zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Rozpoczyna się rekrutacja do zawierciańskich przedszkoli [ZASADY]

Oto zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zawiercie na rok szkolny 2018/2019.

Informacje ogólne

Dzieci 6-letnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci 5-letnie (urodzone w 2013 r.), dzieci 4-letnie (urodzone w 2014 r.) oraz dzieci 3-letnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Kryteria naboru

Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Zawiercie.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria określa Uchwała Nr XXXV/318/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 lutego 2017 roku wraz ze zmianami w Uchwale Nr XXXIX/347/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 kwietnia 2017 r. tzw. kryteria lokalne.

Lp. Kryteria lokalne

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

Wartość kryterium

w punktach

1. Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego złożono wniosek 12
2. Oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracują 6
3. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata mieszkają na terenie gminy Zawiercie 1

 

Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wskazanych we wniosku, Prezydent Miasta Zawiercie, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w terminie od 15 lutego do 23 lutego 2018 roku. Dzieci te mają ustawowo zagwarantowane miejsce i tym samym nie mogą brać udziału w rekrutacji.

Terminy rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 jest prowadzone w terminach określonych przez Prezydenta Miasta Zawiercie w Ogłoszeniu z dnia 31.01.2018 r.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego Od 15 lutego do 23 lutego 2018 r.
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata obowiązujących kryteriów Od 26 lutego

do 2 marca 2018 r.

Od 9 kwietnia

do 13 kwietnia 2018 r.

3. Pierwsze posiedzenie komisji rekrutacyjnej (zakwalifikowani) Od 5 marca

do 7 marca 2018 r.

16 kwietnia 2018 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 8 marca 2018 r. 17 kwietnia 2018 r.
5. Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
Od 9 marca

do 13 marca 2018 r.

Od 18 kwietnia

do 19 kwietnia 2018 r.

6. Drugie posiedzenie komisji rekrutacyjnej (przyjęci) Od 14 marca

do 16 marca 2018 r.

20 kwietnia 2018 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 marca 2018 r. 23 kwietnia 2018 r.
8. Składanie wniosków o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata Do 7 dni od podania do publicznej

wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

9. Przygotowanie i wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
10. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
11. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Źródło: Urząd Miejski w Zawierciu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.