zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Przed nami sesje Rady Miejskiej i Rady Powiatu. Zobaczcie, o czym będą dyskutowali radni

W przyszłym tygodniu w Zawierciu odbędą się dwie sesje – Rady Miejskiej i Rady Powiatu. Oto ich porządki obrad:

Sesja Rady Miejskiej w Zawierciu odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2017 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim w Zawierciu ul. Leśna 2 sala narad parter

Porządek obrad sesji w dniu 30 sierpnia 2017 r.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Wybór Sekretarza sesji.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu NR XLII/17 z sesji z dnia 28 czerwca 2017 r. i Protokołu NR XLIII/17 z sesji nadzwyczajnej z dnia 17 lipca 2017 r.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Przyjęcie informacji na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zawiercie na lata 2017 – 2027.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej z otoczeniem.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnio stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Zawiercie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla CMC Poland Sp. z o.o. na okres od dnia 13 października 2017 r. do 12 października 2018 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/57/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Zawiercie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Zawiercia do Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” z siedzibą w Katowicach.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zawiercie oznaczonej jako działka o nr ew. 168/4, karta mapy 10, obręb Zawiercie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zawiercie oznaczonej jako działka o nr ew. 168/1, karta mapy 10, obręb Zawiercie.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zawiercie składającej się z działek oznaczonych nr ew. 1/7, 2/4, 2/15, 3/3 i 4/5, karta mapy 10, obręb Zawiercie.

17. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zawiercie nieruchomości składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 1471/10 o powierzchni 0,1622 ha k. m. 8, położonej przy ulicy Podmiejskiej w Zawierciu obręb Marciszów.

18. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zawiercie nieruchomości składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 799/2 o powierzchni 0,0696 ha k. m. 5, położonej przy ulicy Mrzygłodzkiej w Zawierciu obręb Marciszów.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

21. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta za miesiące czerwiec i lipiec2017 r.

22. Odpowiedzi na interpelacje.

23. Sprawy organizacyjne.

24. Wolne wnioski.

25 . Zamknięcie sesji.

 

PORZĄDEK OBRAD XLI SESJI RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO w dniu 31 sierpnia 2017 roku – Starostwo Powiatowe w Zawierciu

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów  Nr XXXVIII/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku, Nr XXXIX/17 z dnia 10 lipca 2017 roku i Nr XL/17 z dnia 18 lipca 2017 roku.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej planowej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie informacji o sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim z uwzględnieniem działań podejmowanych na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 –  2025.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XXXIV/299/17 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację poszczególnych zadań powiatu zawierciańskiego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.

13. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o pracy między sesjami i otrzymywanej korespondencji.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie sesji.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.