zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Komentarz Rathdowney w sprawie masowych protestów przeciw kopalni. Stowarzyszenie “Nie dla kopalni”: “Wypowiedź Rathdowney brzmi jak prospekt reklamowy”

Redakcja Mediów Zawierciańskich zaprosiła przedstawiciela firmy Rathdowney jako Gościa Dnia Radia Zawiercie. Firma nie przyjęła zaproszenia i zaoferowała mailową odpowiedź na zadane przez nas pytania.

Oto pytania zadane przez naszą redakcję i odpowiedzi firmy:

Redakcja Mediów Zawierciańskich: Czy masowe niezadowolenie społeczne mieszkańców powiatu zawierciańskiego wobec planów budowy kopalni cynku i ołowiu wsparte lokalnymi samorządowcami i posłami przy zgodzie prezesa partii rządzącej oraz brak przyrzeczenia dzierżawy ze strony Nadleśnictwa Siewierz nie oznacza dla Państwa, że nie jest to dobra inwestycja dla mieszkańców?

Rathdowney (pisownia treści odpowiedzi jest oryginalna – red.): Obecnie prowadzimy prace w ramach koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wydaną przez Ministra Środowiska. Szanujemy każdy głos mieszkańców ,zarówno zwolenników , jak i przeciwników inwestycji .W ramach w/w koncesji wywierciliśmy ponad 270 otworów poszukiwawczo- rozpoznawczych ,które w większości zlokalizowane były na działkach prywatnych, na które wchodziliśmy za zgodą właścicieli nieruchomości. Do naszego biura informacyjnego ,które mieści się w Zawierciu często przychodzą mieszkańcy , którzy pytają o możliwość zatrudnienia w firmie Rathdowney Polska , dostrzegają w tej inwestycji szansę dla siebie , jak i szansę na rozwój powiatu zawierciańskiego. Jakkolwiek , na dzień dzisiejszy nie ma decyzji firmy dotyczącej wystąpienia z wnioskiem do Ministra Środowiska o koncesję na wydobycie (czyt. budowę kopalni). Aby móc wystąpić z wnioskiem o koncesję na wydobycie , musi być spełnionych szereg warunków formalnych takich jak m.in. : zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w danej gminie , w której budowa kopalni jest planowana , a także przygotowany raport odziaływania na środowisko danej inwestycji oraz wiele innych opracowań badawczych, projektowych, z których wiele musi być poprzedzonych konsultacjami społecznymi.

Co zamierzają Państwo zrobić z powyższymi masowymi społecznymi wyrazami braku na zgody na plany budowy kopalni cynku i ołowiu w naszym regionie?

Brak odpowiedzi.

Czy zostaną wznowione zawieszone kilka miesięcy temu konsultacje społeczne dotyczące planów budowy kopalni? Kiedy i w jakiej formie?

Wiele z etapów, dotyczących ubiegania się o koncesję na wydobycie wymaga obligatoryjnych konsultacji społecznych poprzedzających wydanie decyzji administracyjnych dotyczących uwarunkowań środowiskowych oraz lokalizacyjnych inwestycji. Oprócz obligatoryjnych konsultacji społecznych również inwestor ,we własnym zakresie, będzie prowadził szeroką kampanie informacyjną dotyczącą realizacji inwestycji. Chciałbym nadmienić , iż cały czas jest dostępne biuro informacyjne projektu „OLZA” przy ulicy H. Sienkiewicza 16 w Zawierciu ,gdzie można dowiedzieć się na temat bieżących prac dotyczących realizacji zadań wynikających z koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża wydaną przez Ministra Środowiska.

Jakie są Państwa kontrargumenty w kwestii budowy kopalni w odpowiedzi na te argumenty, których się mówi w przestrzeni publicznej (gigantyczne problemy z wodą, skażenie środowiska poprzez m.in. stawy poflotacyjne oraz promieniowanie ze złóż uranu)?

Na wstępie należy mocno podkreślić, iż od początku działalności projektu OLZA, firma Rathdowney Polska przekazuje do przestrzeni publicznej zweryfikowane informacje w zakresie potencjalnych wpływów planowanej kopalni na środowisko oraz możliwości ich skutecznej likwidacji lub kompensacji. Informacje te opierają się na dostępnych danych archiwalnych, ale przede wszystkim, na badaniach terenowych oraz zaawansowanych metodach analizy danych i prognozowania, wykonywanych przez posiadających odpowiednią wiedzę ekspertów z wiodących uczelni i firm konsultingowych .

Zarzuty dotyczące “gigantycznych problemów z wodą”, “skażenia środowiska poprzez m.in. stawy poflotacyjne” oraz “promieniowanie ze złóż uranu” nie są nowe, bo powtarza się je od wielu lat nie zważając na to, że nie mają one często potwierdzenia w rzeczywistości. Najlepszym przykładem w tym zakresie jest problematyka rzekomego występowania w rejonie Zawiercia złóż uranu. W świetle dostępnych danych geologicznych ,w tym z licznych wierceń w rejonie Zawiercia nie ma w ogóle żadnych złóż tego pierwiastka ,czy też nawet podwyższonych koncentracji uranu w górotworze. Jeśli ciągle są osoby, które mają w tej oczywistej sprawie wątpliwości ,wystarczy zwrócić się do Państwowego Instytutu Geologicznego. Podobnie rzekome “gigantyczne problemy z wodą” spowodowane działalnością potencjalnej kopalni . Firma Rathdowney Polska pracuje nad rozwiązaniem ,aby całość wód odprowadzanych z systemu odwadniania kopalni spożytkować do zaopatrzenia ludności w wodę pitną ,lub do nawodnień rolniczych i leśnych, kompensujących niekorzystne zmiany klimatyczne. Chciałbym również sprostować pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje o katastrofalnym skażeniu środowiska .W świetle obowiązujących przepisów kopalnia musi mieć nowoczesne systemy przeciwdziałające potencjalnym zanieczyszczeniom środowiska. Przykładowo wspominane “stawy poflotacyjne” zostaną ulokowane z dala od obszarów zabudowanych, ich zbocza będą na bieżąco pokrywane roślinnością ,a na wierzchowinie zostaną zamontowane systemy zraszające przeciwdziałające pyleniu. Oczywiście stawy poflotacyjne będą zlokalizowane w miejscu, gdzie w podłożu występują nieprzepuszczalne iły kajpru i będą posiadać system przejmowania wód odciekowych oraz monitoringu wód podziemnych w ich otoczeniu, a także będą wyłożone specjalną ,nieprzepuszczalną membraną. Systemy te praktycznie likwidują jakąkolwiek możliwość przenikania zanieczyszczeń do otoczenia i środowiska, a także ich wpływu na zdrowie okolicznych mieszkańców. Serdecznie zapraszam do odwiedzin naszej strony internetowej ( http://www.projektolza.com ), gdzie znajdują się liczne prezentacje i materiały dotyczące wspomnianych zagadnień.

O komentarz w tej sprawie redakcja Mediów Zawierciańskich zwróciła się również do Stowarzyszenia “Nie dla kopalni cynku i ołowiu”:

“Wypowiedź Rathdowney Polska brzmi jak prospekt reklamowy. Hasła nie poparte liczbami i dokumentami.

Firma rozpoczęła działalność w regionie zawierciańskim z chwilą otrzymania koncesji na badania i rozpoznanie złóż w 2010 roku. Miała dość czasu żeby w ciągu minionych 10 lat wykonać, pozyskać wykonane wcześniej badania, przeanalizować je i przekazać ich wyniki do publicznej wiadomości.

Firma „przekierowuje” społeczeństwo do zapoznania się z informacjami na stronę internetową, na której nie mamy np. informacji o liście poparcia podsekretarza stanu T.Kościńskiego, które bardzo szybko „zniknęło” z mediów, z przestrzeni publicznej. Nie wspominali, że chcą wydzierżawić grunty od nadleśnictwa. Nie widnieje tam nazwisko pana dr M.Czop jako experta z AGH… Nie ujawniono nazwisk ekspertów, uczelni, firm konsultingowych – na pytanie EKOLOGICZNEGO ZAWIERCIA.

Dlaczego firma nie zaprasza do odwiedzenia kanadyjskiej strony RTH? Nie informują, że rezygnację złożył prezes D.Whittington. Dlaczego odwołali „pseudo” spotkania z lokalną społecznością?

RTH podaje informacje sprzeczne z faktami nie tylko w Polsce. Również w Kanadzie nie opublikowano informacji o protestach społecznych, uchwałach sprzeciwiających się budowie kopalni, odmowie Lasów Państwowych podpisania przedwstępnej umowy dzierżawy – a zostało umieszczone sprawozdanie MDA z grudnia 2019 i prezentacja ze stycznia 2020 na stronie internetowej w Kanadzie.

Napisano natomiast „NIE ZAJMUJEMY SIĘ CYNKIEM, NIE JESTEŚMY W BRANŻY WYDOBYWCZEJ. JESTEŚMY OD ZARABIANIA PIENIĘDZY. POD KONIEC DNIA WSZYSTKO SPROWADZA SIĘ DO ZARABIANIA PIENIĘDZY”.

Nie możemy uwierzyć w zapewnienia RTH o zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, nie stosowanych nigdzie dotychczas (wykorzystanie wód pokopalnianych do zapatrzenia społeczności w wodę, odzysk i wykorzystanie arsenu). Firmy, która nie posiada kapitału na budowę kopalni a wartość akcji spadła do 0,09 dolara kanadyjskiego.

Lokalna społeczność ma prawo wiedzieć jak planować przyszłość swoją i swojej rodziny, w jakich kierunkach władze samorządowe i przedsiębiorcy powinni rozwijać gospodarkę.

Mieszkańcy regionu od lat 60-tych są przeciwni budowie kopalni ale inwestor zyskałby na wiarygodności gdyby informował o lokalizacji inwestycji, zagrożeniach dla zdrowia (z tytułu oddziaływania ołowiu, kadmu, talu, arsenu), czasie działania, poborach i zrzutach wody, obszarze leja depresji, zaniku wód powierzchniowych, skażeniach studni, obniżeniu lustra wody, możliwości podtopień, miejscach składowania odpadów, ich składzie chemicznym, zabezpieczeniach przed pęknięciem tam i rozlaniem szlamów, zabezpieczeniem obiektów przed szkodami (szpitala, szkół, kościołów, dworca, obiektów handlowych, przedsiębiorstw, budynków mieszkalnych).

Dotychczas słyszeliśmy tylko, że badania są w toku, zostaną udostępnione dopiero w Raporcie oddziaływania na środowisko (RDOŚ udostępni na 3 tygodnie celem wydania opinii) – ale nie istnieją żadne zagrożenia.

Negocjacje o podpisanie przyrzeczenia przedwstępnej umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Siewierz RTH rozpoczął już w 2017 roku, złożył wniosek w czerwcu 2018 roku. Ujawnienie informacji obwarował nałożeniem kary w wysokość 1 mld. zł, do czego nie miał tytułu prawnego. Inwestor nie planował wykupienia lecz wydzierżawienie terenu pod budowę kopalni, zakładu przetwarzania i osadników szlamów poflotacyjnych. Zgodnie z krajową legislacją za szkody w środowisku odpowiedzialny jest właściciel terenu.

Ciężko nam się wypowiadać się odnośnie uranu. Trudno nam oceniać jego wartość po wielkościach podanych w składzie chemicznym i wymywalności odpadów poflotacyjnych na stronie 138 i 139 Raportu technicznego SRK opublikowanego w Kanadzie w 2014 roku. Wydaje się, że mogą to być informacje strategiczne, do których dostęp jest limitowany.

Od chwili powołania Stowarzyszenia w 2015 roku nie musieliśmy się wycofywać z żadnej z opinii nt oddziaływania kopalni cynku i ołowiu, przetwarzania tych rud i składowania szlamów poflotacyjnych.. Opieramy się na trzech krajowych analizach oddziaływania kopalni w rejonie zawierciańskim oraz zbieżnym z nimi Raportem technicznym SRK wykonanym na zlecenie RTH.

Na stronach internetowych, w publikacjach naukowych, w prasie codziennej, radiu i telewizji zajdziecie Państwo wiele informacji o skutkach budowy kopalni Zn-Pb w rejonie zawierciańskim.”

Co do wody – w Polsce odnotowuje się niedobór dobrej jakości wody, na mieszkańca przypada 3x mniej wody niż w Europie – nasz kraj lokuje się pod tym względem w trzeciej dziesiątce krajów Unii Europejskiej.

W naszym województwie obserwuje się nadmierny pobór wód podziemnych, występowanie lejów depresji z tytułu odwodnień górniczych, nadmierne zasolenie wód i konieczność ich uzdatniania.

Uruchomienie kopalni w naszym regionie spowoduje w miarę obniżania lustra wody, „przeciągnięcie” skażonych wód z rejonu olkuskiego, gdzie od XIII wieku prowadzi się wydobycie i przetwarzanie rud cynku i ołowiu.

Zasoby jurajskie stanowią jedyne rezerwowe zaopatrzenie dla Śląska i Zagłębia. Wyłączenie z użytkowania zbiornika 454 pogłębi istniejący kryzys zaopatrzenia w wodę.

Wprowadzenie do naszego regionu kopalni cynku i ołowiu z przetwarzaniem rud w procesie flotacji, osadnikami z milionami ton szlamów, zaburzy z trudem zbudowaną równowagę między potrzebami społeczeństwa a działalnością gospodarki (przemysł, rolnictwo, turystyka, handel).

Władze samorządowe Powiatu Zawierciańskiego oraz gmin Zawiercie, Łazy, Poręba, Ogrodzieniec podjęły uchwały sprzeciwiające się budowie kopalni.

Czujemy się uspokojeni pismem, które otrzymaliśmy w ostatnich dniach z Ministerstwa. Opublikujemy je na fb i stronie www.

Jednocześnie w lutym ubiegłego roku rozpoczęło się procedowanie koncesji na badanie i rozpoznanie złóż Gołuchowice/Poręba/Siewierz. Złoża są problematyczne (odkrywka, rudy tlenkowe, nie flotowalne) – poprzedni kontrahent wycofał się w 2017 roku.

Jesteśmy zgodni ze stanowiskiem byłego Gł. Geologa Sławomira Brodzińskiego: „Jesteśmy w Unii Europejskiej w XXI wieku i wiele surowców lepiej importować niż wydobywać w kraju, zagrażając środowisku naturalnemu. Nie wspomnę tutaj szerzej o opłacalności. Dobrym narzędziem byłoby sięgnięcie do metodologii Europejskich Rachunków Ekonomicznych Środowiska”.

PK
redakcja@zawiercianskie.pl

58 KOMENTARZY

 1. SZOK firma chce “całość wód odprowadzanych z systemu odwadniania kopalni spożytkować do zaopatrzenia ludności w wodę pitną”.

  • To nie chodzi o odwadnianie kopalni tylko odwodnienie górotworu przed eksploatacją. Jest to najbardziej optymalne i opłacalne rozwiązanie , bo będziemy mieć doskonałą czystą wodę, a na dodatek TANIĄ, bo koszty jej wydobycia ponosić będzie kopalnia. Dlatego nie tylko Zawiercie, ale cały powiat może mieć NARDZO DOBRĄ I TANIĄ WODĘ.

 2. Szokiem jest to, że gmina Zawiercie i gościnne nie chcą korzystać z płacenia podatków w postaci działalności gospodarczej i wydobycia kopalin!!! No tak przecież Zawiercie jest takie bogate ,a najlepszym przykładem na to jest kilkudziesięciomilionowe zadłużenie miasta !!!

  • Jakie podatki dla Zawiercia? Firma płaciłaby podatki w Łazach. Oczywiście pod warunkiem, że przeniosłaby siedzibę firmy z Krakowa.

 3. Ale my się łudzimy że kopalnia nie powstanie. A ja choć mieszkam w Zawierciu od urodzenia to śmiem twierdzić że to paskudztwo i tak powstanie a wypowiedzi polityków to tylko głupie gadanie. Przecież i tak wszystkie decyzje nie są podejmowane na Wiejskiej tylko na Nowogrodzkiej.

 4. Niech sobie sami piją wodę po produkcyjną ,na pytanie czy pan Koński,chciał by mieszkać koło takiej kopalni? powiedział że nie !!!. Proste ,a ich kłamstwa na temat że ludzie ,pytają się ich o pracę to mit,kolejny ich wymysł. Ludzie ostrożnie z komentarzami ,bo tylko czekają na to by potem w Kurierze się znów żalić,taka mają taktykę,że prowokować ,a potem się żalić. Nie dla Kopalni Cynku i Ołowiu na Jurze Krokowsko- Częstochowskiej!!!

 5. TAK dla kopalnii! Niestety wlodarze miasta nie maja argumentu miasto sie zwija nie rozwija…..jaki to inwestycje od 89 roku? ile miejsc pracy w zwiazku z tymi inwestycjami widmo? Jala turystyka w Zawierciu ha ha ha ha….zlikwidowano punkt informacji turustycznej bramy na Jurze! smiac sie czy plakac….miasto powinno wrocic do przemyslu! Gdzie sie podzialy ZB Przyjazn nowoczesne maszyny i co….z tym cicho sza…..Huta szkla….inni potrafia my nie-:( Dosc bicia piany konkretu konkrety….co sie wydarzylo w SAG od powstania i porownajmy podobne strefy ekonomiczne….Miasto sie wyludnia….mlodzi wyjezdzaja co Jakie Pan Grim i Pan Konarski spektakularne inwestycje sprowadil do Zawiercia min 100 miejsc pracy? hmmmm….milego weekendu da sie pogodzic nature i rozwoj przemyslowy!

 6. Zwolenników budowy Kopali prosi się o wyprowadzenie z Zawiercia i zamieszkanie na terenach przemysłowych i to takich gdzie jest taka koalnia, razem z rodzinami , dziećmi.Życzę powodzenia.

  • Przeciwników budowy kopalni usilnie prosi się o wyprowadzenie z Zawiercia i zamieszkanie w rezerwatach, albo ” czyściutkiej ” Jurze z doskonałym świeżym powietrzem wzbogaconym orzeźwiającymi pyłami i gazami z Huty CMC. Powinniście podziękować Hucie w Dąbrowie Górniczej , która wczoraj wzbogaciła jurajskie powietrze tumanami brunatnych gazów i pyłów bogatych w bezcenny ołów , tal, arsen, siarkę i mnóstwo innych życiodajnych pierwiastków.

  • Widzę. że tu gorąca dyskusja i starcie gości o odmiennych punktach widzenia. Z tego co wiem nie istnieje taka kopalnia głębinowa , której odwodnienie nie wiązałoby się z pogorszeniem jakości zrzucanej wody. Problem w tym, że parametry określające jej jakość ( skład chemiczny) stale się zmieniają w miarę jak opada zwierciadło wód podziemnych. Sytuacja normuje się dopiero po kilku miesiącach eksploatacji i wtedy jest możliwość na skuteczne ustalenie metody jej oczyszczenia i uzdatniania. Jednak jest to kosztowne i trwają jedynie prace nad wykorzystaniem wody pochodzącej z odwodnienia górotworu do nawadniania terenów np. zapobiegające rozszerzaniu ewentualnego pożaru lasu, albo na potrzeby rolnictwa. Spękaniami dolomitów kruszconośnych ( skały w których jest ruda Zn-Pb) migruje sobie np. taki radon, który jest gazem nieco cięższym niż powietrze i po wydostaniu się na powierzchnię w przeciągu kilkunastu minut przeobraża się samorzutnie w izotop ołowiu. Jest on również w wodach zrzutowych kopalń Zn-Pb i stanowi zagrożenie zanieczyszczenia terenów okolicznych kopalni ołowiem. Już samo wywołanie leja depresji zwierciadła wody podziemnej wzmaga tempo migracji tego gazu. Są, dostępne w Internecie w formatach pdf opracowania dotyczące radonu również z terenów olkuskich. Jeśli idzie o wpływ wywołania leja depresji na osuszenie terenu to niestety ale obszar rozciągający się od Poręby do Łaz będzie ulegał w toku prowadzonej eksploatacji systematycznemu osuszaniu, z tym że proces ten będzie postępować powoli, latami. Szkoda tych terenów bo są jedną z nielicznych w woj. Śląskim ostój zwierzyny i trzeba koniecznie zwrócić na to uwagę. Jest tam wiele miejsc wręcz niedostępnych dla przeciętnego człowieka w okresie jesienno-zimowym. Zasoby wody pitnej: Te zmaleją dla opisanego obszaru a jakość jej w ujęciach eksploatujących piętro triasowe może ulec pogorszeniu i trzeba będzie ją uzdatniać. Czy podrożeje….Tyczy się to zwłaszcza Łaz, Poręby i Zawiercia centrum. Miejscowości położonych na wschód a więc np. Ogrodzieńca, Karlina , Bzowa czy Kromołowa, korzystających z ujęć jurajskich, problem ten nie dotyczy. Jest jeszcze oczywiście kwestia wpływu kopalni na infrastrukturę na powierzchni. I tu są złe rokowania, bo złoże jest ulokowane płytko, skrzydło podniesione przebiegającego kilkaset metrów od skrzyżowania ul.Brata Alberta z Obr. Poczty Gd. w kierunku Ciągowic zawiera rudy ekonomicznie uzasadnione do eksploatacji już na głębokości mniejszej niż 100m. Ewentualna obwodnica Zawiercia musi szerokim łukiem omijać tą strefę, w przeciwnym razie będzie narażona na uszkodzenia. Czy to podroży jej budowę…. Wszystkim Obywatelom tych niepowtarzalnych terenów zdrowia życzę.

 7. Firma Rathdowney bardzo ogólnie przedstawia swoje badania na temat wód podziemnych. Na wiele pytań nie potrafi odpowiedzieć, gdyż czuje że nie ma pola do manewru. Jestem przekonany że Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie do puści aby ta kopalnia powstała. Pan Premier Morawiecki za już ten temat.
  Problem jest gdzie indziej.
  Otóż, jeżeli nasi radni będą świadomie lub nie działać we wszelkich aspektach dotyczących na niekorzyść turystyki w regionie, wyłączać miasto poprzez uchwały ze stowarzyszeń promujących Jurę Krakowsko-Częstochowską jak to miało miejsce na ostatniej sesji gdzie radni stwierdzili że jak nie było nazwy miasta Zawiercie obok Zamku Bąkowiec w Morsku to znaczy że stowarzyszenie robi antyreklamę podczas różnych wydarzeń kulturalnych ( o to chodzi by też promować przecież nie tylko Zawiercie ale i te miejsca gdzie są ważne obiekty), jeżeli nie będą pozyskiwać inwestorów z zakładami o obniżonej emisji CO2 jakich mamy teraz większość w Zawierciu, jeśli nie będą pilnowali na bieżąco i monitorowali sytuacji to sami się przyczynią do tego że firma Rathdowney będzie miała podstawy ku temu aby postawić tę kopalnię. Firma Rathdowney tylko czeka na konflikty między radnymi którzy podejmą decyzje i uchwały uderzające w każde działanie na rzecz ochrony Jury Krakowsko-Częstochowskiej i jej niepowtarzalnego charakteru.
  Jeśli pan prezes firmy Rathdowney taki odważny jest to niech sam się napije wody przemysłowej…..

  • #MIESZKO inwestycje usmialem sie -:) Potrzebuje SAG duzego zakladu zatrudnienie min 100 osob aby stworzyc konkurencje placowa na terenie Zawiercia ! porownaj inne strefy w KSSE ….super ze cosik cosik dzieje ale przez tyle lat to jest tzw “pala z w-f” celowo pisze z wf ?. Powiat zawiercianski bida z nydza nawet swietokrzyskie goruje z infrastruktura drogowa a u nas czas sie zatrzymal……szkoda potencjalu powiatu i Zawiercia….szkoda!mam nadzieje ze sie to zmieni szybko!

 8. Popieram budowę kopalni. Uranu tutaj nie ma i kto ma chęć zajrzeć do książki, to się o tym dowie. Nauka, a nie plotki.

 9. Gdzie byli zwolennicy kopalni????
  Najwyraźniej byli tylko ci którzy są przeciw tej budowie. Tak więc większość mówi NIE DLA KOPALNI!!!!
  Są uchwały podjęte i tylko kontrolować decyzję Lasów Państwowych, Ministerstwa Środowiska oraz Premiera…..
  Firma Rathdowney na próżno podejmuje działania w tym temacie. To już nie jest opłacalne…..
  I tak już mało wody a wydobycie kosztuje więcej jak warte są te złoża i to rozmieszczone w różnych miejscach……

  • #Zyczliwy poczytaj o Kleszczowie k/Belchatowa. jesli nie kopalnia to co w zamian bo w zamian od 89 roku wladcow od lewa po prawa nie zrobiono nic lub minimalnie oswiwc mnie jakie nowe zaklady powstaly…..nowe nie rozbudowa obecnych! SAG Zawiercie najgorsza strefa KSSE! zyjemy na zapiedziu inwestycyjnym=praca. Co w zamian????

    • Nie tylko huta boi się kopalni, bo wyzyskiwacze z innych zawierciańskich firm też się boją prawdziwego pracodawcy, który będzie zatrudniał pracowników zgodnie z kodeksem pracy i płacił prawdziwe wynagrodzenie.

 10. Jak nie rozbudowują się???? Promar buduje nowy obiekt, CMC walcownię, nowe Virtu, taki słynny wasz germański Kaufland którego chętnie i skrzętnie popieracie i nie możecie się już doczekać otwarcia, markety, hipermarkety…

  • Ty TUMANIE , wiesz co to jest Promar ! To syfiasta chemia, która zanieczyszcza środowisko jeszcze bardziej jak odpady z Virtu, o tą walcownie to już wiele lat temu mieli budować i całe szczęście , że nie wybudowali bo jeszcze więcej zanieczyszczeń byłoby z tego największego truciciela w całej okolicy.

 11. Do roboty raz raz…..a nie wybrzydzać…. roboty w Zawierciu pełno….. ale nie……ja chcę być kierownikiem!!!!!!!!!!!! ?……..?????

 12. Ta firma to jakas kpina, dziś kurs akcji 0,06 🙂
  Z faktami nie da sie dyskutować, na temat oddziaływania kopalń cynku i ołowiu na środowisko, w tym zdrowie ludzi materiałów jest pełno w internecie, wystarczy po nie sięgnąć. Przytłaczająca większość mieszkańców jest przeciwko, wyjątki zawsze się znajdą. Jakimś dziwnym trafem wiele osób które znałem “ekologami” stało się dopiero w obliczu poważnej choroby. Pojawiały się pytania “a skąd to”, “może można było jakoś zapobiec”, “zdrowiej, dłużej żyć” niestety wtedy jest często za późno. Taka niestety nasza natura, często doceniamy coś dopiero wtedy kiedy to tracimy. Ołów nam tego zdrowia na pewno nie przedłuży a kopalniane pieniądze i tak się rozejdą, jak wszystkie.

 13. W tej chwili mamy równowagę: przemysł – rolnictwo – turystyka – oczekiwania społeczeństwa. Może być tylko lepiej.
  Kopalnia zakłóci ten porządek w obszarze zdrowia, środowiska, stabilności obiektów, zwijania się gospdarki kolidującej z kopalnią,…
  Potencjalny inwestor nie ma funduszy, nie informuje o wynikach badań i realnych planach. To nie buduje płaszczyzny porozumienia.
  Czy jest nam potrzebna ruda ołowiu i cynku? nie.
  Czy jest na potrzebna czysta woda? tak
  Polska ma 3x mniej wody niż inne kraje Europy i następuje ciągłe pogorszenie. Kopalnia KONIN spowodowała obniżenie lustra wody w jeziorach Pojezierza gnieźnieńskiego o 4m, zanikły połączenia między jeziorami.
  To jest realne zagrożenie.
  Od kilku lat skraca się czas życia – na pewno ma na to wpyw genetycznie zmieniona żywnść, herbicydy,… Zatroszczmy się o to żebyśmy mieli choć czystą wodę.

  • Czy jest nam potrzebna kopalnia ? TAK ! , BO KOPALNIA TO TRWAŁE I DOBRZE PŁATNE MIEJSCA PRACY NA KILKA DZIESIECIOLECI, kopalnia to CZYSTA, BARDZO DOBRA I TANIA WODA DLA ZAWIERCIA I POWIATU, kopalnia to NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W ZAWIERCIU, kopalnia to WIELE MILIONÓW RÓŻNYCH PODATKÓW DLA CORAZ BARDZIEJ UBOŻEJĄCEGO I ZADŁUŻONEGO MIASTA, kopalnia to LIKWIDACJA PATOLOGICZNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE I OBRZYDLIWEGO WYZYSKU.

 14. “Kopalnia to trwałe i dobrze płatne miejsca pracy na kilka dziesięcioleci”
  Hmm… Miejsce pracy dobrze płatne jest lecz trwałe u nas nie będzie ani nie na dziesięciolecia, bo fakty są takie że te złoża są do wydobycia raptem na 20 lat. Miejsce pracy raczej nie dla zwykłych pracowników z Virtu, AXA, czy Aluronu i lokalnych sklepów.

  “Czysta, bardzo dobra i tania woda dla Zawiercia i Powiatu”
  No na pewno musi być czysta i pyszna woda po kopalni z minerałami takimi jak ołów, arsem, cynk, itp. Po prostu samo zdrowie. Mniam. Starczy na pewno dla wszystkich?? tylko najpierw musi trafić do kopalni z całego regionu, gdzie zostanie wzbogacona o te minerały podczas procesów wydobywczych a potem można pić ją ze stawów dowoli ile kto będzie chciał ? Będzie woda? Będzie. Nic nie może przecież się zmarnować ?

  “Kopalnia to nowoczesne technologie w Zawierciu”
  Na pewno. W dodatku technologia za którą ktoś musi zapłacić. Na pewno nie firma Rathdowney tylko mieszkańcy lokalni, nie? W końcu dają sprzęt i usługę. Chcesz wydobyć szybko i profesjonalnie jakąś rudę dla swych potrzeb to se gzapłać???

  “Kopalnia to wiele milionów różnych podatków dla ubożejącego i zadłużonego miasta”
  Ciekawe….? Nieźle i nawet kuszące. Tylko jest jedno ale…… gdzie i do kogo te miliony trafią….??

  “Kopalnia to likwidacja patologicznego rynku pracy w powiecie i obrzydliwego wyzysku”
  No tak, dlaczego przecież na to nie wpadłem..???
  Po co mają być inne miejsca pracy jak przecież najważniejsza jest kopalnia. To przecież samo dobro a reszta zakładów to obozy pracy że już się nie da pracować normalnie. Chura!!!! Kopalnia jest super ? i wogóle…..
  ………..?

  • Już udokumentowane złoża wystarczą na 50 lat eksploatacji. Nie wypisuj bzdur o wodzie skoro nie masz zielonego pojęcia o geologii i górnictwie. Woda pozyskiwana jest z górotworu przed eksploatacją , a nie z kopalni i będzie to woda czysta, tania i jest jej bardzo dużo. GZWP 454 należy do największych w Polsce. Od kiedy to mieszkańcy płacą za technologię stosowaną w przedsiębiorstwach ? Czy mieszkańcy Zawiercia płacili za technologię wytopu stali w elektrostalowni, mieszkańcy Zawiercia płacili za technologię produkcji żywności w Virtu ? Czy ty zdajesz sobie sprawę z tego jakie bzdury wypisujesz ? Kompromitujesz nie tylko siebie , ale także tych którzy cię uczyli. Natomiast osoby prawne, czyli przedsiębiorstwa płacą podatki do budżetu gmin i budżetu państwa. Przestań już wypisywać te swoje bajdury , bo wszyscy internauci się z ciebie śmieją.

 15. Haaah!!!! Ale się uśmiałem dzięki tobie ????
  Normalnie taka pyszna woda jakiej nikt inny nie pił po kopalni ?…….??????
  To chyba ty ją będziesz pił …..bo ja nie.
  Hehehehe……takich głupot to jeszcze nie słyszałem.. hehehehe….?????
  Kto w to uwierzy??? Hehehehe…dobry jesteś w tym kabarecie. Powiedz,ile ci płaci za takie kłamstwa Rathdowney?? Hmmm…..?

 16. Łoo żesz kurła mać……????……na 50 lat złoża…….
  Hehehehe……chyba wapnia hehehe……??????????
  Gdzieś ty to wyczytał że hehehehe są na 50 lat? Nie źle ci zryli czerep z Rathdowney i naobiecywali kokosów………??????

  • Hehehehe……nadajesz się idealnie hehehehe do kabaretu o nazwie Rathdowney………??????????
   Tego jeszcze nie grali…nie no…. woda do picia po kopalni….
   I ch…..ujj, rozje……. bałeś/aś mnie na łopatki……..?????????????……….??

  • Hehehehe….. ale masz bujną wyobraźnię…….?…?? hehehehe….. Jeśli dla ciebie jest ruszanie wody skażonej i wyeksploatowanej w ramach nowoczesnej technologii to życzę powodzenia…..????????????

 17. Czysta woda? W miarę zrzucania wody w naszym regionie będzie przeciągana woda z olkuskiego, gdzie od XIII wieku wydobywa się i przetwarza rudy, nie licząc zanieczyszczeń z papierni. Ściągane będą wody powierchniowe i IV rzędowe (raport RTH). Utlenianianie też zrobi swoje. A po zatrzymaniu eksploatacji- podnoszące się lustro skazi nieodwracalnie studnie i wody powierzchniowe.
  Wersja z 2014 roku mówiła, że planują wydobycie 17-20 mln. ton w ciągu 8 lat. W miarę upływu czasu zwielokrotniła się ilość rudy i czas wydobycia. Ostatnie cudowne rozmnożenie odbyło się z przeliczenia badań z 2014 roku. Jakoś zapomina się wspomnić o ile wzrosą zagrożenia.
  Podatki? od czego jest kreatywna księgowość? Liczmy raczej ile trzeba będzie dołożyć w następnych pokoleniach żeby zminimalizować straty.
  itd

 18. Kopalnia pochłania znaczne ilości wody do wydobywania czegokolwiek….. choćby płukania, schładzania wierteł, oczyszczania, rozdzielania itd.
  W naszym regionie, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej jest coraz mniej wody co można zauważyć choćby nawet po przez susze…..
  U nas wydobycie jakichś skrajnych ilości ród jest nieopłacalne dla nas mieszkańców i tylko spowoduje zniszczenie. Bardzo mnie śmieszą takie stwierdzenia iż mieszkańcy za to nie płacą. Oczywiście że płacą. Zdrowiem, brakiem wody, brakiem dalej miejsc pracy oraz zamieszkania, brakiem upraw rolnych w pobliżu i regionie, degradacją swojego miejsca zamieszkania……
  A poza tym nie porównujmy odpadów z Virtu, Promaru do odpadów z kopalni!!! Jakoś ich nie zauważam jeżdżąc na rowerze…
  Jak narazie to ty mnie bardzo rozbawiłeś/aś pisząc takie głupoty na które nikt się nie nabierze…???
  Firma Rathdowney do której pewnie należysz może pakować manele….. Premier Morawiecki i PIS już o to zadbają….. już niedługo zobaczycie efekty….?????

  • O czym ty bredzisz człowieczku, jakie schładzanie, jakie czyszczenie, rozdzielanie. Przecież ty nie masz zielonego pojęcia o kopalni wydobyciu rudy ! Żadnych zniszczeń nie będzie ani żadnych szkodliwych odpadów. Natomiast odpady z produkcji spożywcze i chemicznej są paskudne i wywalane są na wysypisko. Jak ich nie widzisz jeżdżąc na rowerze to przejedź się tramwajem to zobaczysz pierdoło i nieuku ha, ha, ha,……

   • I tu się mylisz….
    Wiem więcej niż ci się wydaje. Dlatego tak reagujesz na argumenty i fakty które mówią same za siebie……
    Każda kopalnia tworzy ogromne szkody pod każdym względem. Małe dziecko w przedszkolu wie jakie zagrożenia i zniszczenia powoduje kopalnia.
    Poza tym odpady spożywcze idą do trzód chlewnych.
    Jak nie wiesz to nie pisz bo wychylasz się w temacie w którym się nie znasz…..

 19. Odpady spożywcze nie są zagrożeniem dla środowiska. Ulegają 100% degradacji……
  Więc kto tu jest nieukiem???? ????

 20. Co nie znaczy że można śmiecić. Są pewne normy prawne i kryteria w zakładach produkujących żywność…..
  Więc skończ pisać głupoty…..

 21. Tak? To przejedź się tramwajem i znajdź mi na wysypisku jakiś produkt spożywczy….jestem pewien że zgnił w procesie naturalnym….. kości jedynie mogą zostać ale to dla ziemi nie problem. Bogate źródło wapnia w tworzeniu próchnicy w glebie…..

  • No właśnie ! gniją te odpady na wysypisku i śmierdzi w całej okolicy , a reszta wraz z odpadami chemicznymi przenika do gruntu i dalej do wód podziemnych . Tak powstaje zdegradowane środowisko. O kopalni nie masz zielonego pojęcia, dlatego nie masz żadnych argumentów tylko histeryczne urojenia psychopaty opłacanego przez cmc.

 22. Nie wiesz gdzie pracuję i nigdy się nie dowiesz…..
  Niestety, ludzie wyrzucają śmieci….
  Ale jeśli chodzi o zakłady produkujące żywność, jak dotąd nikt nie stwierdził aby któraś z naszych lokalnych firm wyrzucała nielegalnie śmieci spożywcze.Co ty pier…….lisz. Wiesz jaka by była afera? Snujesz poważne zarzuty……
  Tak jak wspomniałem, są dalej przeznaczane do trzód chlewnych w zależności na ile są zdatne. Reszta idzie do utylizacji…..
  Jednym słowem, kopalnia to dopiero wylęgarnia niebezpiecznych substancji chemicznych i odpadów zagrażających środowisku…..

  • Wątpię aby taki nieuk jak ty gdzieś pracował. Może jesteś zatrudniony przez jakiegoś zawierciańskiego geszefciarza , który płaci tobie za wypisywanie tych bzdur , które gryzmolisz. Hala produkcyjna byłej Przędzalni Przyjaźń wypełniona jest syfiastymi odpadami chemicznym , o czy już prasa wielokrotnie pisała i nie ma afery. Jakoś ci wszyscy , którym przeszkadza kopalnia nie widzą nic złego , że na Przyjaźni jest chemiczna ” bomba ” ekologiczna. Skoro trzoda chlewna pasiona jest ODPADAMI to znaczy , że wpier __lasz ODPADY ! Nie dziwota , że masz taki rozum. Ja takiego świństwa nie jem

 23. „Woda nie jest produktem handlowym, takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem,
  które musi być chronione, bronione i traktowane jako wartość sama w sobie” -Ramowa Dyrektywa Wodna Unii Europejskiej
  Psu na budę nam cynk , ołów i inne paskudztwa, które zostaną wywiezione i spieniezone przez nie wiadomo kogo?

  • Woda jest produktem handlowym i każdy prawy obywatel płaci za nią. Wygląda na to , że ty masz lewe podłączenie i kradniesz wodę. Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 454 to dolomit triasowy kruszconośny nasycony wodą zalegający pomiędzy Olkuszem a Marciszowem . Woda wypełnia pory i szczeliny w tym dolomicie , w którym są między innymi cynk, ołów, srebro i inne . Woda ta jest czysta i bardzo dobra. Należy ją wydobywać bo będzie tania i starczy jej dla całego powiatu.

 24. ZAWIERCIAK , kiedy pogoda będzie sprzyjać przygotój sobie jakiś bukłak i wybierz się na wycieczkę rowerową. Albo pojedz samochodem (autobusem). Jadąc drogą z Klucz do Bolesławia w miejscowości Hutki natkniesz się na rwący potok przepływający pod mostem. Zatrzymaj się wówczas (jak będziesz podróżował autobusem, wysiądz na najbliższym przystanku), zejdz do koryta tegoż potoku, zanurz bukłak i nabieraj wody do pełna. Będziesz się mógł raczyć po powrocie czystą i darmową wodą z dolomitów kruszconośnych , drenowaną przez pompy kopalni Pomorzany. Nie zapomnij poczęstować również swoich najbliższych. A może rybki byś chciał połowić w miejscu w którym sztolnia doprowadza życiodajną ciecz do rzeki Biała i dalej do Białej Przemszy? Nie zapomnij pouczać tamtejszych wędkarzy że przecież koło Zawiercia będziesz mógł dzięki filantropijnej Rathdowney poławiać ile dusza zapragnie.

  • Bardzo Ci dziękuję za niezwykle cenną radę, szczególnie za tą dotyczącą wędkarzy, którzy łowią pstrągi w potoku wypływającym ze szkolni w Hutkach Kankach. Powinieneś wiedzieć, że ryby te są bardzo wymagające, bardziej niż ludzie i nie będą mieszkać w wodzie, która nie jest kryształowo czysta. Dlatego sam potwierdzasz, że woda z GZWP nr 454 jest bardzo dobra. Natomiast nie muszę tej wody wozić stamtąd bo mam ją w Zawierciu, gdyż zbiornik, o którym piszę zalega od Olkusza do Marciszowa.

   • “Hutki” to nie “Hutki Kańki”. Nie ten sam górotwór i nie to samo piętro geologiczne. Ale pal sześć, rzecz bowiem w tym, że Rathdowney nawet jeśliby chciało udzielić czystej wody pitnej drenując przedpole kopalni to byłoby to bardzo trudne i kosztowne. Wytworzony lej depresji to naprawdę wielka różnica ciśnień, a to z kolei powoduje zasysanie przez powstałe podciśnienie w skałach wszystkiego co się tam znajduje. Woda pobierana z szybkością bodaj 2 lub 3 metry sześcienne na sekundę jest mętna, ma niestabilny skład chemiczny i odczyn ph. Żaden inspektorat sanitarny nie podpisze się pod raportem przydatności spożywczej takiego medium. Trzeba to filtrować i uzdatniać przez wytrącanie nadmiaru składników mineralnych. Konieczny jest stały monitoring gdyż parametry się zmieniają tak jak waha się przy tak dużym poborze poziom zwierciadła wody. To jest kosztowne a Rathdowney to nie instytucja harytatywna tylko inwestor, który chce zarabiać a nie tworzyć nam eldorado. Wszystko elegancko na papierku aby przyzwolenie uzyskać społeczne a potem… No tak jak w przypadku kanału Dąbrówka, przepływającego przez maleńką podbolesławską osadę Hutki i odprowadzającego dosłownie wszystko z kopalni Pomorzany to raczej u nas by nie było. He he , jednak teraz mamy większą świadomość skutków zatrucia środowiska i taki bandytyzm jest niedopuszczalny. Z tym swoim poprzednim wpisem trochę przesadziłem, zwracam honor. Fakty są mimo to takie , że Rathdowney okłamuje nas że będziemy mieli dzięki uruchomieniu kopalni wodę pitną spełniającą wszystkie normy i w dodatku tanią. Nie wierzę im. I mam ku temu podstawy. Górnictwo Zn-Pb jest obarczone tak dużym ryzykiem nieodwracalnej degradacji środowiska, że wszędzie się tego wystrzegają. Chyba tylko w Polsce inwestorzy mogą pozwolić sobie na harce. Jak nasz KGHM chciał otworzyć kopalnię miedzi w Kanadzie, musiał się wycofać, bo przedstawiono im warunki zbyt restrykcyjne. Mieli płacić odszkodowania lokalnej miejscowości za negatywne skutki działania wyrobiska (kopalnia odkrywkowa). Ale i inne. Poza tym lokalna społeczność plemienna powiedziała im że sobie kopalni nie życzy i musiał polski kombinat z zakusów na miedz i złoto zrezygnować.

    • Przestań wypisywać bzdury bo nie masz zielonego pojęcia o geologii i górnictwie, ja pisałem o potoku , który wypływa ze sztolni kopalni Pomorzany, w którym żyją pstrągi wymagające doskonałej wody, a o Kankach napisałem przypadkowo, bo w niedzielę tam byłem. Natomiast składniki mineralne są w każdej wodzje z ujęć głębinowych. Taką wodę mamy w Zawierciu i dlatego tyle kamienia osadza się w czajnikach, pralkach, zmywarkach , bojlerach , kotłach i innych urządzeniach.

 25. ANONIMIE….albo jesteście razem z ZAWIERCIOKIEM mongołami albo nigdy na wsi nie byliście.
  Dla nas odpady spożywcze typu obierki z ziemniaków, zlewki zup, kartofle nie dojedzone, itd.
  dla trzody chlewnej jest jedzeniem i nie tylko pasza i owoce……
  Więc chyba gamonie jak wy nie powinni się odzywać tylko do roboty przy trzodzie wasza fucha powinna być……NIEUKI……..????????

  • W zakładach produkujących żywność nie ma odpadów takich jak obierki z ziemniaków , kartofle czy zlewki. Nawet skorupek z jajek nie ma bo używają jajek sproszkowanych nafaszerowanych chemią. to samo dotyczy ziemniaków i innych surowców używanych do produkcji żywności. Wszystkie zawierają konserwanty, wypełniacze i inne chemiczne świństwa, które są kancerogenne i mutanogenne. Odpady z takiej produkcji degradują środowisko ty bezmyślny NIEUKU .

  • W Virtu nie ma takich specyfików jakie wymieniłeś. Za to są krokiety, pierogi, pizze, naleśniki, itd. wiadomo, że jakieś dodatki są dodawane przedłużające świeżość i datę ważności by szybko się nie zepsuły. Ale one same nie są wyrzucane….. tylko w produktach i półproduktach.

 26. Do produkcji tych wyrobów , które wymieniłeś używa się surowców nienaturalnych zawierających chemiczne dodatki nie tylko przedłużające użytkowanie ( nie świeżość ! ), ale również wiele innych typu E. Odpady z tej produkcji są toksyczne.

 27. Ludzie, czy wam już totalnie odawalilo? Serio myślicie że woda w kranie bedzie zawierala ołów, arsen itd.? Zapytajcie w wodociągach jakie restrykcje są dzisiaj żeby puścić wodę do rur… Dlatego sądzę, że tylko niedouki są przeciwni kopalni..
  Najbardziej rozwaliło mnie tłumaczenie pseudostowarzyszenia ”Ciężko nam się wypowiadać się odnośnie uranu. Trudno nam oceniać jego wartość po wielkościach podanych w składzie chemicznym i wymywalności odpadów poflotacyjnych.. Wydaje się, że mogą to być informacje strategiczne, do których dostęp jest limitowany”
  Przecież to jest patologia umyslowa tych ludzi ze ‘stowarzyszenia’. Ja bym zapytał Państwowy Instytut Geologiczny, ale widać jaki typ ludzi znajduje sie w tym ‘stowarzyszeniu’? ? ? ?

 28. Typowy mieszkaniec Zawiercia i okolic, bedzie darł ryja nie dla kopalni a potem wroci do domu i zje śmieciowe jedzenie z promki w kaufie, dołoży łopatke śmieci, mokrego drewna, najtańszego miału do pieca i jeszcze przymknie popielnik. Niech jeszcze wypali paczke papierosow dziennie i ponarzeka sobie że straci zdrowie bo mu kopalnie wybudują.. Bo przecież w dymie z węgla i papierosów to nie ma wcale ołowiu i reszty tablicy Mendelejewa ??

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.