zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Porębska radna nie straci mandatu. Wnioskował o to nadzór prawny wojewody

Na XXIV Sesji Rady Miasta Poręba w poniedziałek 25 stycznia podjęto głosowanie w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Eweliny Janeczek. Uchwała została przyjęta 11 głosami “za”. Co dokładnie było przyczyną złożenia pisma w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej i jaka była geneza sprawy?

Zgodnie z uzasadnieniem do uchwały z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Poręba, 14 sierpnia 2020 roku do Rady Miasta Poręba wpłynęło pismo Wydziału Nadzoru Prawnego Wojewody Śląskiego w sprawie informacji, że istnieje możliwość, aby radna Rady Miasta Poręba Ewelina Janeczek naruszyła ustawowy zakaz łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności. Otóż radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w jej prowadzeniu (zgodnie z  art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [jt.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.]). W związku z tym Rada Miasta Poręba postanowiła zbadać, czy radna rzeczywiście naruszyła zakaz. 

7 września Rada Miasta Poręba podjęła uchwałę w sprawie zobowiązania Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli legalności sprawowania mandatu przez radną Ewelinę Janeczek. Wobec tego Komisja Rewizyjna wystosowała do starosty zawierciańskiego wniosek o udzielenie m.in. informacji, czy Ewelina Janeczek jest członkiem Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „IKS” w Porębie i jaką pełni w nim rolę i czy to stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, jak również wniosek do dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie o udzielenie informacji, czy siedziba stowarzyszenia zlokalizowana jest przy ul. Mickiewicza 2, tj. na terenie budynku będącego w użyczeniu MOK-u, a także, czy stowarzyszenie wykorzystuje w swojej działalności mienie ośrodka lub inne mienie gminy.

Przebieg sprawy

W odpowiedzi starosta zawierciański poinformował, że Ewelina Janeczek jest przedstawicielem Stowarzyszenia „IKS”, które zostało wpisane do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych, nadzorowanych przez starostę zawierciańskiego. Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia – nie posiada osobowości prawnej i nie może prowadzić działalności gospodarczej. Ewelina Janeczek jest ponadto członkiem Stowarzyszenia „Himalaje Naszych Możliwości” w Porębie, które także nie prowadzi działalności gospodarczej. Dodatkowo przy piśmie został przesłany odpis Regulaminu działalności Stowarzyszenia „IKS”. Z kolei dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie poinformował, że siedziba stowarzyszenia rzeczywiście znajduje się pod wskazanym adresem, na dowód czego dołączono umowę użyczenia z 2 stycznia 2020 roku oraz aneks z 10 września tegoż roku. Dodatkowo stowarzyszenie wykorzystuje w swojej działalności inne mienie komunalne, tj. korzysta z wyposażenia użyczonego pomieszczenia (krzesła, ława, szafka). 

Ponadto Komisja Rewizyjna zwróciła się do radnej Eweliny Janeczek z wnioskiem o złożenie stosownych wyjaśnień. Radna złożyła pisemne wyjaśnienia, że nie prowadzi w jakiejkolwiek formie działalności gospodarczej i tym samym nie jest wykorzystywane przez nią w jakikolwiek sposób mienie gminy, nie zarządza jakimkolwiek przedsiębiorstwem ani prowadzoną przez kogokolwiek działalnością gospodarczą, a także nie piastuje w takim wypadku funkcji przedstawiciela ani pełnomocnika Stowarzyszenia „IKS”. Zapewniła również, że stowarzyszenie wykorzystuje mienie gminy głównie poprzez korzystanie z lokalu nr 19d MOK-u w Porębie i nie prowadzi działalności gospodarczej. Ponadto radna przesłała regulamin stowarzyszenia. 

Podjęcie decyzji na XXIV Sesji Rady Miasta Poręba

W poniedziałek 25 stycznia 2021 roku odbyła się XXIV Sesja Rady Miasta Poręba, podczas której przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Błaszczuk złożył wniosek formalny o dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Poręba Eweliny Janeczek. Jak poinformował, uchwała została przesłana radnym drogą elektroniczną w dniu 21 stycznia, a przewodnicząca Rady Miasta Poręba Elżbieta Kołodziej dodała, że radni otrzymali także protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej z 18 stycznia dot. legalności sprawowania mandatu przez radną. Projekt uchwały został dodany do porządku obrad 13 głosami “za”. Sama uchwała została przyjęta 11 głosami “za” – w głosowaniu nie wzięła udziału 1 osoba, tj. Ewelina Janeczek, a od głosu wstrzymały się 2 osoby, tj. Barbara Gola i Elżbieta Kołodziej; podczas sesji nieobecna była jedna osoba – Marcin Kucia

– Po analizie zgromadzonej dokumentacji oraz zapoznaniu się z wyjaśnieniami radnej Rady Miasta Poręba Pani Eweliny Janeczek Rada Miasta Poręba uznaje, że Stowarzyszenie IKS z siedzibą w Porębie nie prowadzi działalności gospodarczej. Jednocześnie jednak trwale korzysta z mienia Gminy Poręba, użytkując nieodpłatnie lokal w budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Porębie. Jak wynika z ugruntowanego i przytoczonego wyżej stanowiska orzecznictwa wykorzystanie mienia gminy musi jednak pozostawać w owym związku funkcjonalnym z działalnością gospodarczą prowadzoną przez radną, bądź zarządzającą taką działalnością. W rozpoznawanej sprawie brak takiego związku funkcjonalnego oznacza, że nie można uznać, iż Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o majątek gminny, chociaż niewątpliwie w oparciu o majątek gminy prowadzona jest działalność statutowa tego Stowarzyszenia. Mając na uwadze przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, w oparciu o powyższą argumentację, Rada Miasta Poręba podejmuje uchwałę w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Poręba Pani Eweliny Janeczek – czytamy we wnioskach końcowych uchwały.

MS
redakcja@zawiercianskie.pl
Fot.: Screenshot/YouTube/Gmina Poręba

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.