zawiercianskie.pl

Twoje źródło informacji z Zawiercia, powiatu i regionu

Aktualności

Czy czekają nas przedterminowe wybory do rady powiatu zawierciańskiego? [ANALIZA PRAWNA]

Wracamy do sprawy ewentualności przedterminowych wyborów do rady powiatu zawierciańskiego.

Przypomnijmy, zgodnie z art. 27 ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu ma 3 miesiące “od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy” obowiązek powołania zarządu powiatu, którego liczbę członków określa statut powiatu. Statut powiatu zawierciańskiego przewiduje 5-osobowy zarząd. Po ubiegłorocznych wyborach samorządowych wybrano zarząd składający się z 4 osób, piątą osobę zarządu wyłoniono w dniu 31 stycznia 2019 r. Wybory odbyły się 21 października 2018 r. Obwieszczenie komisarza wyborczego w Katowicach o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego zostało wydane w dniu 24 października. Następnego dnia, 25 października obwieszczenie o zbiorczych wynikach wyborów wydała Państwowa Komisja Wyborcza. Tego samego dnia obwieszczenie komisarza wyborczego w Katowicach opublikował Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego.  Z kolei 30 października wyniki te zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z tym kluczowe jest to, który termin zostanie przyjęty jako termin ogłoszenia wyników wyborów. A żeby to stwierdzić konieczne jest określenie definicji zwrotów: “ogłoszenie wyników wyborów” (czy termin biegnie od dnia wydania obwieszczenia o wynikach wyborów czy od publikacji tego obwieszczenia w dzienniku ustaw) oraz “właściwy organ wyborczy” (czy jest nim komisarz wyborczy w Katowicach czy Państwowa Komisja Wyborcza).

Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Powiatu Zawierciańskiego nastąpiło 30 października 2018 roku, tj. w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2018 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad przeprowadzonych 21 października 2018 r. W związku tym, że termin, o którym mowa w art. 27 ustawy o samorządzie powiatowym liczony jest w miesiącach poczynając od dnia następującego po dniu ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ, upłynął on z ostatnim dniem stycznia 2019 r. Zatem ostatni dzień terminu na dokonanie wyboru Zarządu Powiatu Zawierciańskiego przypadał w dniu 31 stycznia 2019 roku. Oznacza to, że Zarząd Powiatu Zawierciańskiego został wybrany w ustawowo przewidzianym terminie – poinformowała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.

Zdaniem prawnika Kamila Kozioła, wyżej wymieniony termin należy liczyć inaczej.

Twierdzenie rzecznika wojewody śląskiego jakoby przy obliczaniu terminu nie brało się pod uwagę dnia, w którym nastąpiło zdarzenie początkowe (czyli dnia, kiedy termin zaczyna swój bieg) jest prawdziwe wyłącznie wtedy, gdy ustawa określa termin w dniach. Wynika to wprost z art. 57 par. 1 kpa, który mówi: “Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu”. Jak wynika wprost z art. 27 ustawy o samorządzie powiatowym termin jest określony w miesiącach, a więc do obliczania terminu zastosowanie ma art. 57 ust 3 kpa. Tym samym końcowym dniem terminu na wybór zarządu był 30 stycznia 2019 roku. Konsekwencje tego opóźnienia są bardzo dotkliwe. Zgodnie z art. 29 ustawy o samorządzie powiatowym w takiej sytuacji z mocy prawa rozwiązaniu ulega rada powiatu i powstaje konieczność rozpisania przedterminowych wyborów. Rola wojewody jest tutaj jedynie deklaratoryjna, on ma jedynie potwierdzić, że takie zdarzenie nastąpiło. Jeśli tego nie robi to dopuszcza się bezczynności i naraża na skargę z art. 91 ustawy o samorządzie wojewódzkim – przekonuje prawnik Kamil Kozioł.

Za liczeniem 3-miesięcznego terminu na wybranie zarządu powiatu od dnia 25 października przemawiają procedury dotyczące możliwości złożenia protestu wyborczego w wyborach samorządowych. Jest na to 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku ustaw danego województwa wyników wyborów w tym województwie. W takim przypadku konieczne byłyby przedterminowe wybory.

Jednak zgodnie z Regulaminem Państwowej Komisji Wyborczej istnieje pojęcie “organu wyborczego niższego stopnia” (paragraf 1.1), takim organem są okręgowe komisje wyborcze, rejonowe komisje wyborcze oraz komisarze wyborczy. W art. 27 ustawy o samorządzie powiatowym nie ma jednak mowy o “organie wyborczym niższego stopnia”, tylko o “właściwym organie wyborczym”. Można to interpretować jako organ właściwy terytorialnie (komisarz wyborczy w Katowicach, którego obwieszczenie o wyniku wyborów zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowy Województwa Śląskiego 25 października 2018 r.) lub jako Państwową Komisję Wyborczą (ogłoszenie obwieszczenia PKW w Dzienniku Ustaw RP nastąpiło 30 października).

W przypadku powiatu koneckiego, wobec którego wojewoda świętokrzyski podjął decyzję o – zaplanowanych na 16 czerwca 2019 r. – przedterminowych wyborach do rady powiatu (z powodu braku powołania zarządu powiatu w składzie określonym w lokalnym statucie powiatu) Wojewódzki Sąd Administracyjny w dniu 17 maja 2019 r. wydał postanowienie, w myśl którego termin na powołanie zarządu powiatu biegnie od dnia opublikowania wyników wyborów w wojewódzkim dzienniku ustaw.

(…) obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego zostało podane do publicznej wiadomości w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2018 r. poz. 3730, a więc z uwzględnieniem terminu przewidzianego w art. 27 ust. 1 u.s.p. 3 miesiące upłynęły z dniem 26 stycznia 2019 r. – czytamy we fragmencie postanowienia WSA w Kielcach.

Na postanowienie WSA można złożyć zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W przypadku powiatu koneckiego ewentualne dalsze decyzje NSA w tej sprawie nastąpią prawdopodobnie po wyborach.

3 KOMENTARZE

  1. Znów pewnie machlojki, zmiany i walki o stołek…wstyd. I gdzie tu demokracja oraz poszanowanie dla głosów. To ile razy jeszcze będziemy głosować? Nawet nie potrafią usiąść w miejscu… Do du…y z takimi włodarzami!!

    • A co ma Platforma do tego, że nie została wybrana rada? Przecież PiS i reszta radnych powiatowych ma większość. Nie mogli przegłosować swojego kandydata, tak jak robią to w Sejmie?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.