zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Czy Wojewoda Śląski unieważni referendum w Zawierciu?

Wracamy do tematu referendum w Zawierciu. Dziś Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LV/515/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia referendum.

Do piątku gmina ma czas żeby przesłać nam wyjaśnienia i ustosunkować się do tego powiadomienia, które wydał organ nadzorczy. Jeżeli prześle uzasadnienie, które przekonuje organ nadzorczy wówczas może się okazać, że nie będzie rozstrzygnięcia nadzorczego. Organ nadzorczy skupił się przede wszystkim na punkcie dotyczącym kopalni, która miałaby powstać na terenie Zawiercia. Rada Miasta weszła jakby w kompetencje prezydenta miasta i wyszła naprzeciw procedurom, które miałyby istotny wpływ na tworzenie kopalni. Aby na terenie gminy mogła powstać kopalni potrzebne są skomplikowane procedury administracyjne. To referendum obróciłoby wniwecz cały proces prawny, który trzeba przeprowadzić zanim taka inwestycja mogłaby ruszyć – mówi Alina Kucharzewska, rzecznik urzędu wojewódzkiego.

Referendum w Zawierciu ma odbyć się w niedzielę 17 czerwca. Urząd Miasta na razie nie komentuje sprawy.

Oto cała treść uzasadnienia wszczęcia postępowania przygotowana przez Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach:

Na sesji w dniu 30 kwietnia 2018 roku Rada Miejska w Zawierciu podjęła uchwałę Nr LV/515/18 w sprawie przeprowadzenia referendum. Wskazana uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 10 maja 2018 roku. W podstawie prawnej uchwały został wskazany art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o referendum lokalnym. Przepisy te przewidują, że referendum lokalne można przeprowadzić m.in. w sprawach dotyczących wspólnoty, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki (ust. 1 pkt 2) oraz w innych istotnych sprawach gospodarczych dotyczących więzi łączących tę wspólnotę (ust. 1 pkt 3).

W § 2 uchwały Rada ustaliła treść trzech pytań referendalnych. W § 3 i zał. Nr 1 do uchwały określono wzór kart do głosowania, w § 4 i zał. Nr 2 do uchwały wzór nakładki na kartę do głosowania w alfabecie Braille’a, a w § 5 i zał. Nr 3 kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego.

Zastrzeżenia organu nadzoru budzi pierwsze z pytań referendum: „Czy jesteś za lokalizacją na terenie Zawiercia kopalni rud cynku i ołowiu?” (§ 2 pkt 1 uchwały).

Referendum lokalne nie może prowadzić do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem. Należy mieć na uwadze, że przepis art. 65 ustawy o referendum lokalnym nakłada na właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego obowiązek niezwłocznego podjęcia czynności w celu realizacji rozstrzygającego wyniku referendum. Referendum zatem nie może być zorganizowane, gdy rozstrzygający wynik byłby nie do pogodzenia z powszechnie obowiązującym prawem, jak i wtedy gdy samo poddanie określonej sprawy trybowi referendum naruszyłoby prawo, ponieważ dla tego rodzaju sprawy prawo przewiduje inną, obowiązkową procedurę (por. wyrok NSA z dnia 13 listopada 2012 r. sygn. akt II OSK 2467/12).

Ustalanie przeznaczenia terenu i zasad jego zagospodarowania następuje, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu, zgodnie z art. 4 ust. 2, określenie sposobów zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy, następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, które zgodnie z art. 51 i art. 60 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydaje co do zasady wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Dla „zlokalizowania” kopalni na terenie gminy konieczne jest więc co do zasady dokonanie stosownej zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, poprzedzonej (w razie potrzeby) zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Procedura planistyczna przewidziana w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest złożona i sformalizowana; przewiduje ona m.in. konieczność zasięgania opinii i dokonywania uzgodnień z innymi organami, według ściśle określonych kryteriów. Za sporządzenie projektów studium uwarunkowań i planu miejscowego odpowiada wójt (art. 9 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy), on również jest organem właściwym do przeprowadzenia całej procedury planistycznej. Kompetencje rady gminy ograniczone zostały właściwie do uchwalenia studium uwarunkowań i planu miejscowego (i ich zmian).

Ww. ustawa zapewnia także udział czynnika społecznego w procesie sporządzania i uchwalania planu miejscowego. Społeczeństwo jest powiadamiane, w sposób wskazany w ustawie, o podjęciu procedury planistycznej i w toku postępowania każdy może składać uwagi, które muszą być przez organ sporządzający projekt planu rozpatrzone. Wójt jest również zobowiązany do zorganizowania dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami (art. 17 pkt 1, 4, 9, 11, 12 i art. 18 ustawy).

W opinii organu nadzoru referendum nie może zastąpić procedury uchwalania planu miejscowego, bowiem wynik referendum może doprowadzić do rozwiązań sprzecznych z przepisami uwzględnianymi przy sporządzaniu planu, a rozstrzygnięcie referendalne nie może zastąpić aktu normatywnego – aktu prawa miejscowego, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nie można zatem uznać, że wystarczającą podstawą dla przeprowadzenia referendum w sprawie przeznaczenia i zagospodarowania terenu w planie miejscowym są przepisy art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o referendum lokalnym.

„Lokalizacja” kopalni na terenie gminy poprzedzona musi zostać uzyskaniem przez przedsiębiorcę stosownych koncesji, o których mowa w przepisach ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Koncesje na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin oraz na wydobywanie kopalin ze złóż w myśl art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa geologicznego i górniczego udzielane są co do zasady przez ministra właściwego do spraw środowiska, sprawy te pozostają więc poza zakresem władztwa jednostki samorządu terytorialnego i nie stanowią sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o referendum lokalnym. Przepisy Prawa geologicznego i górniczego przewidują jedynie udział wójta w toku procedury przyznawania koncesji. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 1 Prawa geologicznego i górniczego udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin wymaga opinii organu wykonawczego gminy, zaś zgodnie z art. 23 ust. 2a pkt 1 i 2 tej ustawy wydanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, oraz wydanie decyzji inwestycyjnej wymaganej dla rozpoczęcia wydobycia wymaga uzgodnienia przez ten organ. Kryterium uzgodnienia wskazanym przez ustawę jest nienaruszanie zamierzoną działalnością przeznaczenia lub sposobu korzystania z nieruchomości określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w razie jego braku w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w odrębnych przepisach. Przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego kryteria należy przy tym stosować w sposób ścisły (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 30 sierpnia 2017 r. sygn. akt III SA/Gl 599/17).

Biorąc pod uwagę wspomniany na wstępie art. 65 ustawy o referendum lokalnym przeprowadzenie referendum w sprawie lokalizacji kopalni uznać należy za niedopuszczalne, ponieważ jego wynik może doprowadzić do rozwiązań sprzecznych z przepisami uwzględnianymi przy uzgadnianiu udzielania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.

Wreszcie, w ocenie organu nadzoru, możliwość bezpośredniego wyrażania woli przez mieszkańców w drodze referendum lokalnego nie może prowadzić do zniesienia obowiązków oraz kompetencji organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza tam, gdzie w grę wchodzi ich wyłączność kompetencyjna. Przedmiotowa uchwała poddaje, we wskazanym wyżej pytaniu, pod rozstrzygnięcie w drodze referendum tę kategorię spraw, które należą do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta Zawiercie. Wynik referendum w żaden sposób nie może zwolnić organu wykonawczego od podjęcia wskazanych wyżej działań w zgodzie z obowiązującym prawem. Zgodnie z zasadą legalizmu wyrażoną w art. 7 Konstytucji organy władzy publicznej mogą działać jedynie na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to m.in. nakaz, by wszelkie działania organu władzy publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej (patrz: postanowienie Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów SN z 18 stycznia 2005 r. – sygn. WK 22/04). Rada Miasta, ani tym bardziej społeczność lokalna nie mogą zastępować Prezydenta w realizacji przyznanych mu ustawowo uprawnień i podejmować się załatwienia sprawy, która z mocy ustawy została mu powierzona. Społeczność lokalna nie jest bowiem legitymowana do wyrażania swojej woli w kwestii realizacji przez Prezydenta przysługujących mu kompetencji. Poddanie kwestii związanych z „lokalizacją” kopalni, trybowi referendum jest niedopuszczalne, bowiem dla tego rodzaju spraw prawo przewiduje procedurę wskazaną w przywołanych wyżej przepisach ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawa geologicznego i górniczego.

Ponieważ zakwestionowanie legalności § 2 pkt 1 uchwały (zawierającego pierwsze z trzech pytań referendalnych) będzie miało bezpośredni wpływ na treść wzoru karty do głosowania (zał. Nr 1) oraz wzoru nakładki na tę kartę w alfabecie Braille’a (zał. Nr 2), konieczne jest wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały w całości.

Mając powyższe na uwadze, wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały w całości należy uznać za uzasadnione i konieczne.

22 KOMENTARZE

 1. Radni , którzy nawet nie potrafią złożyć poprannego wniosku referendalnego ( mają do dyspozycji przecież …Rany BOSKIE , kto rządzi tym miastem ?????

 2. Haha. D….kracja. jak PIS chce budowy kopalni to nawet znajdzie kruczek by referendum odwolać bo moze obrocic wniwecz caly proces prawny….

  • Ale ty jesteś mało do informowany PIS chce kopalni hi hi hi , ludzie chcą ci którzy pracują w wirtu ,aluronie za 1500 zł . Zawiercie to dziura wioska jedyna szansa dla tego miejsca to pracodawca który zatrudni nie 5 10 30 osób za 1500 zł tylko 200 300 ludzi za ok 3000 zł ….

   • To ze Morawiecki chce kopalni wiedzą ci co maja wiedziec. Ludków z Zawiercia mami sie informacją że paru poslow PIS jest przeciw. Jakby to poslowie w PIS mieli cokolwiek do gadania hhaha.

   • Chcą ci ludzie, którzy myślą, że w takiej kopalni tyle zarobią… A jaką pracę w kopalni może wykonywać osoba lepiąca do tej pory pierogi? To nie są czasy “kobiet pracujących, co żadnej pracy się nie boją”. W tej kopalni zatrudnienia nie znajdą mieszańcy Zawiercia, tylko ludzie troszkę bardziej związani z górnictwem… Zawiercianie będą mieli wyższe ceny za wodę, jeszcze bardziej dziurawe drogi, syf w powietrzu a po kilku latach dziurę w ziemi.
    Niestety nie mamy ŻADNEGO wpływu na to, czy ta kopalnia powstanie – niby nikt nie chce, a jak przyjdzie co do czego, to będzie “strategiczna inwestycja państwa” i po kłopocie…

 3. Szybka kasa, za kilka lat kopalnie moga zamknac a ludzie beda sie pozniej bujac z dziecmi po lekarzach przez wieele, wiele lat. Poroniena, problemy neurologiczne … warto poczytac jak wyglada skladowanie odpadow poflotacyjnych, jak wplywaja te cudne pierwiastki na ludzki organizm. A i tak pewnie beda tam zatrudniac ukraincow. A stawki dostosuja do warunkow zawiercianskich – grosze.

  • Dokładnie …psy z 4 głowami ,ludzie o czterech nogach…Cały Slask ,to kopalnie ,ale Armagedon to tylko w Zawierciu 🙂 Dajcie już spokój 🙂
   :)))

   • Nie planuje się kopalni piasku, dolomitu czy nawet węgla – tyko kopalnię cynku i ołowiu!
    Nie wysyła się bezposrednio do odbiorcy, tylko poddaje flotacji.
    “Zanieczyszczenia” – kadm, tal, stront – będą przechodzić do wody i odpadów.
    Rudy są 7% – jeśli wydobędą 17 mln. ton rudy – odpadów powstanie prawie 16 mln. – w tym 11,6 mln. odpadów poflotacyjnych, które planują składować na 150 ha.
    Mnie ten temat nie bawi.

    • Dokladnie ! Wystarczy zobaczyc jak tego typu kopalnie wplywaja na skazenie srodowiska i jak wplywaja na ludzi !
     1) stawki i tak pewnie beda daremne
     2) beda pewnie i tak zatrudniac ukraincow itp.

    • Huta cynku to może być zagrożenie ,ale nie sama kopalnia. W kopalni wydobywa się skałę i przekazuje do huty. Tutaj ponoć huty ma nie być ,wiec tego zagrożenia, o którym piszesz nie ma. Flotacja nie jest groźna. Poczytajcie trochę , a nie siejcie propagandy strachu.

     • Kopalnia osuszy studnie nad złożem – będą odpompowywać 60 mln. m3 wody – takie Goczałkowice co rok, 12x więcej niż pobiera powiat zawierciańsk. Nieco dalej zrzucą te wody – do Warty, Przemszy? powodując podtopienia i zanieczszczenia. Po zakończeniu wydobycia podnoszące się wody nieodwracalnie zaneczyszcza wszyske studnie w zasięgu leja depresji.
      Flotacja to nie kapiel w wannie, jak lubi bajać rzecznik firmy. Nie powiedzą nam co tam jest – zaslonia sie tajemnicą np. handlową – ale sklad możecie znaleźć w raporcie technicznym łącznie z uranem.
      Ile będzie tych odpadów – raport w 2014 roku mówił o 17 mln. rudy – przy 7% rudzie odpadów bedzie – 16 mln. ton w tym 11,6 mnl. szlamów poflotacyjnych. Prezes Koński mówi, że składowisko będze miało powierzchnię 150 ha – to jest kilkadziesiąt razy wieksze niż zgromadzone w całym powiecie.
      To jest kopalnia cynku i ołowiu, przetwarzanie, flotacja, hałda i osadnik na szlamy!

 4. Rada Gospodarcza i Stowarzyszenie Nie dla Kopalni wydały przed sesją odrębne stanowiska w sprawie sensu i zgodności z prawem referendum. Bez względu na zastosowaną argumentację – mieli rację. Szkoda było czasu, energii i pieniędzy, które mogły być lepiej wydane.

  • Tak RTH mówi, że i srebro będzie odzyskiwał, ale nie wie ile bo nie robili analizy.
   Więc jest to patykiem na wodzie pisane.
   Ponieważ RTH nie ma pieniędzy na budowę kopalni, co będzie odzyskiwane zdecyduje przyszły inwstor i to w jego kierunku popłyną zyski.

   • Jasne, robili duzo odwiertow setki analiz a analizy na srebro w rudach cynku i olowiu nie robili … to brzmi conajmniej malo wiarygodnie.

    A to pierwiastki ktore bardzo czesto ida ze soba w parze.

    • Tak na temat srebra wypowiedział się Prezes Robert Koński – jedyny, którego da się słuchać.
     Analizy srebra pewnie robili (nie chce mi się szukać) ale od tego jeszcze daleko do oceny opłacalności odzysku zwłaszcza ze względu na charakter złóż.

 5. Mnie zastanawia co CMC ma do ukrycia i czego się boi ,skoro powołało do życia stowarzyszenie “Nie dla Kopalni ” chwilę po tym , jak nie zgodziło się na wpuszczenie naukowców-hydrologów z AGH do zbadania swoich ujęć wody. Zastanawiające ,a odpowiedz nasuwa się sama. To musi być truciciel dopiero i to w centrum miasta.

  • Nie obrażajcie tej czcigodnej uczelni. Zawsze znajdzie się znajdzie ktoś komu nie śmierdzą pieniądze i napisze co mu każą płatnicy. Co innego opowiada prostaczkom z rejonu zawierciańskiego a zupelnie inne informacje podaje w Kanadzie.Warto odsłuchać sobie jakąś bajeczkę opowiadaną na sesji i poczytać kanadyjski raport techniczny – wierzyć się nie chce, że to te same osoby.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.