zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu zawierciańskiego

Od dnia 1 lipca 2021 r. nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie są udzielane w systemie hybrydowym, co oznacza obecność prawnika na dyżurze w punkcie aby pomimo pomocy świadczonej zdalnie umożliwić w wyjątkowych przypadkach bezpośrednie uzyskanie porady.

W celu ustalenia terminu porady osoba proszona jest o kontakt pod numerem telefonu: 32 45 07 122 – rejestracja w godzinach pracy urzędu: poniedziałek: 7.00 – 16.00, wtorek – czwartek: 7.00 – 15.00, piątek: 7.00 – 14.00 lub wysłanie zgłoszenia (z podaniem nr telefonu) na adres email: npp@zawiercie.powiat.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Zawierciu, Wydział Organizacyjny, ul. Sienkiewicza 34 42-400 Zawiercie.

Informujemy o możliwości dokonania samodzielnego zapisu na poradę zdalną pod adresem: https://np.ms.gov.pl/śląskie/zawierciański lub bezpośrednio ze strony internetowej BIP Powiatu Zawierciańskiego – zakładka Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz strony internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. W przypadku porady udzielnej w punkcie oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia przed jej udzieleniem:

1. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz

2. Informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 708).

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4. Nieodpłatną mediację, lub
5. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie  potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1. Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2. Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3. Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4. Przeprowadzenie mediacji;
5. Udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1. Sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu spraw do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
2. Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosowej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzanej przez starostę: https://bip.zawiercie.powiat.finn.pl/bipkod/27127105

Artykuł sponsorowany ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

Źródło: Materiał sponsorowany

6 KOMENTARZY

  1. Z innej beczki kto jest odpowiedzialny za promocje powiatu “Bramy na Jure” czy “Dziure” w tym.urzedzie za ktore place podatki! Kto konkret zero promocji na terenie slaskiego i sasiadujacych wojewodztw! KTO! nie pisze juz o promocji w Polsce!!!!

    • Moje pytanie: co promować? drzwi przy MOPS -kornik (drukasz) tam już działa; Marszałkowska wypromowana przez ..ranie w bramie🤔
      a reszta – szkoda pióra…

      • “JURASCHLESIEN” przyznaję, masz rację; jednak takich co będą chcieli, mogli, zaangażują się będziemy mogli wybrać za 2 lata. Ale czy nam się będzie chciało pójść, zaangażować się i dokonać właściwych wyborów …🤔🤗

  2. #ZAWIERCIOK mysle ze jest duzo to promocji w powiecue SZA !!!!TYLKO KU*** TRZEBA CHCIEC!!!A TU NAWET “CHCIECIA NIE MA” A MOZE SIE MYLE OSWIECCIE MNIE…INNE POWIATY W PL POTRAFILY ZROBIC MEGA PROMO PRZY DUZO MNIEJSZYM POTENCJALE TURYSTYCZNO-GOSPODARCZYM! A U NAS……

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.