zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Radna na sesji w Porębie: mniej dzieci i więcej nauczycieli w SP2. Budżet miasta przyjęty prawie jednogłośnie

28 grudnia odbyła się w trybie zdalnym XXIII Sesja Rady Miasta Poręba. Podczas obrad podjęto szereg uchwał. Najbardziej aktywną radną była Jolanta Łakomska.

Podczas zatwierdzenia protokołu z XXII sesji Rady Miasta Poręba, przewodnicząca rady Elżbieta Kołodziej, wspomniała o zgłoszeniu uwagi przez radną Ewelinę Janeczek w sprawie protokołu z sesji odbytej w dniu 24 listopada. Chodziło o dopisanie faktu zapytania przez radną Jolantę Łakomską o termin ogłoszenia przetargu lub zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji do projektu tężni.

Jak zwykle rozpoczęło się od zastrzeżeń do protokołu

Przewodnicząca rady powiedziała, że uwaga Eweliny Janeczek nie została uwzględniona. Radna Jolanta Łakomska dopytywała, dlaczego nie uzasadniono tej decyzji.

Ogłaszanie przetargu, wyłanianie wykonawcy i podpisanie umów należy do kompetencji burmistrza. Potraktowane to zostało jako pytanie techniczne, czy jakaś uwaga techniczna. To burmistrzowi powierza się wykonanie każdej uchwały związanej z inwestycją i nie jest kompetencją rady miasta wyłanianie wykonawców, podpisywanie umów na wykonanie przedsięwzięcia. Istotne dla gminy było to, aby wprowadzić środki na ten cel z budżetu w roku 2021 i ująć to zadanie w przedsięwzięciach wieloletnich. To daje dopiero upoważnienie burmistrzowi do realizacji tego zadania w przyszłości. Także ta uwaga nie była istotna. Myślę, że takie wytłumaczenie wystarczy – pytała Elżbieta Kołodziej.

Ja bardzo przepraszam. Był zapis, że umowa zostanie podpisana w tym roku, stąd padło pytanie – powiedziała Jolanta Łakomska.

Następnie przewodnicząca rady Elżbieta Kołodziej poprosiła skarbnik Poręby o wypowiedź w tej sprawie. Joanna Mucha wyjaśniła, że protokół powinien zawierać istotne rzeczy z punktu widzenia gminy.

Sprawozdanie

W dalszej części sesji, burmistrz Poręby Ryszard Spyra, uzupełnił przedłożone radzie sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

Ryszard Spyra wspomniał, m.in o uczestnictwie:
– w komisjach rady,
– w posiedzeniu Związku Gmin Jurajskich, na którym omówiono składki na rok 2021. Burmistrz zaznaczył, iż opłaty te zostały utrzymane na poziomie 2020 roku i wynoszą dla gminy Poręba 0,70 zł od
mieszkańca.
– w spotkaniu z przedstawicielem firmy Tauron, na którym omówiono kwestie dobudowy nowych opraw oświetlenia ulicznego (zadanie będzie kontynuowane w roku 2021), a także kompleksowej modernizacji oświetlenia w mieście (zadanie zostanie zrealizowane w przeciągu 1,5 – 2 lat).

W związku ze sprawozdaniem burmistrza z działalności międzysesyjnej, Jolanta Łakomska, poprosiła Ryszarda Spyrę o sprecyzowanie, czego dotyczyło spotkanie z dnia 1 października z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Burmistrz powiedział, że na spotkaniu poruszono kwestię kontynuacji prac w ciągu ulicy Siewierskiej i kontroli kolejnych odcinków kanalizacji deszczowej w ciągu tej ulicy i kontynuacji prac, które zostały już zapoczątkowane.

Radna Jolanta Łakomska dopytywała burmistrza, czy rozmowa z przedstawicielem firmy Tauron dotyczyła także doświetleniu przejść dla pieszych. Ryszard Spyra zaznaczył, że na początku roku 2021 przejścia dla pieszych zostaną doświetlone.

Następnie rada podjęła szereg uchwał w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy 3 o działalności pożytku publicznego io wolontariacie na 2021 rok”, ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. Partyzantów w Porębie, wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi

W dalszej części obrad uchwalono budżet Miasta Poręba na 2021 rok. W projekcie budżetu zaplanowano: dochody budżetu w wysokości 43 329 104, 22 zł (w tym dochody bieżące w kwocie 36 351 366, 77 zł), a także wydatki budżetu w wysokości 43 819 876, 72 zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 36 218 918, 72 zł). Planowany deficyt budżetowy gminy Poręba, ustalony jako różnica między prognozowanymi dochodami a planowanymi do poniesienia w roku budżetowym wydatkami, ma wynieść 490 772, 50 zł.

Budżet przyjęty prawie jednogłośnie

Uchwała w sprawie budżetu Miasta Poręba na 2021 rok została podjęta 11 głosami za, 1 przeciw (radna Jolanta Łakomska) i 1 głosem wstrzymującym się (Jarosław Machura). Następnie radni podjęli uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2021-2031, ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków, a także rozpatrzenia petycji mieszkańca Gminy Poręba z dnia 21 października 2020 roku.

Podczas interpelacji i zapytań, głos zabrała radna Jolanta Łakomska, która przeczytała dwie interpelacje Klubu “Radni Niezależni” skierowane do burmistrza Ryszarda Spyry, a także zadała kilka pytań przewodniczącemu komisji rewizyjnej Mariuszowi Błaszczukowi.

Klub “Radni Niezależni” zwrócił się do burmistrza Poręby z prośbą o wyjaśnienie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2020 rok, procedowanych na sesji nadzwyczajnej w dniu 24 listopada 2020 roku. W budżecie zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie “Modernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 2 wraz z wykonaniem przewodów kominowych i wymianą pieców węglowych – etap I” – 400 tysięcy.

W uzasadnieniu do WPF na lata 2020-2031 czytamy, że zadanie to stanie się zadaniem jednorocznym i zostanie ujęte w budżecie 2020. W wykazie przedsięwzięć do WPF str. 2, liczba porządkowa 1.3.2.5, widnieje to zadanie, ale nakłady finansowe są zerowe – zarówno na rok 2020 i 2021. Dlaczego tak się dzieje, skoro pani skarbnik zawsze powtarza, również na tej sesji, że budżet musi się zgadzać z WPF-em. Natomiast na sesji w dniu 28 grudnia, czyli dzisiaj, znów pojawiają się zmiany w budżecie miasta Poręba na 2020 rok, a w WPF-ie w ogóle nie ma zmian, w ogóle nie dostaliśmy tego WPF-u do głosowania – powiedziała radna Jolanta Łakomska.

Klub “Radni Niezależni” wnioskował także o usprawnienie pracy radnych rady miasta Poręba poprzez zainstalowanie specjalnej aplikacji “SMS” w połączeniu z programem e-sesja.

Powiadomienia SMS-em o otrzymaniu informacji na tabletach byłoby bardziej wygodną i szybszą formą komunikacji pomiędzy Biurem Obsługi Rady Miasta a radnymi. Miesięczna minimalna opłata wynosi 49 zł netto i w całości przeznaczona jest na wysyłki – dodała Jolanta Łakomska.

Członkowie Klubu “Radni Niezależni” uważają, że koszta te zmieszczą się w zaplanowanym budżecie na 2021 rok, w którym ujęte są wydatki, m.in. na zakup: materiałów – 3 000 zł, artykułów spożywczych – 2000 zł. Radna Łakomska wspomniała, iż za pierwsze półrocze na ten cel wydano 212 zł.

Pytania radnej

Nie wiemy, o jakie materiały chodzi, skoro nie wolno dwa razy w roku przekazać radnemu na jego prośbę materiałów dotyczących sesji w formie papierowej – zaznaczyła radna Jolanta Łakomska.

Jolanta Łakomska, poprosiła także o wypowiedź przewodniczącego komisji rewizyjnej Mariusza Błaszczuka w sprawie protokołu z kontroli świetlicy środowiskowej w Porębie.

Znów nie ma rodzaju kontroli, która była przeprowadzona od początku kadencji. W protokołach kontroli brak jest tego zapisu zupełnie, nie wiem dlaczego. Czy pan przewodniczący nie dotarł do załącznika nr 5 statutu? Załącznik nr 5 określa przecież te zasady i tryb działania komisji rewizyjnej, gdzie w par. 5 są wymienione rodzaje kontroli – powiedziała radna Łakomska.

Jolanta Łakomska wspomniała również o zaleceniach komisji.

W zaleceniach komisji czytamy, że remontu wymagają sanitariaty na drugim piętrze w budynku MOK. I tutaj no nie bardzo rozumiem dla kogo są te zalecenia? Przecież świetlica nie jest właścicielem ani zarządcą tego budynku – mówi radna.

W protokole komisji rewizyjnej z kontroli świetlicy środowiskowej w Porębie zamieszczono także informacje o szkoleniach w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Radna Łakomska poddała pomysł, aby sprawdzić, czy ten obowiązek nie spoczywa na Urzędzie Miasta, a nie na pracownikach czy kierownictwu świetlicy środowiskowej.

Ostatnie pytanie w sprawie protokołu komisji rewizyjnej dotyczyło ochrony danych osobowych. Jolanta Łakomska zapytała Mariusza Błaszczuka, dlaczego pracownik świetlicy środowiskowej powołany na inspektora ochrony danych zostaje odwołany, a w jego miejsce zawiera się umowę z firmą zewnętrzną?

Przewodniczący komisji rewizyjnej Mariusz Błaszczuk odpowiadając kolejno na pytania Jolanty Łakomskiej, zaznaczył że w protokole nie został dookreślony rodzaj kontroli, ponieważ nie ma takiego wymogu, a ponadto protokół został przyjęty na komisji rewizyjnej.

W związku ze szkoleniami w zakresie udzielania pierwszej pomocy, przewodniczący Błaszczuk zaznaczył, że rolę pracodawcy w świetlicy środowiskowej pełni pani kierownik i to kierownik jest odpowiedzialny za organizowanie szkoleń BHP i podnoszenie kwalifikacji swojej kadry.

W sprawie zawarcia umowy z firmą zewnętrzną odnośnie ochrony danych osobowych, Mariusz Błaszczuk podkreślił, iż zadecydowała o tym pani kierownik, dla której zewnętrzna firma jest bardziej kompetentna – ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenia.

W odniesieniu do realizacji zadań oświatowych gminy Poręba w roku szkolnym 2019/2020, Jolanta Łakomska zapytała Ryszarda Spyrę, czy burmistrz zamierza zamknąć Szkołę Podstawową nr 2 w Porębie.

Na jakiej podstawie formułuje pani takie pytanie? Bo ja przez ostatnich kilka lat to udowadniam, że nie tylko nie mam zamiaru zamknąć tej szkoły, ale robię wszystko, żeby ją dofinansowywać, żeby ona rozwijała się. Ale proszę powiedzieć, o co chodzi, konkretnie? – zapytał Ryszard Spyra.

Co z SP2?

Jolanta Łakomska odpowiadając burmistrzowi na zadane pytanie, wspomniała, że w roku szkolnym 2015/2016, gdy planowano zamknąć Szkołę Podstawową nr 2 w Porębie, do placówki uczęszczało 190 dzieci, nauczycieli etatowych było 18, a osób zatrudnionych 23. W roku szkolnym 2019/2020 radna podkreśliła, że jest mniej zapisanych dzieci – 169, a zatrudnionych nauczycieli więcej – 32, z czego 21 nauczycieli to nauczyciele etatowi. Radną niepokoi ten stan rzeczy.

Ryszard Spyra poprosił Jolantę Łakomską, aby radna zwróciła się z wątpliwościami do Małgorzaty Dychus – dyrektor placówki, która obsadza kadrę nauczycielską zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wynika to po prostu ze zmieniających się przepisów MEN – konieczności zatrudniania kolejnych nauczycieli. To nie wynika z naszej rozrzutności – mówił burmistrz.

Artykuły niepodpisane

Radna Jolanta Łakomska podczas interpelacji i zapytań zabrała głos również w sprawie drugiego wydania informatora miejskiego “Nasza Poręba”. Radna zastanawiała się, dlaczego żaden z artykułów nie jest podpisany.

Uważam, że należałoby sprawdzać autora tych tutaj rzeczy, które są zamieszczane, dlatego że nijak się to ma. Są popisane głupoty po prostu, krótko mówiąc – powiedziała radna.

Ryszard Spyra wyjaśnił, że brak podpisów spowodowany jest faktem, iż “Nasza Poręba” nie jest gazetą samorządową, a informatorem wydawanym przez Urząd Miejski w celu informowania mieszkańców.

Jest podpisana w związku z tym, jako całości zadanie, z panią Mileną Nykiel podpisana jest umowa, o czym doskonale wiecie, bo wielokrotnie pytaliście się o kwoty i o osobę, która zajmuje się redagowaniem tekstów w tej gazetce. Zatem tu nie ma nic do ukrycia. Wszystkie artykuły firmuje pani Nykiel – ona jest autorką tego – powiedział Ryszard Spyra.

Burmistrz dodał także, że nie ma żadnego obowiązku prawnego, aby podpisywać artykuły z imienia i nazwiska.

W ramach wolnych wniosków głos zabrała natomiast radna Grażyna Furmanek, która zapytała burmistrza jak wygląda sprawa mieszkańców, którzy złożyli pismo do burmistrza w sprawie montażu progów zwalniających przy ul. Krawieckiej w Porębie.

Ryszard Spyra zaznaczył, że zapoznał się z petycją mieszkańców i na początku stycznia 2021 roku, wystosuje do mieszkańców pismo w tej sprawie. Na koniec obrad, przewodnicząca rady Elżbieta Kołodziej, zdała sprawozdanie z otrzymanej korespondencji.

MM
redakcja@zawiercianskie.pl

Grafika ilustracyjna: zrzut ekranu sesji rady

11 KOMENTARZY

 1. Zanim ktokolwiek zacznie siać niepokój, że tak wielu nauczycieli pracuje w szkole i może coś jest “nie tak” to powinien zapoznać się z przepisami prawa oświatowego. Często nauczyciele zatrudnieni są np. na dwie godziny, bo niepełnosprawność dziecka tego wymaga (czyli w statystyce już jeden nauczyciel więcej – a ma tylko dwie godziny). Zatrudnieni są logopeda, pedagog, nauczyciele wspomagający. Są zajęcia korekcyjne. Działa biblioteka (bibliotekarz to też nauczyciel). Świetlica (też nauczyciele). Doradca zawodowy (przepisy nakazują). Działa przedszkole (też nauczyciele). Na pewno żaden dyrektor nie zatrudnia nikogo bez potrzeby, gdyż jest to poddawane kontroli i KAŻDE zatrudnienie wynika z zapotrzebowania. A szkoła działa na najwyższych obrotach właśnie dzięki temu, że pracują specjaliści. Szczerze polecam.

  • Istnieje dokument pt. Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Dyrektor ma prawo, a nawet obowiązek w sposób celowy i racjonalny kierować owym doskonaleniem. Może trzeba wysłać grono na studia podyplomowe, uzupełnić kwalifikacje i w ten sposób zredukować ilość osób zatrudnionych. To nie Ameryka, to dzisiejsza rzeczywistość.

 2. Nareszcie szanowny redaktor poświecił trochę uwagi Porebie, chwała mu za to.
  Może tez coś napisze o środkach pozyskanych z ZIT na budowę kanalizacji i modernizacje oczyszczalni ścieków. To prawie 10 mln złotych.

  • cóż, ilość godzin w szkole będzie taka sama bez względu na to czy pracuje 12 czy 15 osób…jakie to oszczędności wynikają z redukcji osób zatrudnionych? każdy ma pensję za wypracowane godziny. Nauczyciele zazwyczaj mają dodatkowe studia, jednakże nie każdy matematyk będzie chciał czy mógł prowadzić specjalistyczną terapię logopedyczną czy zajęcia korekcyjne, itd., itd. A robić dodatkowe studia dla dwóch godzin? Chore.

  • Zlikwidowano SP 3, ze względów oszczędnościowych -oczywiście. Teraz można zatrudniać pracowników w SP 2. Hmmmm, plan oszczędnościowy wdrożony…..

  • Chore jest myślenie kategoriami “chcę lub nie chcę”. Cóż, w Porębie od pokoleń jest się nauczycielem i już. Magister nic nie musi, on musi mieć godziny i już. Kwalifikacje z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie powinny dotyczyć jednostek lecz ogółu.

   • Obiektywny, nie wiem czy by Pan/Pani chciała żeby dziecko było uczone przez tych co muszą a nie tych co chcą. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udziela każdy nauczyciel podczas bieżącej pracy. A ci co mają kwalifikacje pracują z uczniem z autyzmem, niedosłuchem itd. w ramach rewalidacji czy zajęć korekcyjne – kompensacyjnych. Proste. Nie każdy musi mieć te dodatkowe poza przedmiotowymi kwalifikacje. System jest jaki jest. A jeśli są układy – o, to to już inna kwestia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.