zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Dunikowski, Kołłątaj, Bem i PCKZ otrzymają dotacje na doposażenie pracowni, staże i kursy

20 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę ocenionych projektów w konkursie dla Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego.

Była to druga edycja konkursu dla Osi priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

W pierwszej, zeszłorocznej edycji konkursu złożono 35 wniosków o dofinansowanie, z których wybranych do dofinansowania zostało 16 projektów. Powiat Zawierciański złożył 7 wniosków w partnerstwie z firmami zewnętrznymi, niestety żaden z projektów nie przeszedł pozytywnie oceny merytorycznej i nie uzyskał dofinansowania.

Na początku 2017 r. w drugiej edycji konkursu dla Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT zostały złożone samodzielnie przez Wydział Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu 3 wnioski o dofinansowanie, wszystkie 3 projekty zostały wysoko ocenione i wybrane do dofinansowania (z 18 wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach w/w konkursu, dofinansowanie otrzyma 13 projektów, w tym 3 nasze).

Szkoły objęte projektami to Zespół Szkół im. Xawerego Dunikowskiego, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego, Zespół Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja oraz Zespół Szkół im. Gen. Józefa Bema.

Wydatki kwalifikowalne to 3 010 205 zł, a kwota dofinansowania wynosi 2 859 723 zł (wkład własny: 150 482 zł). Okres realizacji projektu trwa od 01.09.2017 r. do 31.08.2020 r.

Projekty zakładają min.: wsparcie w postaci staży/praktyk/kursów dla 450 uczniów i 33 nauczycieli oraz utworzenie/doposażenie 17 pracowni zawodowych odzwierciedlających naturalne warunki pracy. Szczegółowe informację zostaną przedstawione po podpisaniu umów o dofinansowanie.

Wydział Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu planuje w zbliżającej się 3 edycji konkursu dla Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT złożyć wniosek o dofinansowanie dla pozostałych szkół zawodowych z terenu Powiatu Zawierciańskiego. Wszystkie te działania mają na celu podniesienie poziomu i atrakcyjności kształcenia zawodowego na terenie naszego powiatu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Zawierciu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.