd Powiatu Zawierciańskiego obecnej kadencji został wybrany ostatecznie w dniu 31 stycznia 2019 r., kiedy to uchwałą Nr IV/35/19 Rady Powiatu Zawierciańskiego został wybrany piąty członek Zarządu Powiatu. Nie można zatem uznać, niepełnego składu Zarządu Powiatu Zawierciańskiego za organ powiatu, jako że do dnia 31 stycznia 2019 r. nie zostali wybrani członkowie zarządu w pełnym, pięcioosobowym składzie, przewidzianym statutem Powiatu Zawierciańskiego. Oznacza to, że przedmiotowa uchwała została podjęta z naruszeniem prawa, jako podjęta przez organ nie tyle nieuprawniony, co w dniu jej podjęcia jeszcze nie istniejący. Osoby uczestniczące w głosowaniu w dniu 29 listopada 2018 r. nie stanowiły bowiem jeszcze organu wykonawczego powiatu – czytamy w uzasadnieniu rozstrzygnięć nadzorczych stwierdzających nieważność uchwał Zarządu Powiatu Zawierciańskiego.

Jakie konsekwencje spowoduje stwierdzenie nieważności 22 uchwał?

Rzeczywiście, poprzedni zarząd nie został wybrany prawidłowo według statutu (miał o jedną osobę mniej niż powinien), a 31 stycznia wybrano ostatnią z wymaganych statutem osób. Obecny zarząd konwalidował, czyli potwierdził, czynności prawne wynikające z uchwał, co do których wojewoda wydał rozstrzygnięcia nadzorcze. Nie podejmowaliśmy nowych uchwał, tylko około miesiąc temu konwalidowaliśmy te uchwały. Nie wynikają z tego żadne negatywne konsekwencje. Od zespołu radców prawnych mam zapewnienie, że tą czynnością potwierdziliśmy prawidłowość czynności prawnych wynikających z tych uchwał – powiedział Gabriel Dors, starosta zawierciański.

Oto lista 22 uchwał, w sprawie których stwierdzono nieważność:

 • Uchwała Nr 1/1/18 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokalu użytkowego usytuowanego na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu oraz na odstąpienie od formy przetargowej
 • Uchwała Nr 1/2/18 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Członków Zarządu Powiatu do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji,
 • Uchwała Nr 1/3/18 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r.
 • Uchwała Nr 2/8/18 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przekazania Powiatowemu Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu w nieodpłatne użytkowanie sprzętu i wyposażenia oraz powołania Zespołu do przekazania
 • Uchwała Nr 2/10/18 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru oferty i przyznania dotacji dla Fundacji Honeste Vivere w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku
 • Uchwała Nr 3/11/2018 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu zawierciańskiego w przedmiocie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2019 roku
 • Uchwała Nr 3/15/18 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Porębie do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Kreatywni zawodowcy, aktywni w Europie” w ramach programu ERASMUS+
 • Uchwała Nr 3/16/18 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Porębie do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Kreatywni i aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 • Uchwała Nr 4/17/18 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia środka trwałego Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu
 • Uchwała Nr 6/25/18 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia 5 sal lekcyjnych usytuowanych na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie w ZS im. H. Kołłątaja w Zawierciu
 • Uchwała Nr 6/24/18 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 199/1435/18 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Zawierciański mienia ruchomego oraz przeznaczenie go na potrzeby Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Zawierciu
 • Uchwała Nr 6/26/18 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia hali sportowej i 5 sal lekcyjnych usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu
 • Uchwała Nr 7/30/18 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu sali gimnastycznej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu oraz na odstąpienie od formy przetargowej
 • Uchwała Nr 7/31/18 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części powierzchni nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu oraz odstąpienie od formy przetargowej
 • Uchwała Nr 7/32/18 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 206/1484/18 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie realizacji projektu w ramach “Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G.
 • Uchwała Nr 8/37/19 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z garażu znajdującego się przy budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu
 • Uchwała Nr 8/38/19 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia sali nr 317, znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34
 • Uchwała Nr 8/39/19 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia sali nr 317, znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34
 • Uchwała Nr 8/40/19 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Szczekocinach oraz odstąpienie od formy przetargowej
 • Uchwała Nr 8/41/19 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia hali sportowej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu
 • Uchwała Nr 8/42/19 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pracowni komputerowej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu
 • Uchwała Nr 11/75/19 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulamin udziału w stażach nauczycieli kształcenia zawodowego w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

13 KOMENTARZY

 1. Śmiech na sali. Starosta orzekł, że działał niezgodnie z prawem. Starosta winien podać się do dymisji jeśli ma resztki godności i honoru.

 2. W polityce zapierdzkiej pojęcie honoru nie istnieje ,tu jedynie druga instancja sądowa powoduje ,że dana osoba znika z polityki .Przykładów aż za nadto można wymieniać .Wojewoda odwoła Radę Powiatu to ta przestanie funkcjonować i można zaspiewać zapierdzianie nic się nie stało .

 3. Nasz Starosta pewnie w Pradze dzielnie bronił własnego honoru i ważności owych 22 Uchwał. Efekty obrony były widoczne na jego czole przez jakiś czas. Chylmy zatem nasze czoła przed dzielnymi włodarzami, bo cóż my możemy , my malutcy. Sądy sądami, a sprawiedliwosc musi być po naszej (włodarzowej) stronie!

 4. Teraz należałoby oszacować koszt związany z realizacją nieważnych Uchwał, aby mieszkańcy wiedzieli jakie są konsekwencje tej prawnej indolencji zarządzających naszym powiatem. Wiadomo, że nikt nie zwróci tych pieniędzy, chodzi tylko, aby mieszkańcy mieli świadomość , kogo wybrali i co się z tym wiąże. Zarząd honorowo powinien złożyć dymisję, ale na taki gest pewnie ich nie stać, za to na marnowanie publicznych pieniędzy, to i owszem.

 5. Widać jak na dłoni, że działanie zgodne z prawem w “państwie prawa” (jak to się raczy mawiać od 89r.) nie jest łatwe. Czego oczekiwać od obywateli, skoro nawet władze zwierzchnie w swoim funkcjonowaniu nie potrafią stosować ustanowionych przez siebie praw. Czy Starostwo ma jakiegoś swojego prawnika-radcę ? Osoby z wyborczego festiwalu obietnic jak widać nie dają rady sprostać zadaniu, bo niby kto z nich i kiedy ma o to wszystko zabiegać, sprawdzać, analizować, wyciągać logiczne wnioski, korygować, dopraszać ? Może osobiście Pan Starosta ? może wyznaczony przez niego człowiek ?

 6. Na razie jest szach na słowo mat jeszcze poczekamy .Posiłkowanie się opłaconymi przez starostwo opiniami prawnymi nic do sprawy nie wnosi .W zapierdziu honor nie istnieje tu działają inne rozwiązania -prawomocne wyroki sądu i działania sądu ostatecznego .

 7. Panie wojewodo wez sie Pan powiat…co sie dzieje w tym powiecie – miescie praca inwestycje ZERO! Jest Pan nadzorca tego powaitu zrob Pan cos albo zlikwiduj powiat!!!

 8. dors- marynarka ma po to guziki żeby ją zapinać na górny guzik chyba że u ciebie na wsi Bialej Blotnej mają inne przeznaczenie .

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.