zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

PCPR rozpoczyna projekt skierowany do osób niepełnosprawnych

W poniedziałek 23 kwietnia o godz. 10.00 w Zawierciu, u. Wierzbowa 6 (Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii, sala na parterze) odbędzie się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne dla osób z niepełnosprawnością chętnych do udziału w nowym projekcie unijnym realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiat Zawierciański przystąpił w lutym do realizacji projektu „Aktywna integracja szansą na lepsze życie – program aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego”. Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne działanie 9.1. Aktywna integracja poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR. Realizatorem działań w imieniu Powiatu Zawierciańskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, które poprzez Zespół ds. realizacji projektu, odpowiada za rekrutację uczestniczek i uczestników oraz za bieżącą organizację działań projektowych. Realizacja działań projektowych potrwa do 31.12.2020 r. – czytamy w informacji o projekcie.

Projekt kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, rodzin zastępczych i wychowanków pieczy zastępczej. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych i zawodowych u tych osób. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły podnieść swoje kompetencje życiowe i zawodowe, rozwinąć motywację do podejmowania aktywności, zintegrować się ze społeczeństwem oraz poprawić sprawność fizyczną, uzyskać wsparcie informacyjne. Rodziny zastępcze uzyskają specjalistyczne wsparcie psychologa, terapeuty, coacha, logopedy, zdobędą wiedzę na temat zasad funkcjonowania rodziny zastępczej oraz wiedzę i umiejętności niezbędne w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Dla czwórki pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej realizujących program usamodzielnienia zapewniona zostanie możliwość zamieszkania w mieszkaniu treningowym mieszczącym się w Górze Włodowskiej.

Wśród usług aktywnej integracji w obszarze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym, które będą realizowane w projekcie znajdą się m.in.: specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne, terapeutyczne, szkolenia zawodowe oraz staże zawodowe, zespół ćwiczeń i indywidualne zajęcia rehabilitacyjne, wyjazd rehabilitacyjny, warsztaty i treningi w formie wyjazdowej oraz stacjonarnej, spotkania integracyjne, wyjazdy kulturalno-edukacyjne, grupy samopomocowe i warsztatowe.

Realizacja projektu jest dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Wartość projektu wynosi 2 250 039,00 PLN, a uzyskane dofinansowanie wynosi 1 912 533,15 PLN. Wkład własny w kwocie 337 505,85 PLN finansowany jest ze środków Powiatu Zawierciańskiego i zostanie przeznaczony na pokrycie świadczeń związanych z wypłatą uczestnikom i uczestniczkom zasiłków i pomocy w naturze wynikających z realizacji przez PCPR ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Informacje na temat realizacji projektu uzyskać można w siedzibie PCPR w Zawierciu przy ul. Daszyńskiego 4, w Zespole ds. realizacji projektu, pok. 3 oraz telefonicznie dzwoniąc pod numery 32 67 107 48, 32 67 080 04, a także na stronie internetowej http://www.pcpr.zawiercie.powiat.pl/

Źródło: PCPR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.