zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej: wybory w osiedlach do powtórzenia, w październiku I Festiwal Wiesława Ochmana [ZDJĘCIA]

Sierpniowa sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy zmarłego radnego Ryszarda Zamory.

Na początku obrad sesji radny Dominik Janus wniósł o zdjęcie z porządku obrad uchwał w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał podjętych w trakcie zebrań wyborczych w osiedlach i sołectwach w Zawierciu.

Ja mam pytane czy Berendowicz, który ma obowiązek sprawdzenia uchwały pod względem formalno-prawnym sprawdził te uchwały? – pytała radna Ewa Mićka.

Tak, podpisał je – odpowiedziała przewodnicząca Rady Miejskiej w Zawierciu Beata Chawuła.

Dlaczego zakłada Pan, że wojewoda unieważni je? – pytała Ewa Mićka.

Ze względu na procedowanie – powiedział Dominik Janus.

To pan jest autorem pisma, nie chcę powiedzieć donosu, na prawidłowość wyborów. Rada Miejska nie może działać niezgodnie z prawem. Osiedla mają swoje statuty i muszą ich przestrzegać. Nie było to zgodne ze statutami osiedli niezależnie od tego, jakie jest Pana życzenie. Komisja rewizyjna działa na wniosek, więc musiała to sprawdzić, bo były wnioski. Jeżeli Pan tak uważa, to nie będą to pierwsze rozstrzygnięcia nadzorcze uchwał, ktore podpisał Pan Berendowicz – mówiła Ewa Mićka.

Głos zabrał również radny Henryk Mól.

Kieruję do radnych – Dominika Janusa i Darka Kurka – pytanie: proszę mi przedstawić skargę, którą składaliście na mnie do wojewody, proszę odpowiedzieć. To było zwyczajne straszenie – mówił Henryk Mól.

Odniosę się do jednego zebrania: była Pani Sekretarz, Pani Pabisiak, Pani Machura. Według tego, co ja widziałem, to zebranie zostało przeprowadzone prawidłowo. Pytanie, czy ważniejsze jest to, co było na piśmie, czy to co było faktycznie – pytał z kolei radny Mariusz Golenia.

Argumenty komisji rewizyjnej są takie, że musimy wszystkich mierzyć tak samo. My mamy tylko protokól i jest to jedyny dokument, ktory możemy sprawdzić, nie możemy wzywać świadków czy słuchać nagrań. Nie było żadnego wniosku od żadnego przewodniczącego do prezydenta o przeprowadzenie wyborów w osiedlach i sołectwach – mówiła Ewa Mićka.

W Łazach przyjeżdżają urzędnicy z informatykiem i oni przeprowadzają wybory. Przewodniczący z Kromołowa złożył wyjaśnienie, że pominął dwa zdania. Jeśli protokolant jest wybierany z mieszkańców. Było wiele osób na zebraniu i w opinii wszystkich zostało ono przeprowadzone prawidłowoMariusz Golenia.

Od kilku tygodni dyskutujemy nad prawidłowością wyborów. Nigdy, a bywałem na wielu wyborach, nie było tak, żeby radni pisali skargę do wojewody na radnego. Skoro Panowie złożyliście skargę do wojewody, to nie dziwcie się, że teraz komisja rewizyjna sprawdza prawidłowość wyborówWitold Grim.

Jak powiedziała Pani Ewa Mićka: w poprzednich latach trakowaliśmy osiedla po macoszemu. W punkcie 35 porządku obrad jest stwierdzenie, że pozostawiamy skargi bez rozpatrzenia. Dlaczego? – pytał Dominik Janus.

Skargę należy umieć napisać, a jak się nie umie, to się za to nie bierze. Panowie nie spełnili wszystkich elementow, jakie skarga powinna zawierać. Z przyczyn formalnych skarga została uznana za bezzasadnąBeata Chawuła.

Ja rzeczywiście powiedziałam, że traktowaliśmy wybory po macoszemu, ale wyjęte moje słowa z kontekstu zaburzają treśc tego, co powiedziałam. Bo powiedziałam wówczas też, że dlatego iż nie było żadnych wniosków i skarg na temat ważności wyborów. Dlatego komisja Rewizyjna nie sprawdzała tego, bo komisja nie działa po prostu, tylko na wniosekEwa Mićka.

Moja skarga nie dotyczyła wyborów – Dominik Janus.

Podczas sesji radni przyjęli prawie jednogłośnie uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych w kwocie 150 tys. zł na organizację I Festiwal Wiesława Ochmana w Zawierciu w dniach 3-6 października 2019. Przeciw był jeden radny: Przemysław Trepka.

Ponownie dyskusja zawiązała się przy okazji projektu uchwały o nadanie statutu Miejskiego Zespołowi Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Zawierciu.

W zestawieniu nie ma szkoły podstawowej w Bzowie. Organem prowadzącym jest Fundacja “Elementarz”, ale jest to szkoła gminna – mówiła Ewa Mićka.

MZOEAS nie prowadzi obsługi SP nr 14. Jeśli zajdzie potrzeba, to MZOEAZ może zawrzeć porozumienie ze szkołąDorota Wnuk, dyrektor MZOEAS.

Nie wiem, jak było we wcześniejszym w statucie. Czy nie spowoduje to jakiejś komplikacji w funkcjonowaniu szkoły? Organem założycielskim jest gmina. Wydaje mi się, że zamyka to drogę przez MZOEAS będzie mógł tam prowadzić różnego rodzaju niezbędne, w razie potrzeby, nakładyPaweł Kaziród.

Czy jest powód natury prawnej, że ta szoła nie może się znaleźć w statucie?Beata Chawuła.

W projekcie zostały wymienione jednostki obsługiwane bezpośrednio przez MZOEAS. SP14 jest prowadzona przez fundację i w tym zakresie ta obsługa jest sprawowana przez tę fundację – prawnik Wojciech Berendowicz.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Dyskusję wywołał również projekt uchwały dotyczącej zmian w taryfach i ulgach na przejazd autobusami Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu.

Nie było Pana Prezydenta na wczorajszej długiej komisji budżetowej. Czy wojewoda wydał rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie uchwał o obowiązujących uchwał w sprawie stawek? Jeśli tę uchwałę uchwalimy, to nie będzie mieć uchwały ze stawkami i ulgami. Jeśli uchwalami tę uchwałę, a z uzasadnienia wynika – jest tu podpis prezydenta – poiwnniśmy podjąć uchwałę o stawkach maksymalnach. Jeśli unieważnimy uchwałę obecną, a nie wprowadzimy nowej, to zniesiemy ulgi? Kto będzie je ustalał? – pytała Ewa Mićka.

Co do obowiązującej uchwały rady miejskiej o stawkach i ulgach ZKM, to nie zostało wydane żadne rozstrzygnięcie. W innych gminach, jak mówiłem na sesji majowej, było wydane takie rozstrzygnięcie, np. w Częstochowie. Rada miejska uprawniona jest i może ustalić wylłącznie maksymalne stawki i ulgi. Co będzie jeśli to uchylimy? Obecna uchwała określa konkretne stawki, a przepisy nakazują określenie maksymalnych stawek. Operator w uzgodnieniu z organizatorem ustala stawki opłat. Nie byłoby żadnej luki, zostałoby to płynnie wyprostowane. Po rozmowie z opiekunem prawnym kilka miesięcy temu była sugestia, aby to naprawić i wyprostować – mówił Wojciech Berendowicz.

Z tego, co wiem, wojewoda wydaje rozstrzygnięcia wobec uchwał, które do niego trafiają. My ani nie zmieniamy ani nie podejmujemy nowej. Wojewoda, jeżeli wyda rozstrzygnięcie nadzorcze wobec obowiązującej nas uchwały, to będziemy musieli stworzyć nową. Pan ma koncepcję. Fajnie! Kolejny raz zdarza się tak, że nikt nam o tej koncepcji nie powiedział. Po to jest ta uchwała znosząca naszą uchwałę, żeby prezydent z operatorem będzie ustalał ceny. Rozumiem, że może i tak być. Ale biorąc pod uwagę to jak nam się z Panem prezydentem współpraucje daleka jestem od tego, żeby prezydent ustalał te ceny. Chciałabym jako radna mieć jakąkolwiek kontrolę nad tym. Trzecia rzecz: uchylimy tę uchwałę i zamiast jakaś koncepcja się urodzi i stanie się czynem, to jakie stawki będą obowiązywały w tym okresie przejściowym? Nie powinniśmy się pozbawiać kontroli nad cenamiEwa Mićka.

Rada nie pozbawia się żadnych kompetencji, bo zgodnie z prawem to operator w uzgodnieniu z organizatorem ustala stawki i ulgi, rada tylko maksymalne stawki. Co do koncepcji. Nie chciałbym, żebyśmy skupiali się na słówkach, natomiast to nie jest żadna moja koncepcja, tylko rozwiązanie uzgodnione w wydziale i jest projekt zarządzenia, który wejdzie w życie w dniu, w którym straci moc obowiązująca w tej chwili uchwała. Nie ma tu niebezpieczeństwa, że publiczny transport zbiorowy pozostanie bez określonych stawekWojciech Berendowicz.

Czy gdyby prezydent z operatorem ustaliłby inną stawkę niż obecnie obowiązująca, to czy byłoby to zgodne z prawem?Ewa Mićka.

Stawki zgodne z ustawą ustala operator wraz z organizatorem. Uchwała rady nie może być sprzeczna z ustawąWojciech Berendowicz.

Czy byłoby to zgodne z prawem?Beata Chawuła.

W mojej ocenie tak, bo obecna uchwała nie reguluje cen maksymalnychWojciech Berendowicz.

Czyli to oznacza, że nawet jeśli nie uchylimy tej uchwały, i tak operator z organizatorem mogą sami ustalać stawki cen. Czyli nie ma znaczenia, co my zrobimyBeata Chawuła.

Uchwała nie została przyjęta przez radę miejską – 6 radnych zagłosowało “za”, 14 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Kolejnym punktem porządku obrad był szereg uchwał w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał podjętych podczas wyborów przewodniczących i zarządu osiedli 15 osiedli w Zawierciu. Komisja rewizyjna stwierdziła, że w tych wyborach nie było wymaganego kworum lub nie było przewodniczących zebrania. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj:

Z głosowania wyłączonych było kilku radnych, którzy zasiadają w zarządzie osiedli lub kandydowali w majowych wyborach.

Mam dylemat, bo osobisćie jestem sercem za tymi wyborami i osobami wybranymi. Poprzednio przebiegało to w sposób jak we wcześniejszych latach, nie wpłynęły wówczas żadne skargi, więc nie było podstaw, żeby zakwestionować wybory. Całe to zamieszanie zostało wywołane pismem Janusa i skargą na radnego Móla. Cała lawina ruszyła. Musiała to rozpatrywać komisja rewizyjna. Gdyby nie było skarg, nie byłoby takiego zamieszania. I co mam zrobić: być sercem za państwem i drżeć, że będzie rozstrzygnięcie nadzorcze wobec tych uchwał czy rozumem opowiedzieć się za stwierdzeniem nieważności. Wydaje mi się, że musimy to naprawić – mówił Paweł Kaziród.

Nie mam żadnych wątpliwości, jak powinnam zagłosować. Trzeba zrobić tak, żeby nikt mi nie zarzucił, że zrobiłam coś niezgodnego z prawem – mówiła Ewa Mićka.

Mam dużo do powiedzenia w tym temacie. Oddałem część swojego życia na budowanie samorządów osiedlowych. Jest mi przykro, bo to, co się stało jest tragiczne. Wybory na osiedlach organizowała rada miasta, w tych wyborach prezydent zaczął ustalać terminy spotkań. W kadencji 2014 zrezygnowałem z przewodnictwa na osiedlu i zamierzałem iść na emeryturę, ale stworzone przez nas forum przewodniczących i sołectw. Nawet teraz przy pracy nad statutem prosiłem o wpisanie o możliwości zabrania głosu na sesji przez przewodniczącego osiedla. Złożono na mnie skargę, że groziłem możliwością kary do lat 5. Nie powiedziałem tego, a nawet gdybym pwoiedział, to byłaby to prawdaHenryk Mól.

Jeśli chodzi o ustalanie terminów wyborów, to sołysi i przewodniczący otrzymali druki do wypełnienia, w ktorym mogli ustalić swobodnie proponowane terminy. Będąc na niektórych spotkaniach podpowiadałam przewodniczących zebrań sformułowania i procedury – sekretarz miasta Agata Jarza-Korpyś.

Może w kwestii przypominania, kto zaczął, do Pana Pawła: wszystko zaczęło się od sesji majowej, na której Pan Sarecki przedstawił tezę, że wybory są nieważne. I później wraz ze mną w tym samym momencie złożył skargę 2-3 minuty przed komisją społeczną. Moja skarga nie dotyczyła wyborów. Komisja rewizyjna i społeczna nie miała uprawnień, aby wychodzić poza moją skargę, którą i tak uznała za bezzasadnąDominik Janus.

Pismo o nieprawidłowości na osiedlu Argentyna złożył zarząd osiedlaBeata Chawuła.

Komisja rewizyjna nie zajmuje się wybiórczo niczym. Skoro Pana skarga dotyczyła jednego osiedla, to nie miala prawa zajmować się tylko jednym osiedlem, ale kompleksowo. I Pana skarga dotyczyła wyborów. Czemu Pan nie mówi o tym na komisji. Czy Pan jest niemy na komisji? Czemu nie mówi Pan tego na komisji, że Pana zdaniem nie zajęliśmy się Pana skargą? Niech Pan się uczyEwa Mićka.

W związku z moją skargą, która miała błędy formalne, wszystkie miały błędy formalne. Nikt nie powinien rozpowiadać, że przez moją skargę, która dotyczyła wypowiedzi radnego, a nie wyborów, zostało to spowodowaneDominik Janus.

Prawidłowością przeprowadzenia wyborów zajęła się komisja społeczna. W dniu 24 czerwca złożyła do mnie wniosek jednogłośnie i dotyczyło wszystkich wyborówBeata Chawuła.

W samorządzie funkcjonuję wiele lat i nigdy na tej sali plenarnej nie było takiej dyskusji o wyborach na przewodniczących. Skąd się wziął problem? Że wprowadza się politykę do najniższego poziomu. Koledzy z Odnowy jeździli po osiedlach, aby chyba upolitycznić i przejąć osiedla. Nikt inny, tylko koledzy z tego ugrupowania wywołali ten problem. Trzeba zamknąć tę dyskusję, o co proszę przewodniczącą. Mogę przeprosić przewodniczących, którzy oddają serce i duszę dla swoich mieszkańców, ale nie można działać wybiórczoWitold Grim.

Co w związku z tym, że te wybory są nieważne? Poprzednie zarządy są utrzymane w mocy i działają w mocy?Paweł Kaziród.

Zgodnie ze statutem osiedla zarząd działa po upływie kadencji do czasu wyborów zarządzonych przez radę miejską, a więc trwa kadencja poprzednich zarządówBeata Chawuła.

Odwołujecie się do przepisów prawa i dobrze. Część uchwał zarządu powiatu była również wadliwa i poprawiono je. Przewodniczący wyjaśnił nieprawidłowości. Rozumiem, że jest statut, ale czasem trzeba posłuchać zdrowego rozsądkuMariusz Golenia.

Nie możemy porownywać uchwał rady powiatu, bo to się da poprawić, wybory również – będa nowe. Wyjaśnienia zostały złożone już po rozpoczęciu prac komisji rewizyjnej. Każdy inny przewodniczący też mógłby takie wyjaśnienia złożyć. Nie oceniamy osób, oceniamy dokumentyEwa Mićka.

Na jakich zasadach wyłączył się Pan prezydent Konarski? Od dłuższego czasu w tej chwili go nie ma. W ogóle na komisje budżetowe nie chodzi, również wczoraj go nie byłoWitold Grim.

Wspomniał wczoraj, dlaczego nie może uczestniczyć w komisji – przeprosił i powiedział. Dziś również było to spowodowane nagłą sytuacjąAgata Jarza-Korpyś.

Prezydent Zawiercia wrócił kilkadziesiąt sekund po powyższej wypowiedzi.

Były osiedla, na których przez 4 lata nie było żadnych zebrań. Mamy niesamowity dylemat, bo nie możemy zostawić osiedla bez działalności. Pytam się jakiegoś przewodniczącego, czy działa w swoim osiedlu. On mówi, że nie wie, czy jest przewodniczącym. Pytam więc biura rady, czy otrzymali dietę. OtrzymaliHenryk Mól.

Zarząd powinien wystąpić do prezydenta z prośbą o przeprowadzenie wyborów. Ani jeden zarząd osiedla nie zwrócił się o to, aby był na wyborach pracownik UM, który miałby pełnić taką rolęBeata Chawuła.

Radni podjęli uchwały dotyczące 15 osiedli i sołectw – w nich wybory na przewodniczących i sołectw zostaną powtórzone: Argentyna, Blanowice, Centrum, Dąbrowica, Kromołów, Łośnice, Marciszów, Miodowa, Stary Rynek, Szymańskiego, Warty, Wydra Zielona, Zuzanka, Zuzanka 1, Żerkowice.

W ramach sprawozdania prezydenta Zawiercia z działalności w okresie międzysesyjnym mówił on o złożonych lub przygotowanych inwestycjach, m.in. dofinansowanie do ul. Kromołowskiej – 231 tys. zł, Stalowników (95 tys. zł; remont chodnik), Uskok (222 tys. zł; chodnik), Staromiejska (250 tys. zł; chodnik), Sienkiewicza (119 tys. zł; chodnik), Piastowska (113 tys. zł; chodnik) i Kresowa (chodnik). Przebudowana ma zostać ulica Kard. Wyszyńskiego wraz z chodnikiem (400 tys. zł), Technologiczna (poszerzona ulica i wybudowany chodnik) oraz złożono wniosek o dotację na budowę ronda przy skrzyżowanie DW796 (1,9 mln zł).

Chciałbym dopytać, na jakim etapie jest procedowanie w sprawie odnawialne źródła energii – fotowoltaika i kolektory słoneczne. Irządze, Łazy, Szczekociny i Sosnowiec wspólnie z Zawierciem otrzymały dotację na ten cel. Kiedy będzie realizacja i harmonogram? Co dalej z przebudową i dostosowaniem hali do rozgrywek siatkarskich?Paweł Kaziród.

Wspólnie z Prezesem Kryspinem Baranem byliśmy w OSiR-ze i uzgodniliśmy zakres prac, które będą wykonane. Interpretacja słów może być dowolna i nie chcę, żeby moje słowa były przekręcane, odpowiem na piśmie. Nikt nie spodziewałsię, że otrzymamy dofinansowanie na OZE, udało się. To duży projekt. Został powołany zespół, który przygotowuje sie do realizacji projektu. Dyrektor ARZ będzie odpowiedzialna za jego realizacjęŁukasz Konarski.

Do 15 października gmina Zaiercie i partnerskie mają obowiązek złożyć wykaz umów z mieszkańcami na realizację. Jest projekt umowy, mamy spotkanie z gminami partnerskimi – p.o. dyrektora ARZ Wojciech Chrapek.

Cieszymy się, że to się udało. Pana poprzednik Pan Grim postarał się i się udałoPaweł Kaziród.

Wracając do sprawozdania: na jakim etapie jest reorganizacja PUK? Jest już prawie 10 miesięcy po wyborachWitold Grim.

– Odniosę się na piśmie – prezydent Łukasz Konarski.

To ja Panu powiem. Poprzedni był prezes Kamil Laber i dwóch kierowników. Teraz mamy Panią prezes, dyrektora, koordynatora i dwóch kierowników oraz nową Panią asystent. Reorganizację PUK-u zaczął Pan od zwiększania etatów umysłowych. Zarówno koordynator i Pani są jest w wieku emerytalnym. Skoro Pan deklarował, że to czas na ludzi młodych, to dlaczego Pan zatrudnia emerytów? Na jednej z sesji mówiono o działaniach w PUK-u. Gdyby Pan czytał zawiercianskie.pl, to wiedziałby Pan, że tak szybko jak weszli, tak i wyszli. Nigdy nie było tylu pism i interwencji, jak za Pana kadencji. Druga sprawa: Państwo rozdmuchaliście temat 22 tys. zł premii dla sprzątaczki z PUK. A ile odszkodowania musiała Pani prezes zapłacić Panu W******** z tytułu niezasadnego zwolnienia? 200 tys. zł + koszty kancelarii prawnej. Rozpoczął Pan pracę w mocnym stylu i skierował Pan słynne ankiety Konarskiego do wszystkich naczelników i prezesów. Jest zawarte w niej 10 punktów: urzędnik miał donieść na urzędnika, na naczelnika, naczelnik na urzędnika, a wszyscy razem na poprzednika. Prosił Pan o odpowiedź do 15 stycznia do godziny 11:00. Ile Pan nieprawidłowości wykrył? Proszę mi przedstawić na piśmie wszystkie nieprawidłowości. Jeden z pracowników/naczelników wziął i doniósł na Pana, bo pomyliły mu się daty początku Pana urzędowania. Jak czytałem Pana życiorys, to kończył Pan kilkanaście uczelni. Czy nigdzie nie uczono Pana logicznej wypowiedzi i logicznych rozumnych odpowiedzi? Była konferencja prasowa po akcji “Woda”, w której Pan Konarski powiedział, że nie wszyscy pomimo obowiązków pomagali, niektórzy przeszkadzali. Mówiłem więc: proszę powiedzieć, którzy? I złożyłem interpelację z prośbą o podanie nazwisk tych osób. W odpowiedzi uzyskałem informajcę, że wszystkie osoby funkcyjne się zaangażowały i że chodziło o brak zaangażowania osób postrzeganych przez opinię publiczną działaczy społecnzych i politycznych. Ma Pan bardzo wielką trudność z logicznymi odpowiedziamiWitold Grim.

Łukasz Konarski nie zabrał głosu.

Ile jest spraw sądowych przez byłych pracowników i ile zasądzono?Ewa Mićka.

Odpowiem na piśmieŁukasz Konarski.

Myślałem, że Pan powie “bez komentarza”Witold Grim.

Ostatnim punktem porządku obrad były “Wolne wnioski”.

Zagospodarowanie terenów przy ul. Kilińskiego 5 i Spacerowej – jest tam boisko. Mieszkańcy z centrum złożyli w lipcu pismo o plac zabaw na obecnym boisku i protest przeciwko zmiany boiska na wybieg dla psów. Druga sprawa: notoryczne zanieszczyczanie powietrza przez Odlewnię – jest wniosek z podpisami. 17 czerwca wpłynęło pismo o podjęcie zdecydowanych działań mających na celu, czy były działania prezydenta. Po trzecie: nieprawidłowości usuwania skutków zatrucia wody bakterią E. coli. Otrzymaliśmy odpowiedź w sposób lakoniczny, zasłaniał się Pan ochroną danych osobowych. Chcę publicznie zaprotestować przeciwko takim traktowaniu radnych. Prezydent mówił, że będzie jawny, transparentny i że chce z nami współprocować. Kto personalnie odpowiadał publikację postów na FB i stronie? Nie mam odpowiedzi. To wprowadzało w błąd. Prezydent nie zna podstawy prawnej powołania sztabu kryzysowego. Prezydent nie potrafił odpowiedzić, jak przebiegał proces decyzyjny i nie ma żadnej dokumentacji z tej akcji. Wniosę to do komisji rewizyjnejEdyta Grzebieluch.

To nie było skażenie bakterią E. coli tylko coli. Nie stwarzało to zagrożenia, jak poszła informacja. Przygotowujemy nowe zasady funkcjonowania w sytuacjach krytycznych. To kwestia czasuŁukasz Konarski.

W ulotce wyborczej i wypowiedziach mówił Pan, że “decyzje powinny zapadać wspólnie z mieszkańcami a nie w gronie kilku osób”. Dlatego chciałbym zapytać, z kim konsultował Pan rezygnację z Ławki Niepodległości? Można dyskutować nad jej formą, ale nie nad charakterem jej symbolu. Powiedział Pan, że zakup ławki jest marnotrawieniem pieniędzy. A kupił Pan fotel i kanapę za ponad 7 tys. zł. Po co urzędnikowi do pracy kanapa? Michał Myszkowski.

Odpowiem na piśmieŁukasz Konarski.

Nie otrzymujemy materiałów papierowych przed sesją, mamy wszystko na nośnikach. Albo dostajemy papiery, albo dostańmy materiały na jakichś nośnikach – apelował Henryk Mól.

PK

 

40 KOMENTARZY

  • Stary, nowy , Radny Wojtaszczyk tak zajęty przeglądaniem papierów gdzie by to wcisnąć kogoś z rodziny. OSIR basen już jest, w Starsotwie też , ktoś…. no gdzie by jeszcze ….. hmmmm

   Trzeba nadrobić stracony czas…. i układy dawne wznowić…..

 1. Grim i Myszkowski żenada. Nie ośmieszajcie się panowie. Panie Grim proszę sięgnąć do swoich wypowiedzi! Nawet prostych decyzji nie był pan w stanie podejmować samodzielnie bez grzybka!

 2. Wybory będą powtórzone i bardzo dobrze. Pan Janus z Odnowy tak się denerwował, że utraci stołek przewodniczącego osiedla Argentyna. Nerwy z powodu utraty stołków udzieliły się panu Prezydentowi Konarskiemu, że musiał nagle opuścić sesję. Może wyłożył się na kanapie w gabinecie. Współczuję Pani Sekretarz że musiała tłumaczyć nieobecność Prezydenta. Pan Golenia porównuje przestrzeganie prawa przez przewodniczących do zabójstwa umyślnego i w afekcie. Zdrowy rozsądek to nie działanie wbrew prawu a mówienie z sensem i działanie zgodne z prawem. Jeśli Pan Golenia tego nie rozumie to pozostaje złożenie reygnacji z mandatu.

   • Dziś w czasie sesji Prezydent Konarski poszedł z radnym Janusem. Chyba kupili za małą kanapę, aby się w trójkę na niej zmieścić, bo radny za chwilę wrócił.

 3. Nie było zagrożenia bakterią E coli tylko coli i nie stwarzało to zagrożenia .Zawierciaki kupowały masowo wodę lub stały pod beczkowozami ,służby nadawały komunikaty niczym z ataku marsjan .A tu się okazuje ,że to był performance .

 4. Prezydent mówi, że była bakteria coli i nie było zagrożenia. Po co sanepid, po co strażacy jeździli po mieście i wydawali komunikat, po co beczkowozy? Dla picu? Niektóre teksty świadczą o tym, że nie jesteśmy na sesji tylko uczestniczymy w kabarecie.

 5. Ankiety jakie mieli wypełniać urzędnicy ,to kwiatek zupełny.Mieli donosić na siebie kaskadowo,a zupełny miód-to ten kto doniósł na obecnego prezydenta.

 6. Poziom portalu sięga dna. Czy jest TU jakiś moderator??? Wypowiedzi obrażające, pełne insynuacji… Tego się już czytać nie da. Sama nagonka jednych na drugich.

 7. Dlaczego radna Mućka wypowiada się w kwestiach ZKM nie mając o tym bladego pojęcia? Widać niestety że większość wychodzi zrobić tylko show nie posiadając żadnej wiedzy merytorycznej.

 8. mieszkancy Zawiercia obudzie się czy nie widzicie co robi p. Konarski jawnie sobie z nas kpi , nie odpowiada na proste pytania ,bez komentarza

 9. Nawet moje dziecko zrozumiało wypowiedź że w tej akcji przeszkadzały osoby od których oczekiwano wsparcia bo na co dzień robią mnóstwo szumu wokół siebie że pomagają a jak przychodzi taka potrzeba to potrafią tylko szkodzić. Pasożyty

 10. Festiwal Ochmana – fajna inicjatywa. Trochę kultury w Zawierciu jak znalazł. Tylko gdzie to się odbędzie, bo chyba nie w MOK-u , żywym skansenie komuny…

  • Mózg się lasuje, gdy czyta się te relacje z sesji Rady miasta. Większość czasu radni poświęcają na jałowe i bezproduktywne dyskusje. Skupcie się na działaniach na rzecz miasta i jego mieszkańców. Problemy rad osiedlowych naprawdę nikogo nie interesują, może za wyjątkiem kilku “działaczy”, którzy nie mają pomysłu i zdolności, aby zbudować swoją ścieżkę kariery, za to mają parcie do jakiejkolwiek władzy i splendoru z tym związanego. ZKM? Wskazano wyraźnie że Rada ustala maksymalne stawki, więc jeżeli są one mniejsze od maksymalnych, to o co jest to bicie piany radnej Mićki? Zawiercia nie stać na bicie piany, aby wyjść z zapaści to trzeba ciężkiej pracy. Kolejna sesja stracona przez Was, nasi drodzy radni bezradni.

 11. Jakie inwestycje w SAG? Czy cos dzieje sie w tym temacie? Za co Panstwo biora pieniadze z naszych podatkow…nie wstyd Wam spojrzec w oczy mieszkancom!!!!ile mlodych ma uciec z Zawiercia…..

  • Pełna zgoda. Zamiast walczyć o inwestorów, tworzyć miejsca pracy, aby młodzi ludzie widzieli tutaj perspektywy i nie wyjeżdzali z tego miasta, to oni zajmują się… kanapą. Masakra jakaś.

  • #ANONIM
   Co tu jest do zrozumienia jak się tylko słyszy: “odpowiem na piśmie”?
   A jaki trzeba mieć mózg aby nie robić błędów ortograficznych? Radzę się zastanowić.

 12. RADNI chodzicie jeszcze po Zawierciu nie wstyd WAM ale WY tego nie znacie bo wstydu nie macie!!!!Spojrzycie mieszkancom w oczy NIE!!! do czego doprowadziliscie to miasto do ruiny spoleczno-ekonomicznej!!! Macie s HONOR a co to jest! SZACUNEK dla mieszkancow NIE!

 13. Szanowny panie w wieku lat 70,nikt Zawiercia do ruiny nie doprowadził.Miasto jak każde inne w Polsce jednym powodzi się lepiej, innym trudniej wiązać koniec z końcem.jPytania radnych do pana prezydenta miały uświadomić mieszkańcom Zawiercia co dzieje się w Zawierciu,jak wygląda praca prezydenta .W tym szczegółowy sprawozdaniu radni poruszyli bardzo wiele problemów z jakie zaistniały w pracy urzędu i samego prezydenta Następny kwiatek do odszkodowania ,które przyznaje sąd pracownikom zwolnionym przez prezydenta.Doczytaj pan dokładnie o jakich sumach jest mowa,które będzie wypłacał Urząd Miasta-czyli my wszyscy podatnicy .

 14. Szanowny #WYBORCA jak wygladaja miasta o podobnym potencjale w Polsce jak Zawiercie duzo lepiej…..modelowy przyklad Nowa Sol prosze niech Pan poczyta jak mozna zrobic fajne miasto do zycia i pracy ale to zalezy od wlodarzy i zajecie sie rzetelna praca i rozliczenia z pracy i ich wynikow. Zapewna Ja i nietylko praca radnych na tym poziomie w normalnej firmie wszyscy prawie do zwolnienia. Drogi #WYBORCA co sie dzieje z tym miastem od 89 roku jak wygląda SAG? Jak Bawelna?Jak Huta Szkla? Mlodzi za przeproszeniem uciekaja z miasta gdzie jest zero perspektyw! Albo praca na Slasku czy Zaglebiu bo jestesmy sypialnia tych regionow woj.slaskiego. Co przez te 30 lat spektularnego dokonano w tym mieście? np z praca? Czytam te wypociny intelektualne poziom ponizej zero Sesji Rady jakie konkrety z tego wynikaja? Gdzie te szumne zapowiedzi Zawiercie do GZM? SAG co to za inwestycje sa mega od czasu powstania? Obwodnica DK78? I mega obwodnica zachodnia w książkach ekonomii ontym powinni pisac……zgadza sie miasto wyladnialo czysto duzo zieleni….ale z tego na konto kie wplynie. Ale wciaz mam nadzieje za za mojego zycia doczekam sie normalnosci…..Pozdrawiam i mam nadzieje ze Zawiercie ruszy do przodu.

 15. Serdecznie witam nowych radnych i życzę pracy na rzecz lokalnej społeczności i nie należy przejmować się hejtem ,bo pewnie będzie ,niektórych napędza do zycia i tak to należy traktować .

 16. Czekamy na referendum w sprawie tandetnego SPORTU , NIE DLA MARNOWANIA NASZYCH PODATKÓW I ROZBUDOWE HALI , Pan Konarski podał sie ???? Miasto ma ponad 50tys mieszkańców , z tego około 12 -13 tys poza granicami kraju , a na to barachło na hale łazi ledwo 600 osób , to znów załatwiamy po znajomościach budowy nie potrzebne dla miasta zwiazane z sportem , ledwo nie ukonczono placu ZABAW KTÓRY MA BYC WARTY 2MLN A INWESTYCJE W NIM SA NA ETAPIE MAX 200TYS po znajomościach !!!

  Do dziś nie ma cenika wystawionego za urzytkowanie Hali na blanowskiej przez siatkarzy oraz rachunku za sprzatanie hali po meczach , w kasie miasta nie ma ani grosza wpłaconego za to , oraz ile z biletów udział był Miasta

 17. Kolejna dramaturgia na sesji w mało istotnej sprawie, jaką jest wybór Przewodniczących osiedli. Jak ktoś tu wcześniej napisał, nie są to kluczowe osoby do zarządzania miastem (jego częściami składowymi). Brak faktycznej władzy i środków do zrobienia czegokolwiek. Tacy (społecznicy) byli, są i zapewne będą, ale to nic konkretnego nie wnosi. Takie kontrowersje w okół nieprawidłowości w “wyborach osiedlowych” załatwić należy w 1/10 sesji i po temacie. Tu chodzi JEDYNIE o brak drugiego protokołu z głosowania bo w pierwszym etapie nie było wymaganego kworum, więc dalszy wybór po upływie kilku minut był już ważny !
  Przy następnych wyborach (do rady miasta) proszę napisać na swoich plakatach wyborczych, że będziecie państwo dalej, dzielnie i z największą determinacją zajmować się biciem piany bo macie w tym względzie ogromne doświadczenie.
  Pan Prezydent zaś (jeśli chęć sprawowania władzy w tym mieście jeszcze nie wywietrzała mu z głowy) niech posługuje się hasłem: “nikt tak jak ja – nie odpowiada na piśmie”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.