zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych [INFORMACJE DLA RODZICÓW]

Jakie są zasady rekrutacji do przedszkoli i podstawówek w Zawierciu? Oto zestawienie niezbędnych informacji.

Rekrutacja do przedszkoli

Dzieci 6-letnie (urodzone w 2011 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci 5-letnie (urodzone w 2012 r.), dzieci 4-letnie (urodzone w 2013 r.) oraz dzieci 3-letnie (urodzone w 2014 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Kryteria naboru

Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Zawiercie.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria określa Uchwała Nr XXXV/318/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 lutego 2017 roku.

Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane poprzez podpisanie umowy na usługi oferowane przez przedszkole/oddziały przedszkolny w szkole podstawowej. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie od 6 kwietnia do 7 kwietnia 2017 r. jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wskazanych we wniosku, Prezydent Miasta Zawiercie, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w terminie od 16 marca do 24 marca 2017 roku. Dzieci te mają ustawowo zagwarantowane miejsce i tym samym nie mogą brać udziału w rekrutacji.

Terminy rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018 jest prowadzone w terminach określonych w Zarządzeniu nr 1046/2017 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 10.03.2017 r.

 

Rekrutacja do I klas szkół podstawowych

Do klas I przyjmowane są:

– dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2010) – objęte obowiązkiem szkolnym,

– dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2011) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało zwychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

– kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń zgodnie z art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

– termin zgłoszenia ustalono od 27 marca do 31 marca 2017 r.

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły lub zostanie im wskazana szkoła najbliższa w przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych na podstawie oświadczeń na podstawie oświadczeń o miejscu zamieszkania będzie większa niż liczba utworzonych w szkole oddziałów.

Kandydaci spoza obwodu

– kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym,

– rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranej szkoły,

– kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale Nr XXXV/319/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 lutego 2017 r.

Terminy rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018 jest prowadzone w terminach określonych w Zarządzeniu nr 1045/2017 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 10.03.2017 r.

 

Źródło: Urząd Miejski w Zawierciu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.