zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Urząd Miejski ogłosił konkursy na dyrektorów przedszkoli i szkoły. Czy będą zmiany?

Prezydent miasta Zawiercie dnia 11 maja 2017 r.ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora kilku placówek oświatowych, dla których Gmina Zawiercie jest organem prowadzącym.

Konkurs na stanowisko dyrektora zostanie przeprowadzony w następujących placówkach oświatowych:

1)    Przedszkole Nr 2 w Zawierciu, ul. Marszałkowska 28 (obecnie dyrektorką jest Danuta Cuber)
2)    Przedszkole Nr 5 w Zawierciu, ul. Moniuszki 9 (dyrektor: Dorota Cichoń-Miszczyk)
3)    Przedszkole Nr 6 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 32 (dyrektor: Anna Pokrywka)
4)    Przedszkole Nr 15 w Zawierciu, ul. Wierzbowa 27 (dyrektor: Beata Brzozowska)
5)    Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawierciu ul. 11 Listopada 22 (dyrektor: Katarzyna Jaworska)

I.       Wymagania wobec kandydatów
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

II.    Wymagane dokumenty
1.    Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu  konkursu na stanowisko  dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy  komisji konkursowej  (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), tj.:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
2) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
–  stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
–  stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
–  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły.
11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2016 poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
2.    Na posiedzenie komisji konkursowej należy zabrać ze sobą oryginały dokumentów składanych w formie kserokopii.

 III.  Sposób i termin składania ofert
1.    Oferty z wyżej wymienionymi dokumentami należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Zawierciu ul. Leśna 2 (holl główny urzędu) w zamkniętych kopertach  w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia:
– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu,
– na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu,
– w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu
tj.  do 25 maja 2017 r. do godz. 15.00 z podaniem danych osobowych kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu)   z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora (podać nazwę placówki oświatowej , której konkurs dotyczy)”
2.    Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Prezydenta Miasta Zawiercie.
3.    O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

Źródło: Urząd Miejski w Zawierciu

1 KOMENTARZ

  1. zastanawiające jest to, jak dyrektorem przedszkola może być kobieta, która zmusza dziecko do nagrywania rozmów z ojcem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.