zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Poznaj kandydatów na Prezydenta Zawiercia [NIEZBĘDNIK WYBORCY]

W ubiegłym tygodniu opublikowaliśmy w Gazecie zawiercianskie.pl odpowiedzi wszystkich oficjalnie ogłoszonych kandydatów na Prezydenta Zawiercia na 10 pytań zadanych przez redakcję zawiercianskie.pl. Dziś odpowiedzi te publikujemy również na łamach naszego portalu.

1) Proszę podać 5 najważniejszych (według ważności: 1 to “naj”) zadań, które jako Prezydent Zawiercia chciałby/chciałaby Pan/Pani zrealizować. Proszę o uzasadnienie (skąd pomysł i jak będzie wyglądała jego realizacja).

Jaki jest Pana/Pani stosunek do:

2) finansowania in vitro z budżetu miasta?
3) wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży w Zawierciu?
4) kwestii ewentualnej budowy kopalni cynku i ołowiu w Zawierciu?
5) budowy kolejnej (kolejnych) wielkopowierzchniowych sklepów w Zawierciu?
6) pomysłu przystąpienia przez Zawiercie do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii?

7) Proszę opisać swoje poglądy polityczne;

8 ) Co zamierza Pan/Pani zrobić, aby Zawiercie nie było dla wielu mieszkańców tylko “noclegownią”, ale stwarzało możliwość znalezienia dobrej pracy w mieście?

9) Co mógłby Pan/Pani jako Prezydent zaoferować młodym ludziom, żeby nie wyjeżdżali na stałe z Zawiercia?

10) z jakiego klubu politycznego zamierza Pan/Pani wystartować?

Oto odpowiedzi kandydatów według kolejności alfabetycznej:

Beata Chawuła

1) Jest wiele ważnych spraw, którymi nowy prezydent powinien zająć się równolegle. Trudno je hierarchizować, gdyż wprowadzane jednocześnie stanowić będą spójną politykę rozwoju naszego miasta i dadzą Mieszkańcom rzeczywiste poczucie zmiany. Działania te, muszą objąć wszystkie obszary życia Mieszkańców Zawiercia.

Rozwój budownictwa komunalnego i socjalnego na terenie gminy Zawiercie. Ponadto, budowa tanich mieszkań na wynajem dla osób mniej zamożnych, których sytuacja ekonomiczna uniemożliwia skorzystanie z kredytu hipotecznego, jednakże ich zarobki są zbyt wysokie, aby mogli otrzymać mieszkanie komunalne. Istnieje też pilna potrzeba wyremontowania obecnych zasobów komunalnych, by przywrócić godne i bezpieczne warunki życia lokatorom.
Miejsca pracy. Mieszkańcy Zawiercia zasługują, aby oferta pracy w naszym mieście zaspokajała potrzeby ekonomiczne i dawała perspektywy rozwoju zawodowego. Konieczność poszukiwania pracy poza naszym miastem jest zjawiskiem osłabiającym potencjał Zawiercia.
Kapitał dla Zawiercia, to program będący ofertą dla nowych inwestorów tworzących miejsca pracy dla Mieszkańców Zawiercia.
Bezpłatny transport publiczny.
Korzyść z wprowadzenia takiego rozwiązania odczują nie tylko osoby dotychczas korzystające z transportu publicznego, ale wszyscy Mieszkańcy miasta. Bezpłatna komunikacja miejska jest działaniem, które stanowić ma nie tylko ekonomiczne wsparcie użytkowników autobusów miejskich, ale ma również wymiar proekologiczny. Organizacja transportu zbiorowego musi być dostosowana do zróżnicowanych potrzeb Mieszkańców.

Infrastruktura miejska. Przemyślane i zgodne z realnymi potrzebami Mieszkańców inwestowanie w infrastrukturę miejską. Uregulowanie stanu właścicielskiego dróg w obrębie gminy.

300+ dla przedszkolaka – rozszerzenie rządowego programu Wyprawka 300+ , jako jednorazowa pomoc dla Rodziców.

Zawierciańskie becikowe 500 +, jednorazowa pomocy, dla nowonarodzonych mieszkańców Zawiercia.

Prezydencki fundusz stypendialny, stanowiący wsparcie rozwoju uzdolnionej młodzieży.

Szkoła artystyczna w Zawierciu, jako element umożliwiający wszechstronny rozwój młodzieży.

Budżet obywatelski, dostosowany do potrzeb poszczególnych osiedli i sołectw naszego miasta.

2,3,4)
Gdyby planowane referendum zostało przeprowadzone, na te trzy pytania mieli odpowiedzieć Mieszkańcy Zawiercia. Gdybym wzięła w nim udział jako mieszkanka naszego miasta, udzieliłabym następujących odpowiedzi:
– finansowanie in vitro z budżetu miasta – NIE
– wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży w Zawierciu – TAK
– ewentualna budowa kopalni cynku i ołowiu w Zawierciu – NIE

5)
Handel i usługi to bardzo ważna sfera gospodarki naszego miasta. Generuje ona setki miejsc pracy i stanowi źródło utrzymania dla części naszych Mieszkańców i ich Rodzin. Jako prezydent będę dbać o nasz rodzimy handel i o naszych przedsiębiorców. Jeżeli obecna władza rozpocznie budowę galerii to w pierwszej kolejności mają zostać zabezpieczone interesy rodzimych handlowców, a podatki mają zostać tu w Zawierciu.

6) Fakt, że Zawiercie nie jest częścią Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii stanowi element marginalizacji naszego miasta. To duża strata dla Zawiercia i jego Mieszkańców. Nie ma zgody na to, aby nasze Zawiercie było w taki sposób traktowane. Prezydent musi mieć wpływ na tak ważne dla nas wszystkich sprawy.

7) Moje poglądy polityczne są znane i niezmienne od lat. Zawierają w sobie takie wartości jak: uczciwość, szacunek do drugiego człowieka, dbałość o tradycyjne wartości.
Dla mnie istotne znaczenie maja takie kwestie jak: kultura, tradycja narodowa i państwowa oraz religia.

8,9) 9)
Jednym z elementów zatrzymania procesu emigracji zarobkowej Mieszkańców Zawiercia jest rozwój lokalnego rynku pracy. Znalezienia dobrze płatnej pracy, dającej perspektywy i możliwość samorealizacji zawodowej jest jednym z kluczowych czynników wpływających na decyzję o pozostaniu w Zawierciu. Temu ma służyć program Kapitał dla Zawiercia. Nie jest to jednak jedyny czynnik. Bardzo ważne jest stworzenie jak najkorzystniejszych warunków do życia i założenia rodziny, w tym zwłaszcza dostępność mieszkań, miejsc w żłobkach i przedszkolach miejskich, bezpłatna komunikacja. Stworzenie miasta przyjaznego rodzinie powinno nie tylko zatrzymać proces odpływu ludności, ale stanowić wręcz zachętę do osiedlania się tutaj.

10) Będę kandydować na Prezydenta Miasta Zawiercie z list KW Prawa i Sprawiedliwości.

 

Witold Grim (Prezydent Zawiercia)

1) Proszę podać 5 najważniejszych (według ważności: 1 to “naj”) zadań, które jako Prezydent Zawiercia chciałby/chciałaby Pan/Pani zrealizować.

1. Dalszy rozwój strefy ekonomicznej. Przedsiębiorstwa działające w strefie zapewniają stałe wpływy do budżetu miasta, a także miejsca pracy dla mieszkańców – w ciągu ostatnich 4 lat powstało kilkanaście zakładów, dając łącznie ok. 830 miejsc pracy. Powołałem Agencję Rozwoju Zawiercia, która zajmuje się pozyskiwaniem inwestorów do Strefy i jej promocją. Planuję zintensyfikowanie tych działań, nawiązanie nowych kontaktów biznesowych, w tym zagranicznych.
2. Budownictwo mieszkaniowe. Jeśli chcemy zatrzymać w mieście młodych ludzi, spowodować, by tu pracowali i zakładali rodziny, musimy przede wszystkim stworzyć im dobre warunki mieszkaniowe. Miasto wybudowało 3 nowe bloki mieszkalne dla 60 rodzin, za 9 milionów zł. Przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej przygotowaliśmy już teren pod kolejne mieszkania komunalne. Powstaną 3 bloki dla kolejnych 60 rodzin. Planujemy równocześnie remonty i modernizację istniejących zasobów komunalnych.
3. Edukacja, opieka nad dziećmi, seniorzy. Inwestując w dzieci i młodzież inwestujemy w przyszłość naszego miasta. Stąd podjęte przeze mnie decyzje o budowie w najbliższej przyszłości nowego żłobka – będzie kolejnych 75 miejsc – zadaszeniu boiska przy Szkole Podstawowej nr 4, kolejnych remontach placówek oświatowych. W przedszkolach i szkołach podstawowych utworzyliśmy łącznie 12 dodatkowych oddziałów przedszkolnych. Miejsce znalazło tam 270 dzieci.
Przygotowujemy się do złożenia wniosku w programie „Maluch+” i liczymy na dodatkowe środki. Bezpieczeństwo i udział seniorów w życiu społecznym to również mój priorytet, dlatego wspieramy wszelkie formy aktywności osób w III wieku.
4. Ład i bezpieczeństwo. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców jest podstawowym obowiązkiem samorządu. W tej dziedzinie zrobiliśmy dużo i gwarantuję kontynuację naszych starań. Z budżetu miasta przeznaczamy środki na wsparcie policji i straży pożarnej, rozwijamy sieć monitoringu miejskiego. Regularnie organizujemy spotkania prewencyjne dla mieszkańców i przedszkolaków. W planach mamy mieszane patrole policji i straży miejskiej, szkolenia z samoobrony dla kobiet i seniorów.
5. Przyjazna przestrzeń miejska i oferta spędzania czasu wolnego. Coraz bardziej świadomi swoich potrzeb mieszkańcy nie ograniczają aktywności do pracy i zajęć domowych. Chcą spędzać czas wolny poza domem, uprawiać sporty i korzystać z oferty kulturalnej. Aby mogli realizować te potrzeby zaplanowałem m.in. remonty basenów, rozbudowę infrastruktury sportowej, a także budowę tężni solankowej, która będzie jednocześnie miejscem relaksu i atrakcją turystyczną. Wspieramy działalność kulturalną prowadzoną przez nasze placówki i organizacje pozarządowe oraz kluby sportowe, by mogły rozwijać swoją ofertę.

Jaki jest Pana/Pani stosunek do:

2) finansowania in vitro z budżetu miasta?
Zawiercie wspiera młode rodziny: w miejskich przedszkolach znalazło miejsce 1463 maluchów, a w szkołach podstawowych 3603 dzieci. Uważam, że wszystkie rodziny starające się o dziecko powinny być otoczone troską i mieć zapewnioną opiekę medyczną. Procedura in vitro jest ostatecznym krokiem na drodze do własnego potomstwa i indywidualną decyzją przyszłych rodziców. Na pewno w nowej Radzie Miasta będzie miejsce na dyskusję na temat ewentualnego finansowania in vitro z budżetu miasta.

3) wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży w Zawierciu?
Jestem za. Jeśli tylko rachunek ekonomiczny wykaże, że jesteśmy w stanie udźwignąć takie koszty, wprowadzimy bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży. Mam nadzieję, że nasi koledzy z Metropolii, gdzie taki system już działa, podzielą się z nami swoim doświadczeniem w tym zakresie.

4) kwestii ewentualnej budowy kopalni cynku i ołowiu w Zawierciu?
Moim priorytetem jest zrównoważony rozwój miasta, godzący wskaźniki ekonomiczne z dobrymi warunkami do życia. Wydobycie rud cynku i ołowiu może być zagrożeniem dla środowiska. Zadajmy sobie pytanie, czy wpływy do budżetu zrekompensują degradację środowiska naturalnego i uszczerbek na zdrowiu mieszkańców, szczególnie dzieci? Jako prezydent Zawiercia skupiam się – i będę to robił w przyszłości – na tworzeniu miejsc pracy w przedsiębiorstwach przyjaznych środowisku.

5) budowy kolejnych wielkopowierzchniowych sklepów w Zawierciu?
To nie Urząd Miasta tak naprawdę decyduje o lokalizacji sklepów wielkopowierzchniowych, tylko mieszkańcy. Otrzymywaliśmy od zawiercian sygnały, że od wielu lat oczekują powstania w mieście galerii handlowej i taka powstaje. Tempo życia i zmiana jego stylu oraz poszukiwanie sposobów na spędzanie wolnego czasu wymuszają rozwój tego typu obiektów handlowych.

6) pomysłu przystąpienia przez Zawiercie do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii?
Już od czerwca 2016 r. czynimy starania o przystąpienie Zawiercia do GZM. Przynależność do Metropolii daje miastu korzyści, m.in.: fundusz solidarnościowy, wspólne zakupy energii elektrycznej, ujednolicony transport.

7) Proszę opisać swoje poglądy polityczne;
Nigdy nie należałem do żadnej partii politycznej. Moje poglądy – patriotyzm, szacunek dla każdego, dobrze pojęta tolerancja, troska o słabszych – ukształtowała rodzina i wychowanie w duchu chrześcijańskim oraz rodzinna tragedia związana z II wojną światową. Moje hasło wyborcze „bez podziałów” nie jest pustym sloganem. Przez ostatnie 4 lata owocowało bardzo dobrą współpracą z Radą Miasta złożoną z radnych różnych opcji politycznych, którzy jednogłośnie udzielili mi absolutorium, za co im w tym miejscu bardzo dziękuję.

8 ) Co zamierza Pan/Pani zrobić, aby Zawiercie nie było dla wielu mieszkańców tylko “noclegownią”, ale stwarzało możliwość znalezienia dobrej pracy w mieście?
Zależy mi przede wszystkim, aby młodzi zawiercianie zdobyli w mieście dobre wykształcenie, w tym zawodowe, tak aby móc zagwarantować potencjalnym pracodawcom dostęp do kompetentnej kadry i zachęcić ich tym do inwestowania w Zawierciu. Czynimy starania o podpisanie porozumienia z Politechniką Częstochowską, która chce otworzyć u nas studia zamiejscowe. Dorosłym mieszkańcom oferujemy kursy zawodowe i szkolenia. Szansą dla Zawiercia jest Strefa Aktywności Gospodarczej, dzięki której mamy już 830 miejsc pracy. Zintensyfikujemy poszukiwania nowych inwestorów. Uważam też, że wciąż niewystarczająco wykorzystujemy turystyczny potencjał miasta, który mógłby wygenerować kolejne miejsca pracy.

9) Co mógłby Pan/Pani jako Prezydent zaoferować młodym ludziom, żeby nie wyjeżdżali na stałe z Zawiercia?
Młode pokolenie stawia na równowagę pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym i czasem wolnym. Aby zatrzymać młodych ludzi musimy im zapewnić jedno i drugie. Najpierw wykształcenie, potem znalezienie pracy i mieszkania, a równolegle ofertę kulturalną i sportową, opiekę medyczną, opiekę nad dziećmi, a w końcu przyjazną przestrzeń publiczną do spacerów, rekreacji i spotkań towarzyskich. Wiele już w tym kierunku zrobiliśmy i będziemy robić dalej: rozbudowujemy SAG, udujemy mieszkania, placówki opieki nad dziećmi.

10) z jakiego klubu politycznego zamierza Pan/Pani wystartować?
Jestem kandydatem niezależnym.

 

Łukasz Konarski

1. W Zawierciu potrzeba zmiany systemowej. Nasze miasto utknęło. Jeśli nic się nie zmieni, to stanie się kompletnie wymarłe. Ludzie wyjeżdżają, bo nie ma tu żadnej przyszłości. Dlatego trzeba wprowadzić gruntowne zmiany na płaszczyźnie gospodarczej i społecznej. Do tej pory obligacje służyły finansowaniu obietnic wyborczych. To inwestycje, które ładnie wyglądają na zdjęciach, ale nie wnoszą nic do kwestii rozwoju miasta. Dlatego uważam, że jeśli Zawiercie ma zaciągać obligacje, to na cele, które zainicjują rozwój. Pieniądze powinny być wydatkowane na powiększanie terenów inwestycyjnych, uzbrajanie dotychczasowych i rozwój infrastruktury. Stwórzmy najlepsze warunki do inwestowania w Zawierciu, bo wiele firm ucieka nam „koło nosa”. Gdy pieniądze z obligacji przeznaczymy na budowę dróg czy uzbrajanie działek, to zwiększy nasz potencjał inwestycyjny, co przełoży się na większą liczbę miejsc pracy. Kolejna rzecz to otworzenie drzwi urzędu i wpuszczanie nowych pomysłów. Nie może być tak, że urząd to miejsce, gdzie decyzje podejmuje kilka osób w zaufanym kręgu. Ci ludzie od lat wymieniają się tylko krzesełkami i nie ma z tego żadnego pożytku. Ja chcę zaangażować mieszkańców i uwolnić ich energię. Najlepsze pomysły powstają przy pomocy burzy mózgów. Zawsze grupa jest w stanie zrealizować i wymyślić coś lepszego niż kilka jednostek. Dlatego chcę utworzyć budżet obywatelski, a także wprowadzić inne metody partycypacji społecznej jak np. inicjatywy lokalne. Chcę usprawnić i oczyścić miasto, dlatego dokonam rewizji finansów spółek miejskich w celu zniwelowania strat i obciążania nimi budżetu. Jako prezydent, wprowadzę nową, lepszą organizację pracy podmiotów podlegających miastu, która zwiększy efektywność, np. w MOK, ZGM czy ZGK. Potrzeba w końcu mądrego i odpowiedzialnego zarządzania miastem. Pieniądze nie mogą być wyrzucane „w błoto”. Jedną z moich pierwszych decyzji będzie przeprowadzenie zewnętrznego audytu. Władza powinna być uczciwa wobec mieszkańców, ponieważ to oni są pracodawcami prezydenta, a nie na odwrót. Dlatego też opublikuję wszystkie umowy i będę rozliczał się z wszystkich wydatków. Niezwykle ważne jest zintensyfikowanie starań o dotacje europejskie i inne środki zewnętrzne. Zrobię to poprzez utworzenie specjalnej komórki zajmującej się aplikowaniem o te środki, która będzie rozliczać się z mieszkańcami co rok ze swoich efektów. Wnioski muszą być przygotowane kompletnie i rzetelnie, aby nie dochodziło do takich sytuacji jak teraz, że nasze wnioski odpadają na etapach oceny formalnej. Przez to miasto się nie rozwija, a pieniądze są „zamrożone” i nie ma nowych inwestycji.

2.Mam to szczęście, że jestem ojcem trójki wspaniałych dzieci. Jednak wiem, że nie wszyscy mają taką możliwość. Dlatego kwestię tą trzeba rozważyć w drodze konsultacji społecznych. Nie bójmy się rozmowy na ten temat z mieszkańcami, potrzebujemy dialogu.

3. Przez trzy lata pracowałem w Urzędzie Miejskim. Wiem, jakie mamy możliwości finansowe w Zawierciu. Nie można głosić populistycznych haseł, jak próbowano to zrobić przy niedoszłym referendum. Musimy mierzyć siły na zamiary. Są pilniejsze potrzeby. Jeśli wreszcie zaczniemy inwestować, rozwijać przedsiębiorczość, aktywność społeczną i wiele innych zaniedbanych od lat spraw, kondycja finansowa miasta będzie zdecydowanie lepsza. Wtedy dopiero możemy wrócić do rozmowy na ten temat.

4. Zwolennicy kopalni powiedzą zapewne, że to da nowe miejsca pracy w Zawierciu. Nie można jednak patrzeć na tę sprawę z jednej tylko perspektywy. Gdyby to było takie proste, to każdy racjonalny człowiek przyznałby, że kopalnia jest dobrym pomysłem. Nie mniej są jeszcze inne punkty widzenia. Ci, którzy myślą wyłącznie o kwestiach finansowych powinni zwrócić uwagę na negatywne działanie kopalni na zdrowie nasze i naszych dzieci, a także jej destrukcyjne działanie na środowisko naturalne, nie wspominając już o niszczeniu Jury. Kopalnia jest perspektywą biznesu dla inwestorów, ale dla mieszkańców Zawiercia i okolic stanowi przede wszystkim zagrożenie.

5. Od lat próbuje nam się mydlić oczy kolejnymi obietnicami o galeriach handlowych. To dobry chwyt przed wyborami, podobnie jak kolejne koparki stojące w rzekomym miejscu ich budowy. Jak wielu ludzi, sam robię czasem zakupy w galeriach na śląsku, bo jest szybko i wygodnie. Zawiercianie powinni mieć tę mozliwość i mieć porządne centrum handlowe z prawdziwego zdarzenia. Zachowajmy jednak umiar. Nie budujmy supermarketów gdzie popadnie, bo to zabija lokalny handel, a o niego musimy dbać. Trzeba mądrze tworzyć plany zagospodarowania przestrzennego, a obecnie mało jest w nich logiki. Czasami lepsze jest stworzenie jednego, konkretnego, a przede wszystkim przemyślanego centrum handlowego niż zasiewanie małych ”galerii” w centrum miasta, co nie tylko zabija lokalny handel ale i utrudnia ruch na zawierciańskich ulicach.

6. Sprawa przystąpienia przez Zawiercie do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii została dawno „przespana” przez prezydenta Grima. Mówiłem o tym niejednokrotnie. Kiedy jednak na moje biurko trafiły dokumenty w tej sprawie, było już za późno. Znów zostaliśmy w tyle względem innych miast. Jako prezydent zrobię wszystko, żeby Zawiercie zostało włączone do tego projektu.

7. Wielu ludzi próbuje mi przypiąć łatkę człowieka Platformy Obywatelskiej. Fakt, wiele lat temu współtworzyłem ten projekt w Zawierciu. Jak wielu innych, wierzyłem w ideę. Jak się po latach okazało, partia przestała spełniać swoje funkcje. Ja chciałem działać dla ludzi i z ludźmi, a byłem świadkiem partiokracji. PO nic dobrego już nie wnosiła. Jak to w partyjnej polityce bywa, powstawały kolejne układy i gierki. Dlatego powiedziałem dość. Jestem bezpartyjny i działam z ludźmi o różnych poglądach politycznych. Uważam, że siłą samorządu są ludzie, którzy chcą rozwoju miasta a nie łatka jakiejkolwiek partii. Na poziomie lokalnym rozgrywki polityczne nie powinny mieć w ogóle miejsca.

8

Przede wszystkim chcę postawić na stworzenie warunków do inwestowania w Zawierciu, po to aby firmy zainteresowały się naszym miastem. To pierwszy krok do stworzenia miejsc pracy, a co za tym idzie, zachęcenia ludzi do pozostania w Zawierciu. Zaciąganie obligacji ma sens, jeśli pieniądze będą przeznaczone na rozwój infrastruktury i powiększanie terenów inwestycyjnych. Oczywiście mam świadomość, że takie działanie to proces, ale jeżeli nigdy nie zaczniemy drogi do rozwoju Zawiercia, to nigdy nie zobaczymy efektów.

9. Myślę, że poza miejscami pracy, do których stworzenia będę dążyć poprzez wcześniej opisane działania, chciałbym aby Zawiercie posiadało zaplecze, które będzie przyciągać młodych ludzi, a nie ich zniechęcać. Sądzę, że duże znaczenie ma kultura, która na tę chwilę w mieście kuleje. Brakuje wydarzeń kulturalnych, ożywiania miasta poprzez sztukę. Niestety nie wszyscy są zainteresowani sportem, trzeba otworzyć oczy na różne pasje różnych ludzi. Słuchać i starać się odpowiadać na realne potrzeby, zamiast na siłę organizować wydarzenia. Miasto powinno być otwarte na pomysły młodzieży, powinno jej zaufać, oddać pole do realizacji pomysłów. Trzeba stawiać na rozwój młodych ludzi, a nie hamować ich potencjał.

10) z jakiego klubu politycznego zamierza Pan/Pani wystartować?

Na początku tego roku powstał ruch miejski integrujący mieszkańców o różnych poglądach we wspólnym celu – aby odnowić Zawiercie. Odnowić przede wszystkim zasady i wartości w funkcjonowaniu urzędu i rozwoju miasta. Dołączyli do nas również mieszkańcy sąsiednich gmin, bo dostrzegamy jaki wpływ na naszą okolice ma struktura powiatowa. I tam też chcemy mieć swoją reprezentacje. Powiat zawsze traktował Zawiercie po macoszemu. Startujemy z Komitetu Wyborczego Wyborców Konarski – Zawierciańska Odnowa.

 

Ryszard Mach

1)
Mijająca kadencja samorządowa nie została należycie wykorzystana, 4-letni eksperyment się nie sprawdził, a co za tym idzie nowy gospodarz Zawiercia musi szybko podjąć decyzje, które sprawią, że miasto wróci na właściwą ścieżkę rozwoju. Każdego dnia prowadzę wiele rozmów z mieszkańcami oraz wspólnie z nimi tworzę program wyborczy na najbliższą kadencję samorządową, który niebawem ogłoszę. Oto jego zarys.

2) Jaki jest Pana stosunek do:
Finansowania in vitro z budżetu miasta
Nie mam danych, ile zawierciańskich rodzin byłoby zainteresowanych takim wsparcie, ale jako ojciec i dziadek wiem, że dzieci to prawdziwe szczęście. Procedura in vitro jest kosztowna i trzeba ją uwzględnić w budżecie miasta. Jeśli taki wniosek wpłynie to radni z pewnością go przeanalizują, także z perspektywy wydatków miejskich.

3) Wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży w Zawierciu
Jestem zwolennikiem wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży. Sytuacja finansowa wielu mieszkańców naszego miasta nie jest najlepsza, więc każda oszczędność poprawi ich sytuację finansową i korzystnie wpłynie na ich codzienne życie. Jak wynika z moich rozmów z mieszkańcami, w Zawierciu istnieje bardzo duży problem w dostępie osób starszych i niepełnosprawnych do komunikacji, w tym międzygminnej, a także z ich częstotliwością. Jako Prezydent uczynię wszystko, aby zawrzeć porozumienie z włodarzami sąsiednich gmin, w celu stworzenia przyjaznego dla osób starszych i niepełnosprawnych systemu komunikacji.

4) Budowy kopalni cynki i ołowiu
Jestem zdecydowanym przeciwnikiem powstania Kopalni cynku i ołowiu w Zawierciu. Mieszkańcy Zawiercia w zdecydowanej większości są przeciwnikami tej inwestycji, a obowiązkiem prezydenta miasta jest podejmować decyzję zgodne z oczekiwaniami mieszkańców.

5) Budowy kolejnych wielkopowierzchniowych sklepów
Jak wynika z moich rozmów z mieszkańcami, Zawiercianie chcieliby, aby w naszym mieście powstała Galeria Handlowa, dlatego jako prezydent miasta zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby taki obiekt powstał – na obrzeżach miasta. Galeria Handlowa wybudowana w centrum miasta negatywnie wpłynęłaby na sytuację zawierciańskich przedsiębiorców, którzy funkcjonują w strefie handlu detalicznego, a na to – jako prezydent miasta – nigdy się nie zgodzę.

6) Przystąpienia do metropolii
Uważam, że nasze miasto jak najszybciej powinno dołączyć do Metropolii. To naturalna konsekwencja polityki inwestycyjnej Zawiercia, którą wdrażałem będącej prezydentem miasta. Niestety, proces ten wystopowały aktualne władze miasta, co uważam za duży błąd, który jak najszybciej należy naprawić.

7) Poglądy polityczne
Jestem aktywnym samorządowcem i społecznikiem, nie politykiem. Na pierwszym miejscu stawiam dobro mieszkańców, interesy lokalne i rozwój miasta. Dziura w drodze, którą należy załatać nie jest ani lewicowa, ani prawicowa – jest po prostu dziurą w drodze, która przeszkadza mieszkańcom.

8 i 9) Z moich rozmów z mieszkańcami Zawiercia wynika, że nasze miasto wyludnia się przede wszystkich z dwóch powodów: braku ciekawej, dobrze płatnej pracy oraz niezadowalającej oferty kulturalno-sportowej. Jako Prezydent miasta zrobię wszystko, aby te kwestię rozwiązać. Będę aktywnie zabiegał o inwestorów i miejsca pracy. Infrastruktura już funkcjonuje, zadbałem o to, gdy byłem prezydentem. Jednocześnie będę kontynuował działania w celu poprawy bezpieczeństwa (oświetlenia) i jakości życia w Zawierciu, np. poprzez poszerzenie oferty kulturalno-sportowej (modernizacja istniejących obiektów), rewitalizację terenów zielonych, budowę ścieżek rowerowych – innymi słowy, będę dbał o potencjał turystyczny miasta – bramy na Jurę. Palącym problemem Zawiercia jest brak połączenia komunikacją miejską ze Szklakiem Orlich Gniazd. Trzeba to naprawić.

10)
Kandyduję na urząd Prezydenta Zawiercia z ramienia KWW Niezależnej Alternatywy Wyborców Ziemi Zawierciańskiej.

 

Krzysztof Peroń

1) Proszę podać 5 najważniejszych (według ważności: 1 to “naj”) zadań, które jako Prezydent Zawiercia chciałby/chciałaby Pan/Pani zrealizować.
Proszę o uzasadnienie (skąd pomysł i jak będzie wyglądała jego realizacja).

1. Rozwój gospodarczy i pobudzanie przedsiębiorczości
W przypadku gdy zostanę prezydentem wdrożę wiele rozwiązań, które pozwolą stworzyć nowe, miejsca pracy. Sam jestem przedsiębiorcą więc wiem jak funkcjonują atrakcyjne dla przedsiębiorców miasta. Wprowadzę wiele rozwiązań pobudzających gospodarkę jak:
– dynamiczne pozyskiwanie inwestorów,
– stworzenie zespołu wsparcia dla przedsiębiorców z ofertą szytą na miarę,
– uzbrojenie terenów pod inwestycje oraz ukończenie zachodniej obwodnicy miasta
– przeforsowanie zmniejszenia podatków od nieruchomości z tyt. prowadzenia dział. gospodarczej,
– utworzenie funduszy poręczeniowo-pożyczkowych dla małych i średnich firm,

2. Młodzi i rodziny przyszłością Zawiercia
Jeśli będziemy kontynuować obecną polityk, to miasto będzie się wyludniać w szybkim tempie. Musimy stworzyć warunki by młodzi chcieli zakładać rodziny i osiedlać się właśnie w Zawierciu. Praca to podstawa, ale nie tylko. W tej dziedzinie:
– wybuduję żłobek i nowe przedszkola, miejsca rekreacji (remont basenu miejskiego),
– przeznaczę środki na dodatkowe zajęcia dla dzieci w szkołach i stołówki szkolne,
– przeforsuję zmiany w zakresie edukacji ponadgimnazjalnej by odpowiadała na potrzeby rynku pracy,
– otworzę miasto na inicjatywy młodych ludzi – kulturalne i społeczne, tak by było aktywne ale nie aktywnością urzędników.
– stworzę program stypendialny dla zdolnej i aktywnej młodzieży,
– rozszerzę zakres wsparcia dla zawierciańskich dużych rodzin.

3. Senior godny obywatel
Seniorzy przez wiele lat wkładali trud w rozwój naszego miasta. Dlatego chciałbym oddać im należny szacunek i godność w czasie jesieni życia. W tym celu:
– zwiększę wsparcie na edukację dla Seniorów,
– zwiększę liczbę dziennych punktów dla seniorów,
– utrzymam ulgi na przejazdy komunikacją i rozszerzę Program Karty Seniora
– wdrożę program wczesnej profilaktyki zdrowia.

4. Zmiana sposobu zarządzeniem miastem
– aktywna prezydentura. Koniec z epoką spokoju i zastoju,
– o przyjęciu na stanowiska w instytucjach miejskich będą decydować kwalifikacje, nie układy,
– prawdziwe uzgodnienia społeczne – nigdy więcej pomyłek inwestycyjnych typu „drzwi do nikąd”,
– Tworzenie zbilansowanych budżetów – koniec z zadłużaniem miasta.

5. Rewitalizacja i mieszkania chronione

– dokonam rewitalizacji zabudowy osiedla TAZ oraz Starego Rynku. Mamy 21 wiek, a ludzie wciąż żyją w warunkach z 19-tego.
– wybuduję mieszkania socjalne dla najuboższych zamiast drogich bloków komunalnych dla wybranych.

Jaki jest Pana/Pani stosunek do:

2) finansowania in vitro z budżetu miasta?
Jestem przeciwny finansowaniu tych zabiegów przez miasto. W Polsce ochrona zdrowia organizowana jest centralnie i to Sejm RP powinien decydować w tej sprawie. Zabiegi in vitro są bardzo drogie i miasta jak np. Częstochowa jedynie je dofinansowują w kwocie kilku tys. zł. Poza tym mają na te zabiegi ograniczone budżety i mogą dofinansować je nielicznym wybrańcom i to pod wieloma obostrzeniami. Dlatego deklaracja ta to bardziej manifest polityczny, niż realne rozwiązanie problemów małżeństw.

3) wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży w Zawierciu
Wzorem Metropolii i wielu miast w Polsce jestem na tak. Należy jednak całościowo przedyskutować z mieszkańcami zasady funkcjonowania ZKM: siatkę tras, godziny funkcjonowania i rentowność ZKM. Dziś z autobusów korzystają głównie seniorzy i młodzież, a miasto dokłada do autobusów kilka milionów złotych rocznie. Celem ZKM powinno być, by jak najwięcej osób korzystało z autobusów, co pozwoliłoby odciążyć centrum miasta w godzinach szczytu. Jednocześnie nie można pozwolić by „czerwone” woziły powietrze.

4) kwestii ewentualnej budowy kopalni cynku i ołowiu w Zawierciu?
Jestem przeciwny budowie kopalni w pobliżu Zawiercia. Eksploatacja kopalni spowoduje konieczność rezygnacji z dotychczasowych ujęć wody i budowy nowych wodociągów z ujęć spoza Zawiercia. Największym moim zdaniem zagrożeniem są ogromne poldery wypełnione odpadami poflotacyjnymi, składającymi się z drobnego, rakotwórczego pyłu zanieczyszczonego chemikaliami i pierwiastkami ciężkimi, który będzie unosił się na wiele kilometrów. Zdrowie zawiercian cenię bardziej, niż nawet kilkaset miejsc pracy.

5) budowy kolejnej (kolejnych) wielkopowierzchniowych sklepów w Zawierciu?
Jestem przeciwny budowie wielkopowierzchniowych sklepów w centrum miasta (np. przy ul. Leśnej, i za stacją paliw BP). Tereny te powinny być przeznaczone na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, zabudowę usługową oraz sklepy o niedużej powierzchni. Supermarkety i dyskonty w centrum miast likwidują drobną lokalną przedsiębiorczość, w tym wiele miejsc pracy. Uważam, że takie sklepy powinny być lokowane w obrębie miasta ale np. przy drogach wyjazdowych, np. przy ulicy Wojska Polskiego.

6) pomysłu przystąpienia przez Zawiercie do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii?
Jestem za przyłączeniem. Zawiercie coraz bardziej oddala się od centrum regionu. Geografia też nam nie sprzyja, bo od metropolii oddziela nas gmina Łazy i Poręba. GZM ma wiele plusów: mielibyśmy możliwość wspólnej promocji i większe szanse na inwestycje. Są też dotacje z funduszu spójności GZM. Są jednak wątpliwości: po wymaganej integracji „czerwonych” z komunikacją metropolii oddalibyśmy je całkowicie pod ich zarząd, poza tym nie wiemy, czy Metropolia w ogóle chce Zawiercie u siebie.

7) Proszę opisać swoje poglądy polityczne;
Jestem konserwatywnym liberałem. Jeśli chodzi o światopogląd to kieruję się tradycyjnymi chrześcijańskimi wartościami. Jeśli chodzi o gospodarkę to bliskie mi są poglądy klasycznej myśli liberalnej z istotną rolą państwa jako regulatora stosunków społeczno-gospodarczych. Nigdy nie byłem członkiem żadnej partii politycznej, natomiast najbliższe są mi postulaty ruchu Kukiz’ 15 takie jak: uproszczenia prawa, odbiurokratyzowania gospodarki, odpartyjnienia państwa i oddania władzy obywatelom.

8) Co zamierza Pan/Pani zrobić, aby Zawiercie nie było dla wielu mieszkańców tylko “noclegownią”, ale stwarzało możliwość znalezienia dobrej pracy w mieście?
Priorytetem są nowe miejsca pracy. Gwarantują je przedsiębiorcy, którzy konkurując o pracownika podnoszą zarobki. Dlatego to rozwój przedsiębiorczości jest mottem mojej prezydentury.
Będę prezydentem otwartym na nowych ludzi i inicjatywy. Przez wiele lat były i są nadal blokowane poprzez niechęć, brak współpracy. Doświadczył tego każdy, kto chciał cokolwiek w Zawierciu zrobić.
Będę wspierał ludzi, którzy w Zawierciu chcą zakładać rodziny, a także uczyć się i pracować. Mam szeroki program wsparcia rodzin, w tym program pro demograficzny. Stworzę program stypendialny dla aktywnej młodzieży, tak by jak najwięcej młodych ludzi chciało rozwijać się i wiązać swoje życie z Zawierciem.

9) Co mógłby Pan/Pani jako Prezydent zaoferować młodym ludziom, żeby nie wyjeżdżali na stałe z Zawiercia?
Głównym problemem jest brak szansy na ciekawą i dobrze płatną pracę. Dlatego stawiam na przedsiębiorczość i przedsiębiorców. Musi być ich w Zawierciu jak najwięcej, a ich biznesy muszą się szybko rozwijać.
Młodzi wyjeżdżają, bo w Zawierciu „mało się dzieje”. Niewiele u nas wydarzeń kulturalnych. Podczas mojej prezydentury inicjatywę oddam energicznym zawiercianom. Niech organizują pikniki, zawody, koncerty. To w nich tkwi potencjał.
Ostatni punkt to to wsparcie młodych rodzin. Kilkaset dzieci czeka na miejsce w żłobku, przedszkola publiczne są przepełnione. Infrastruktura prorodzinna musi być bez zarzutu. Inaczej batalię o młodych ludzi z Zawierciem wygrają Katowice.

10) z jakiego klubu politycznego zamierza Pan/Pani wystartować?
Komitet Wyborczy Wyborców Sympatycy Ziemi Zawierciańskiej Krzysztofa Peronia

48 KOMENTARZY

 1. Z wypowiedzi wszystkich kandydatów wygląda na to, iż najwięcej “gruszek na wierzbie” obiecuje kandydat Peroń. Jego pomysły są po części słuszne, zabrakło w tych obietnicach tylko jednego – wytłumaczenia skąd Pan Peroń weźmie na na to wszystko pieniądze. Z jednej strony zamierza on przyciągać przedsiębiorców, oferując obniżki podatków dla inwestorów, z drugiej zaś, z pieniedzy za te podatki zamierza zapewne dokonać miejskich inwestycji. Gwrancja, że realnie ściągnie on do naszego miasta inwestorów jest raczej żadna. Na śląsku jest znacznie więcej atrakcyjnych miejsc dla potencjalnych inwestorów, chociażby przy DK-86, czy też w Gliwicach lub bliżej – w Dąbrowie Górniczej. Ponadto mówi się, iż teren całego kraju ma być objęty “strefą ekonomiczną”, co tylko pogorszy dla Zawiercia tą sytuację. Skąd wezmą się te pieniadze, bo raczej nie spadną same z nieba?

  • Bo to szanowny Panie jest tak, tworzy się strefę, daje się ulgi, szykuje się plac, infrastrukturę i mówi się że ma zostać zatrudnionych x osób. No i tak się dzieje, Pan Przedsibiorca ma ulgi, dojazd do firmy, pisze się o Nim czyli ma reklamę oraz oczywiście zatrudnia x a nawet 2x osób.
   ..z Ukraniny, którym mało płaci. A wszystko to szanowny Panie z Naszych podatków!
   Tylko takie!strefy ekonomiczne i tylko u nas, szkoda by kogoś innego okradano…
   Pozdrawiam

  • Oczywiście masz rację. SAG w Zawierciu nie jest atrakcyjny dla inwestorów, a ponadto wszyscy potencjalni inwestorzy doskonale wiedzą jak jest traktowany w Zawierciu jedyny inwestor który gotów jest zainwestować ponad miliard złotych na budowę kopalni. Żaden poważny inwestor nie będzie rozmawiał z takimi nierozgarnietymi kandydatami, którzy nie mają żadnych kwalifikacji do zarządzania miastem czy gospodarką, bo jak nie wuefiści, to politolodzy po zaocznych albo wieczorowych szkołach.

   • Czy jest to poważny inwestor, który może wydać ponad miliard na kopalnię cynku i ołowiu możecie się Państwo przekonać czytając raport z giełdy w Toronto za pierwsze półrocze “Rathdowney Resources LTD Condensed Consolidated Interim Financial Statements For the Three and Six Months Ended June 30, 2018 and 2017”.
    Multum naszych lokalnych przedsiębiorców dysponuje większym kapitałem i ma lepszą sytuację finansową- przede wszystkim mają dochód z produkcji, wykonywania usług a nie ze sprzedaży akcji i z kredytów.

 2. A ja jestem mieszkancem i widze szsnse w poestaniu kopalni.Szczerze,jesli nie to, to zawiercian za chwile bedzie duzo nniej,beda uciekac z miasta. Dzisiaj kopalnie, to nie to, co bylo x czasu temu. Technologie inne, dbalosc o srodowisko zupelnie inna (raport oddzialywania na srodowisko).

  • Tak jest, tylko kopalnia daje szansę na przetrwanie naszego miasta, a te tumany co kandydują tego nie widzą! Kim oni są! Precz z takimi niedorajdami !

   • Skąd wy się wzięliście – sierpniowa sonda wkazuje, że 79% mieszkańców nie chce kopalni cynku i ołowiu.
    Kilka lat funkacjonowania kopalni zostawi skażone studnie, miliony ton odpadów – głównie szlamów poflotacyjnych, szkody w obiektach -glównie zawierciańskich, dewastacja jurajskich terenów chronionych, ograniczenia dla turystyki, rolnictwa, itd.
    Po kilku latach działania kopalni – będzie wiele pokoleń i setki milionów złotych przywracania do norm – bo UE nam tych zanieczyszczeń nie odpuści.

 3. No super! Tylko takich kandydatów! Obojętnie który z Kandydatów dojedzie do wladzy w styczniu 2019 będziemy mieć stolicę województwa, stolicę Związku Metropolitalnego, przy wyjeździe z Zawiercia w każdym kierunku będzie Centrum Handlowe, boiska sportowe, pełnowymiarowe baseny pływackie a dr. Gorzelik założy Ruch Autonomii Zawiercia na spółkę z TMZZ i Symaptykami Ziemii Zawierciańskiej.
  Wstawiam szampana do lodówki!!!

 4. Nazwisko Szanownego Pana Doktora zostało przywołane w kontekście wzoru do naśladowania dla Naszych Regionalistów czy Miłośników.

 5. Kazda gmina skakala by pod sufit, ze ma takie zloza i moga one byc kolem napedowym lokalnej gospodarki, ale Zawiercie jest jakies inne 🙂 Mowienie o robieniu z Zawiercia krainy mlekiem i miodem plynacej bez inwestycji, duzych inwestycji, to wkladam miedzy bajki. Oczywiscie, ze srodowisko jest wazne, zdrowie także. Dzisiaj nikt nie pozwoli na budowe kopalni, ktora zagraza zyciu ludzi, czy srodowisku.Nie te czasy. Mowienie o wplywie na srodowisko, bez “Raportu Oddzialywania na Srodowisko” to straszenie ludzi. Nie mowie, ze jestem za budowa kopalni,raczej jestem za racjonalnym podejsciem, czego i Wam kandydaci życzę. Pozdrawiam.

  • Bardzo rozsądny głos, tylko szkoda, że padł nie z ust tych co kandydują na urząd prezydenta. Jak można wypowiadać się przeciwko kopalni nie znając Raportu Oddziaływania na Środowisko. To kompromitacja tych żałosnych ludzików. Ponadto żaden z nich nie mówi z jakich pieniędzy sfinansuje swoje obietnice, bo ogromnej większości tych obietnic nie da się
   zrealizować z dochodów własnych gminy, tylko że środków zewnętrznych, ale jakich ? Tego kandydaci niestety nie wiedzą! ŻENADA !!!!

   • To znaczy, że ci wszyscy kandydaci uwiązani są na tej samej smyczy, która jest w ręce Kozicza i ZAWIERCIAŃSKIEJ OŚMIORNICY.

  • W kanadyjskim WOTE jest dużo ciekawych informacji – przekierowanie cieków powierzchniowych, odprowadzenie rocznie 60 mln.m3 wody, lej depresji w promieniu 7 km od zloża w ciągu pierwszych 5 lat zarówno dla wód poziomu triasowego jak i czwartorzędowego, wytworzenie 11,6 mln. ton szlamów poflotacyjnych, rycie pod miastem, itd
   Do aPGW wpisali sobie niedotrzymanie standardów w wodach powierzchniowych i podziemnych na znacznej powierzchni województwa śląskiego i małopolskiego.
   W Polsce jeszcze badań nie zakończyli ale już wiedzą, że nie będzie żadnych zagrożeń dla zdrowia, środowska, budynków…
   A czy poza niewielką ilością odwiertów robili jakieś badania – coraz bardziej w to wątpię. Jakoś z roku na rok przekładają złożenie dokumentów. Rozumiem, że nie mają funduszy – ale cokolwiek muszą zrobić.

 6. Czytam te wypociny i h….mnie strzela ile w/w kandydaci rzadzili Zawierciem szczegolnie krasnale z osiru i czytamy bedzie staralismy sie etc od 89 roku!!!!!Moze konkrety liczby ale bajkopisanie …..ZAWIERCIANIE MOWIA DOSC

 7. Nie rozumiem, dlaczego osoby kandydujące na urząd prezydenta miasta. Nie chcą sklepów wielkopowierzchniowych w samym Zawierciu, a tylko na uboczu.

  Bronią niby rodzimych kupców… a co powiedzą emerytom, rencistą, osobom najmniej zarabiającym, samotnym matką z dziećmi… , że muszą sporą odległość przejść, aby kupić taniej…
  A czy rodzimi lokalnie handlowcy…. Sprzedają produkty lokalne nie? Np Chleb nie zawsze jest z okolic Zawiercia a z kilkunastu kilometrów, woda butelkowa to samo…
  Zaopatrują się, też część w hurtowniach z poza Zawiercia….i okolic…
  Więc kogo mamy wspierać,,, ja wolę taniej kupić i pieniądze zaoszczędzone np. z żywności kupić, na nowe buty które kupię u sprzedawcy w Zawierciu…

  Pamiętajmy, że sklep np. dyskont to też podatki dla miasta, Miasto się nie zgodzi, to prędzej czy później wybudują w okolicy gdzie gminy zarobią kosztem Zawiercia np. Poręba, Łazy, Ogrodzieniec, Włodowice

  Tego chcemy?

 8. Dlaczego tak mało o budowie infrastruktury, szczególnie budowy nowych dróg, ścieżek rowerowych….???

  Nie przekonał mnie ŻADEN kandydat, aby na niego głosować…

 9. Dziwi mnie fakt, że tylko jeden kandydat, Łukasz Konarski widzi potrzebę przeprowadzenia audytu wewnętrznego, czyli kontroli, w instytucjach miejskich. Przecież wszyscy wiemy o układach i korupcji w urzędzie miejskim. Wszyscy wiemy, że żona Borowika nie ma prawa być dyrektorem Biblioteki Miejskiej dopóki Borowik jest zastępcą prezydenta , tym bardziej że nie spełniała warunków konkursu na to stanowisko, a mimo to została dyrektorem. To łamanie prawa i korupcja, odpowiedzialność spada na Grima , Borowika i radnych, bo komisja rewizyjna powinna zareagować na łamanie prawa. Brawo Łukasz zrób porządek z tym tałatajstwem !

  • Wacek jak stoi instytucja zewnętrzną audyt to może się okazać że trzeba wymienić kilku naczelników. Chociaż muszę przyznać że Zawiercie wtedy będą miały darmową reklamę w ogolnopolskich mediach jak będą.mowic o nieprawidłowościach Odmużdżceni naczelnicy postawieni na stołeczku w ramach wdzięczności na próśbę Szefa zrobią wszystko by się wykazać. To co zrobił duecik Borowik – Grim to pachnie mobingiem. Słyszałem jak pracownicy urzedu na imprezie nomen omen Urzędowej opowiadali o osobie, ktora po takim umilaniu wylądowała u specjalisty na kozetce z psychotropami.
   Pisanie o młodych w urzędzie? Tak młodzi do urzędu! – zobacz ile koleżanek Pani Magdy pracuję w Urzędzie! Zapytaj pracowników jak są rozpisywane konkursy i kto je wygrywa… jakimś dziwnym trafem na 43 osoby najlepszą okazała się znajoma królika której kreatywność i bystrość skonczyla sie przed dzwiami gdy opowiadała, iż maż ją przepytywał wieczór wczesniej z pytań jakie bedą zadawane w czasie rekrutacji a które rzecz jasna zna tylko komisja… Tylko tak dalej! To jedyna słuszna droga!

   • Zawiercie już od kilku lat ma darmową reklamę w mediach ogólnopolskich za przyczyną kandydata-skazańca, a niedługo pojawią się następni klauni tego żałosnego spektaklu gdy rozpocznie się 24.09.2018 roku proces sądowy 23 oskarżonych o korupcję w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu.

 10. Panie Peroń, kandydacie z bożej łaski, skoro Pan chce być prezydentem Zawiercia to powinien Pan wiedzieć, że już należy zrezygnować z niektórych ujęć wody, a szczególnie z tych położonych na terenie huty, bo woda w nich nie spełnia wymogów jakościowych. Powinien Pan wiedzieć, że ujęcie wody na Kosowskiej Niwie jest od kilkunastu lat prowizoryczne i potrzeba dużo pieniędzy aby wybudować ujęcie trwałe. Studnia w Parkoszowicach została w latach 80-tych wybudowana przez ZGH Bolesław i możliwe, że jest ich własnością. Problem zaopatrzenia Zawiercia w wodę już istnieje i nie ma to nic wspólnego z projektowaną kopalnią, ale problem ten jest ukrywany przed mieszkańcami Zawiercia i obecne władze prowadzą tajne rozmowy z GPW Katowice na temat sprzedaży naszego RPWIK-u aby sfinansować konieczne inwestycje dla zapewnienia dostaw wody dla mieszkańców Zawiercia. Problem ten rozwiąże kopalnia, bo inwestor na własny koszt będzie musiał zapewnić wodę dla miasta

  • Wiesz że dzwonią tylko nie wiesz w jakim kościele. Zlepek jakichś bzdur podsumowany tym, że taraz woda ze studni jest niedobra a jak ktoś uruchomi kopalnię (bo przecieeż nie RtH, który nie ma funduszy) – to woda będzie krystaliczna. Jak będzie tak chojny, żeby dać pieniądze żeby rozdzielić strumienie, uzdatnić, rodzielić między mieszkańców, rolnictwo, przemysł.
   A co za kilka lat jak zakończą wydobycie? Podnosząca się woda wypłucze zanieczyszczenia z pokładów – wszystkie studie w obrębe leja depresji zostaną skażone.
   Kto wybuduje nowe ujęca, za jakie pieniądze? kiedy?

 11. Cztery lata temu Grim obiecywał nam Nowe Otwarcie, miało być inaczej niż za Macha. Miało nie być kumoterstwa, protekcji, korupcji, a co jest ? Oszukał nas Grim i jeszcze ma czelność kandydować ponownie na to stanowisko. Człowiek bez honoru, prostak.

 12. Jak się czyta te wypociny kandydatów na prezydenta to nie wiadomo czy śmiać się czy płakać. Nagle biadolą, że nie ma Zawiercia w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii !!! A gdzie oni byli jak dwa lata temu trwały prace nad Kontraktem dla Śląska, którego kluczowymi zadaniami była miedzy innymi Ustawa Metropolitarna i reindustrializacja regionu. Mój serdeczny przyjaciel, Przemek Duda zwrócił się wtedy z listem otwartym do prezydenta Grima i przewodniczącego rady o zaangażowanie się samorządu naszego miasta w prace nad tym kontraktem po to by nie powtórzyła się sytuacja sprzed 20-lat gdy powstawał Kontrakt Regionalny dla Województwa Katowickiego, ale Zawiercie go ” olało “, a gminy które pracowały w zespole tworzącym ten kontrakt skorzystały na inwestycjach. Teraz stało się to samo, Zawiercie zostało z “ręką w nocniku”. Tacy mądrale rządzą naszym miastem, wstyd !!! Może szanowna redakcja przypomni ten list otwarty mojego kolegi sprzed dwóch lat ?

 13. A ja mam pytanie, kto to jest ta pani ze zdjęcia, bo na bank nie jest to pani kandydatka Beta Ch. I następne pytanie: czy można w ten sposób traktować wyborców? Przecież doskonale wiadomo jest, i to nie od dziś, że ludzie (tu: wyborcy) wolą głosować na ludzi fizycznie ładnych. Gdzie zatem są granice upiększania czy też retuszowania własnych zdjęć? Czy można, mówiąć wprost, tak wprowadzać ludzi w błąd? Pytam całkowicie poważnie.

  • Już poprzednio prosiłem redakcję o opublikowanie aktualnych zdjęć kandydatów. Proszę ponownie. Mogą być z dowodów osobistych. Jeśli nie, to niech wyzwaniem dla nich będzie poprawa swojego wyglądu do takiego, jak na plakatach. Bet doczepi sobie włoski lecz co zrobi kandydat Platformy Łobywatelskiej?

 14. Rowniez popieram inwestycje i rowniez popieram budowe kopalni.Zawiercie od zawsze bylo miastem przemyslowym i problemy miasta sie zaczely, kiedy przemysl upadl-niestety.”Zawiercie brama na jure ” ok, ale co ma z tego miasto?? Jura jest daleko za Zawierciem i taka jest prawda.

 15. Dlaczego w pociągach IC jadących ze Śląska w kierunku Warszawy kawa jest podawana po przejechaniu stacji Dąbrowa Górnicza?

  Bo następną istotną stacją jest Włoszczowa Północ.

 16. Do lobbystów na rzecz kopalni.
  Spuście trochę z tonu, bo ludzie tej kopalni nie chcą. Poza tym argumenty “za” jak do tej pory są słabe i mgliste. Obecnie nie ma żadnej gwarancji, że takie przedsiębiorstwo w znaczący sposób poprawi sytuację na lokalnym rynku pracy i przyniesie dochód dla miasta. Jest za to gwarancja pogorszenia jakości powietrza. A jeśli piszecie, że to ogólniki a szczegóły znajdą się w raporcie środowiskowym, to pokażcie ten raport. Jest także prawdopodobne, że spadnie wartość i tak już nisko wycenianych wartości nieruchomości.
  Ale to wszystko nic. Wyobraźcie sobie budowę kopalni przy takich jak dotychczas władzach miasta. Na takie rozwiązania usłyszycie moje stanowcze NIE, bez względu na argumenty merytoryczne.
  Budowa takiego zakładu tylko wtedy, gdy we władzach będą zasiadać ludzie poważni, reprezentujący nasz interes a nie zgraja obiboków, chłopskich filozofów i drobnych cwaniaczków wyrywających z miasta co się da wyłącznie dla uprawiania prywaty.

  • Ludzie chcą kopalni o czym świadczą przeprowadzone wywiady dziennikarskie z mieszkańcami Zawiercia zamieszczone na youtubie. Jak przeczytasz publikację pt. ” Rynek pracy Zawiercia-diagnoza potrzeb kadrowych na tle gospodarczym powiatu ” oraz zapoznasz się z dochodami gminy Kleszczowa, najbogatszej gminy w Polsce, to się dowiesz jaki to będzie dochód dla miasta. Kopalnia nie będzie miała żadnego wpływu na jakość powietrza, bo wszystkie procesy technologiczne przebiegają w warunkach “mokrych”, natomiast hutnicze procesy technologiczne w Hucie i Odlewni odbywają się na “gorąco” i dlatego zanieczyszczają powietrze trującymi gazami i pyłami. Kopalnia jest potrzebna dla Zawiercia.

   • Poszukam tych wywiadów – mam nadzieję, ze twarze będą rozpoznawalne i Państwo się przedstawią. Sonda z sierpnia wskazuje na 79% sprzeciw.
    Czy GIG mógł wpisać coś innego niż kopalnię? Dlaczego ani GIG ani PUP nie podali nazwisk 10 mędrców, którzy tę kopalnię wpisali?
    Tłumaczę od 3 lat – a ten znów Kleszczowa – zgodnie z prawem mieszkańcy w rejonie odkrywki otrzymują 500 zł/osobę, za wydobycie rud cynku i ołowiu jest 1,3 zł/tonę, pomniejszone o 40 % na rzecz NFOŚiGW, rozdzielone między gminy proporcjonalnie do zalegania złóż. Od kilkudziesięciu lat podatki są wpłacane przez elektrownię i kopalnię. W rejonie zawierciańskm eksplooatacja potrwa kilka lat, PIT będzie płacony w miejscu zamieszkania górników.
    Pylenie będzie z transportu rudy i odpadów, tzw. plaż,… Studnie zostaną skażone. Wydobycie pod miasetem na glębokości 60-140 m z użyciem materiałów wybuchwych będzie powodowało szkody itd
    Od 10 lat “prowadzone są badania” i jakoś nikt nie ma chęci ich ujawnić. Mieli chyba nadzieję, że raport ooś przemknie jakoś jak ten nt ZAMKU na obszarach NATURA 2000.

    • Nie kłam , bo nie ma takiej sondy ! GIG podał nazwisko autora publikacji, jest nim dr Ryszard Marszowski. Gdyby była inna możliwa duża inwestycja to by ją GIG wpisał, ale nie ma żadnej innej. Nie kłam bezczelnie na temat Kleszczowej, bo nie ma takiego prawa, że mieszkańcy w rejonie odkrywki otrzymują 500 zł/osobę (od kogo), a za wydobycie rud cynku i ołowiu 1,3 zł/tonę !!! Eksploatacja w rejonie Zawierciańskim potrwa minimum 45 lat, bo zasoby udokumentowane wynoszą ponad 90 milionów ton, a roczne wydobycie planowane jest na 2 miliony ton. Nie będzie żadnego pylenia , bo wszystkie procesy technologiczne będą odbywały się w warunkach “mokrych”. Wydobycie będzie odbywało się tak jak w Olkuszu w systemie filarowo-komorowym z wypełnieniem podsadzką hydrauliczną na głębokości 100-140 metrów i nie będzie żadnych szkód, bo nie ma ich w Olkuszu.

     • Nie wystarczy spojrzeć w sufit – trzeba mieć wykształcenie kierunkowe i doświadczenie zawodowe, żeby się wypowiadać albo czytać ze zrozumieniem.
      Dr Marszewski jest autorem, który korzystał z wyników ankietyzacji lokalnych manager’ów i wniosków 10 utajnionych “ekspertów”.
      Nie jest potrzebna duża inwestycja (zwłaszcza tak rujnująca region, po to żeby wzbogacić jakąś firmę, na ten moment nieznaną). Potrzebne nam są firmy zatrudniające 20 – 300 osób, których funkcjonowanie nie będzie rujnować okolicy.
      Kleszczowa – 500 zł/osobę dla odkrywki i 1,3 zl/tonę rudy Zn-Pb – wynika z obowiązującej legislacji – poszukaj sobie.
      Zasoby kanadyjski RTH w 2014 roku ocenił na 17 mln. i 8 lat eksploatacji. Po przeprowadzeniu badań przez polski RTH nagle się cudownie złoża rozmnożyły do 32 mln. a w Chechle po 2 odwiertach o 100% do 1,6 mln.To wydłuża czas wyydobycia o 60% – i proporcjonalne zwiększa ilość składowanych odpadów o kolejne miliony, zwiększa promień leja depresji o kolejne kilometry, obszar szkód o kolejne hektary. Ale ponad 90 mln. rud i 45 lat wydobycia – żadnego inwestora nie stać na odszkodowania za rujnowanie Zawiercia
      O pylenie z rejonu osadniów ze szlamem poflotacyjnym popytajcie mieszkańców np. Rudnej.
      Pod Olkuszem nie ma wydobycia rud. W rejonie mają 350 ha zapadlisk.
      Zloża są pod Zawierciem, Rokitnem Szlacheckim, Porębą,… pocznając od 60 m.
      Dlatego od lat 60-70 nie ruszały tych złóż kolejne rządy.
      Naszym zdrowiem szafują Kanadyjczycy i ich polscy klakierzy – pecunia non olet.

 17. Zajmuje sie srodowiskiem zawodowo. Duzo prawdy w tym, ze dopiero w dokumencie oddzialywania na srodowisko, beda zawarte wszelakie wplywy itp. Na tej podstawie Minister wydaje koncesje badz nie, moga pozniej wypowiadac sie ludzie w konsultacjach spolecznych itp. Mowienie dzisiaj o negatywnym wplywie na srodowisko, to faktycznie strasznie ludzi. Jesli kopalnia nie miala by duzego wplywu na srodowisko, to jestem za. Ale trzeba czekac na raport. Swoja droga… kazdy zyjacy czlowiek ma wplyw na srodowisko, zuzywamy energie, jezdzimy samochodem, produkujemy smieci itp. Od kopalni grozniejszy jest ciemny dym wydobywajacy sie z kominow zimowa poea itp…

 18. Jakiż to inwestor chce wydać miliard złotych na inwestycję w Zawierciu?
  Jeśli myślisz o budowie kopalni to przeczytaj raport z giełdy w Toronto za pierwsze półrocze tego roku – funkcjonują tylko dzięki kredytom. A za długi nikt niczego nie wybudował.
  Kanadyjska firma nie potwierdziła dotychczas, że ma fundusze na tę inwestycję. Myślę, że dążą do uzyskania koncesji na wydobycie i korzystnego jej przehandlowana.

  • Przestań wypisywać brednie o raportach z giełdy w Toronto, bo to nie ma nic wspólnego ze zdolnością kredytową firmy. Nikt na świecie nie buduje w oparciu o oszczędności, bo to się nie opłaca. Wszyscy budują w oparciu o kredyty, i każda firma, która będzie miała projekt budowy kopalni cynku i ołowiu w Zawierciu dostanie kredyt z każdego banku.

   • Szykuje nam się kolejna afera – zadłużona firma z Antypodów, nie prowadząca tego typu działalności, dostaje miliard kredytu na inwestycę degradującą region.
    Szczęśliwie w kraju pozostaną do rozliczenia ci, którzy podejmowali decyzje i wspierali.

 19. Wypiłem wodę jaka była na kramie tych oszołomów z “Nie dla kopalni”. OCHYDA ! do dzisiaj mam skurcze żołądka. Na szczęście mam jeszcze dwie butelki i dam tą wodę do badania w GPW Katowice i w katowickim Sanepidzie

 20. Co wy tu wypisujecie panowie. Albo podajecie niewiarygodne dane albo uprawiacie lobbing.
  Jak się podaje cyfry, to warto podać źródło danych. Z drugiej strony nie należy opowiadać bajek o bogatych gminach.
  Kleszczów to Gmina bogata przede wszystkim dlatego, że na jej terenie znajduje się największa w Europie elektrownia konwencjonalna opalana węglem brunatnym. Inne gminy z produkcją energii też nie są biedne. Dla porównania miastem podobnej wielkości do Zawiercia jest Ostrołęka. Mimo, że elektrownia jest tam stara a węgiel do niej się sprowadza, miasto całkiem dobrze się gospodaruje bez rozbudowanego przemysłu innych gałęzi.
  Żeby to powtórzyć w Zawierciu nie pomoże kopalnia cynku i ołowiu. Jeśli tak się porównujecie do Kleszczowa to powinniście lobbować za elektrownią atomową. Pytanie czy wystarczy wody?

  • W gminie Kleszczów znajduje się największa w Europie kopalnia węgla brunatnego produkująca 40 milionów ton węgla i z tego tytułu mają największe wpływy do budżetu, a nie z elektrowni ! Gdyby elektrownia Łagisza dawała duży dochód to Będzin też byłby bogaty, a nie jest.

 21. Gdyby nie elektrownia w Kleszczowie, kopalnia nie miałaby racji bytu. A co do Będzina. Jeżeli Będzin nie jest bogaty, to nas należy ulokować w rankingu na poziomie nędzarzy, nie mówiąc już o znaczeniu miasta i powiatu. Może i miasto Będzin nie zachwyca wyglądem ale jest tam przemysł, handel, sprawna komunikacja no i siła przebicia w województwie tak duża, że przy ostatnim podziale Siewierz wybrał Będzin a nie Zawiercie.

  • Najpierw powstała kopalnia, a elektrownia tylko dlatego tam powstała bo był blisko węgiel z kopalni, która wydobywa go ponad 40 milionów ton, Podatki jakie płaci kopalnia są wielokrotnie większe niż elektrowni.

 22. Czy budowa centrum handlowego jest takim wielkim marzeniem mieszkańców Zawiercia?? Jeśli tak to jest to żenujące!!A gdzie miejsca pracy z prawdziwego zdarzenia? Zakłady pracy dające ludziom stabilną pracę i godziwe zarobki??Nie jak obecne obozy pracy,np ten na Łośnickiej,gdzie już nawet obcokrajowcy nie chcą pracować. Najpierw ludzie muszą mieć gdzie zarabiać pieniądze by móc je wydawać w centrach handlowych!! Jak zwykle najważniejsze żeby od ludzi wyciągnąć każdy grosz. Ludzie jak dobrze zarobią to i do sklepu sobie dojadą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.