zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Ważna informacja dla kobiet w zagrożonej ciąży. MOPS przyjmuje wnioski [PORADNIK]

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Co to znaczy dla zawiercianek?

Już można składać wnioski o objęcie rodziny koordynacją przez asystenta rodziny, a także jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 4 000 zł.

Kto może złożyć wniosek o objęcie koordynacją przez asystenta rodziny?

– rodziny, w których ma się urodzić lub urodziło się ciężko chore dziecko (oznacza to ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu)

– kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu

– kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych

– kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu: poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo schorzeniami zagrażającymi życiu

Jak skorzystać z uprawnień?

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu można otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów osiąganych przez rodzinę – brak kryterium dochodowego.

Co obejmuje poradnictwo udzielane podczas koordynacji?

Asystent rodziny wspólnie z rodziną ustala wnioskowany zakres wsparcia tj.:

– przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka

– wsparcia psychologicznego

– pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych

– pomoc w docieraniu do specjalistycznych poradni lekarskich

-poradnictwo w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem

– poinformowanie o możliwości uzyskania pomocy materialnej

– pomoc we wnioskowaniu o ustalenie niepełnosprawności dziecka

– pomoc we wnioskowaniu o przystosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością

– pomoc w uzyskaniu opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej i wnioskowanie o wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka

Co zrobić, aby skorzystać z uprawnień?

Aby uzyskać wsparcie asystenta należy złożyć pisemny wniosek. Wnioski można pobrać oraz złożyć w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu przy ul. Leśnej 26 – w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00, a od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Jednorazowe świadczenie pieniężne

W jakiej sytuacji przysługuje świadczenie?

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje niezależnie od dochodów osiąganych przez rodzinę – brak kryterium dochodowego.

Kto może starać się o świadczenie?

Prawo do jednorazowego świadczenia ustala się na wniosek:

– matki lub ojca dziecka

– opiekuna prawnego

– opiekuna faktycznego.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Ustawa nie ogranicza prawa do świadczenia tylko do dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r. Świadczenie przysługiwać będzie również dzieciom urodzonym w 2016 r., jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Jakie dokumenty dołącza się do wniosku?

Podstawowym warunkiem otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego jest :

– zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, oraz

– zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka); Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to np. dom pomocy społecznej) albo w pieczy zastępczej. Świadczenie nie przysługuje również w przypadku urodzenia martwego dziecka.

Ważne! Jednorazowego świadczenia pieniężnego nie wlicza się do dochodu rodziny przy ubieganiu się o inne zasiłki

Co zrobić, aby otrzymać jednorazowe świadczenie pieniężne?

Aby uzyskać jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 4 000 zł należy złożyć pisemny wniosek. Wnioski można pobrać oraz złożyć w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu przy ul. Leśnej 26 w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00, a od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 tel. 32 – 494-13-47, 32-494-13-48

 

Tekst i zdjęcie: Urząd Miejski w Zawierciu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.